ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

operation

AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operation-, *operation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operation(n) การดำเนินการ, Syn. procedure, performance, Ant. inaction
operation(n) การผ่าตัด, See also: การศัลยกรรม
operation(n) การใช้ (เครื่องจักร), See also: การเดินเครื่อง
operation(n) กิจการทางธุรกิจ, See also: กิจการ, Syn. business
operational(adj) ที่สามารถใช้งานได้, Syn. functional, working
operations research(n) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operational research(n) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ, การทำงาน, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม, การเดินเครื่อง, การสู้รบ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก, การลบหรืออื่น ๆ) , กิจการ, ปฏิบัติการทางทหาร, ยุทธการ, Syn. working, act, maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้, ใช้ได้, เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร, เกี่ยวกับศัลยกรรม, เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
operation(n) การปฏิบัติการ, ยุทธการ, การเคลื่อนไหวทางทหาร, การทำงาน, การผ่าตัด
cooperation(n) ความร่วมมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operationการดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operation and maintenance (O&M)การปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation and maintenance center (OMC)ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอเอ็มซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation of law, byโดยผลบังคับแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operation, flapการผ่าตัดเปิดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation, radicalการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operation Effectsผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ, Example: เป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ด้วยกรรมวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การเปิดหน้าดิน ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย น้ำขุ่นข้นในทะเลบริเวณใกล้เคียงกับการขุดแร่ในทะเล ชายหาดเกิดความเสียหาย ลักษณะภูมิทัศน์ถูกทำลายลง เช่นการเปิดเหมืองหินปูน ก่อให้เกิด ฝุ่น ควัน ในอากาศ การขุดแร่ถ่านหินลิกไนต์ลงไปลึกมาก ๆ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทิศทางและระดับขแงน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีการแต่งแร่หรือลอยแร่ จะเป็นตัวการปลดปล่อยเศษแร่ต่าง ๆ หากมีวิธีการจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะทำให้แพร่กระจายไปสู่ระบบนิเวศน์ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบ [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Operational auditการตรวจสอบการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
operation(n, vi, vt, adj, adv, conj, abbrev, name, org) ผ่าตัด
operation of law(n) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ Rebecca (1940)
It was very rushed. This operation was put together in a matter of days.คุณเร่งเราเกินไป ปฏิบัติการนี้ต้องใช้เวลามาก Day of the Dead (1985)
the first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย Spies Like Us (1985)
the second step in this operation is... anesthetic.ขั้นต่อไป คือ... ยาชา Spies Like Us (1985)
we're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
About two ops back Operation Turner we saw a hootch that had been burned down.ในภารกิจก่อนครั้งสุดท้ายนี้ ภารกิจเทอร์เนอร์ เราเข้าไปในกระท่อมที่ไฟกำลังไหม้ Casualties of War (1989)
You wanna do an operation with just the two of us?นายต้องการผ่าตัด โดยมีแค่เราสองคนเนี่ยนะ Junior (1994)
The operation doesn't skip a beat. We all make out.งานนี้ไม่มีใครเสีย มีแต่ได้ Heat (1995)
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501. Ghost in the Shell (1995)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Test? I cannot allow you to disrupt operations any further.ผมคงจะยอมให้คุณทำลายการทำงานของเราอีกต่อไปไม่ได้แล้ว Gattaca (1997)
All right, they have rescheduled the operation for Monday.นี่ พวกเขากำหนดตารางใหม่แล้ว / การผ่าตัดในวันจันทร์ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operationAllow us to describe our products and our business operations.
operationAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
operationAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
operationDoctors refused to perform a second operation.
operationDo I need an operation?
operationFather is going to undergo an operation.
operationFor better or worse, she will have the operation tomorrow.
operationHe had a little operation on his left leg.
operationHe had an injection prior to the operation.
operationHe had an operation on his left leg.
operationHe has submitted to an operation.
operationHer condition is taking a turn for the better after the operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจกรรม(n) activity, See also: operation, Example: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเปค[Ēpēk] (org) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
ห้องปฏิบัติการ[hǿng patibatkān] (n, exp) EN: laboratory ; lab ; operations room  FR: laboratoire [ m ] ; labo [ m ] (abrév. - fam.)
ห้องผ่าตัด[hǿng phātat] (n, exp) EN: operating room  FR: salle d'opération [ f ]
การได้ประโยชน์ร่วมกัน[kān dāi prayōt ruam kan] (n, exp) EN: protocooperation
การให้ความร่วมมือ[kān hai khwām ruammeū] (n, exp) EN: cooperation  FR: coopération [ f ]
การปฏิบัติการ[kān patibatikān] (n) EN: operating ; actions  FR: opération [ f ]
การผ่าตัด[kān phātat] (n) EN: operation ; surgery  FR: opération (chirurgicale) [ f ] ; chirurgie [ f ]
การผ่าตัดเล็ก[kān phātat lek] (n, exp) EN: minor surgery  FR: intervention chirurgicale légère [ f ] ; opération chirurgicale mineure [ f ]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik] (org) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)
การวางแผนปฏิบัติการ[kān wāngphaēn patibatkān] (n, exp) EN: operational plan  FR: plan opérationnel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPERATION AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N
OPERATIONS AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATION'S AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONAL AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
OPERATIONS' AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONALLY AA1 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
OPERATIONALLY AA1 P ER0 EY1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operation (n) ˌɒpərˈɛɪʃən (o2 p @ r ei1 sh @ n)
operations (n) ˌɒpərˈɛɪʃənz (o2 p @ r ei1 sh @ n z)
operational (j) ˌɒpərˈɛɪʃənəl (o2 p @ r ei1 sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] operation; action; to move; mobile #807 [Add to Longdo]
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] operations research (OR) #74,890 [Add to Longdo]
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ,        /       ] Operations Administration and Maintenance; OAM [Add to Longdo]
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ,     /    ] operational state; running state [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang { m }; Bedienung { f } | Arbeitsgänge { pl }operation | operations [Add to Longdo]
Betriebsanzeige { f }operation display [Add to Longdo]
Betriebsbedingungen { pl }operation conditions; service conditions [Add to Longdo]
Betriebsverfahren { n }operation procedure [Add to Longdo]
Betriebszeit { f }operation time [Add to Longdo]
Operationsraum { m }operating room [Add to Longdo]
Operationssaal { m }operating theatre [ Br. ]; operating room [ Am. ] [Add to Longdo]
Operationsteil { m }operation part [Add to Longdo]
Operationsverstärker { m }; OP-Verstärker { m } [ electr. ]operational amplifier; op-amp [Add to Longdo]
Operation { f }; Arbeitsgang { m }; Verfahren { n } | angeschlossene Operationoperation | connected operation [Add to Longdo]
Operationsbasis { f }base of operations [Add to Longdo]
Operationslinie { f } | Operationslinien { pl }baseline | baselines [Add to Longdo]
Operationsnarbe { f }postoperative scar [Add to Longdo]
Operationsradius { m }operation radius; range [Add to Longdo]
Operationsverstärker { m }computing amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
作業[さぎょう, sagyou] (n, vs) work; operation; manufacturing; fatigue duty; (P) #365 [Add to Longdo]
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n, vs, adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P) #691 [Add to Longdo]
営業[えいぎょう, eigyou] (n, vs) business; trade; sales; operations; (P) #718 [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
運営[うんえい, un'ei] (n, vs) management; administration; operation; (P) #914 [Add to Longdo]
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n, vs, adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P) #1,000 [Add to Longdo]
運転[うんてん, unten] (n, vs, adj-no) operation; motion; driving; (P) #1,033 [Add to Longdo]
作戦(P);策戦[さくせん, sakusen] (n) (1) tactics; strategy; (2) military or naval operations; (P) #1,143 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operation \Op`er*a"tion\, n. [L. operatio: cf. F. op['e]ration.]
   1. The act or process of operating; agency; the exertion of
    power, physical, mechanical, or moral.
    [1913 Webster]
 
