ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

款待

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -款待-, *款待*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain, #26,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tried to entertain the Captain, but he seems to be the suspicious type.[CN] 我想款待上尉 可是他对一切都怀疑 To Be or Not to Be (1942)
As for staying here, I don't keep accommodations for visitors.[CN] 至於留宿的话 我不款待访客 Wuthering Heights (1939)
Delighted because of your friendly reception... relieved because so long as I stand on this platform...[CN] 很感谢你们热情的款待 当我站到这个台上的时候 The 39 Steps (1935)
This afternoon. I thought I'd give the kids a treat.[CN] 今天下午,我是来款待学弟学妹的 It's a Wonderful Life (1946)
We mustn't be inhospitable to our American cousins...must we?[CN] 得好好款待 我们的美国亲戚啊 The Hidden Room (1949)
- Now that's real Southern hospitality.[CN] - 我叫这真正的南方款待 Dead Reckoning (1947)
I'm very happy to repay you for the kindness you showed me in amsterdam, professor.[CN] 很高兴能够报答你 在阿姆斯特丹对我的款待,教授 The Mask of Dimitrios (1944)
Goodbye, Mr. Butler. Thanks for a fine evening.[CN] 再见,巴特勒先生 谢谢款待 The Woman on the Beach (1947)
I hope my hospitality will teach you... not to make rash journeys on these moors.[CN] 希望我的款待 可以教教你 不应该在这些荒野之上做轻率的旅程 Wuthering Heights (1939)
How can I entertain on $65 a week?[CN] 一个星期才$65让我怎么款待别人? House of Strangers (1949)
We have a special treat for you tonight.[CN] 我们今晚特别款待各位 Dead Reckoning (1947)
Thank you for your hospitality. Could you extend it to a cup of tea?[CN] 谢谢你的款待 我可以得到一杯茶吗 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top