       The pain and sickness caused by manna are the
       effects of its operation on the stomach. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Speculative painting, without the assistance of
       manual operation, can never attain to perfection.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The method of working; mode of action.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is operated or accomplished; an effect brought
    about in accordance with a definite plan; as, military or
    naval operations.
    [1913 Webster]
 
   4. Effect produced; influence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bards . . . had great operation on the vulgar.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Something to be done; some transformation to be
    made upon quantities or mathematical objects, the
    transformation being indicated either by rules or symbols.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) Any methodical action of the hand, or of the hand
    with instruments, on the human body, to produce a curative
    or remedial effect, as in amputation, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Calculus of operations}. See under {Calculus}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operation
   n 1: the state of being in effect or being operative; "that rule
      is no longer in operation"
   2: a business especially one run on a large scale; "a large-
     scale farming operation"; "a multinational operation"; "they
     paid taxes on every stage of the operation"; "they had to
     consolidate their operations"
   3: a planned activity involving many people performing various
     actions; "they organized a rescue operation"; "the biggest
     police operation in French history"; "running a restaurant is
     quite an operation"; "consolidate the companies various
     operations"
   4: (computer science) data processing in which the result is
     completely specified by a rule (especially the processing
     that results from a single instruction); "it can perform
     millions of operations per second"
   5: activity by a military or naval force (as a maneuver or
     campaign); "it was a joint operation of the navy and air
     force" [syn: {operation}, {military operation}]
   6: a medical procedure involving an incision with instruments;
     performed to repair damage or arrest disease in a living
     body; "they will schedule the operation as soon as an
     operating room is available"; "he died while undergoing
     surgery" [syn: {operation}, {surgery}, {surgical operation},
     {surgical procedure}, {surgical process}]
   7: a process or series of acts especially of a practical or
     mechanical nature involved in a particular form of work; "the
     operations in building a house"; "certain machine tool
     operations" [syn: {operation}, {procedure}]
   8: process or manner of functioning or operating; "the power of
     its engine determines its operation"; "the plane's operation
     in high winds"; "they compared the cooking performance of
     each oven"; "the jet's performance conformed to high
     standards" [syn: {operation}, {functioning}, {performance}]
   9: (psychology) the performance of some composite cognitive
     activity; an operation that affects mental contents; "the
     process of thinking"; "the cognitive operation of
     remembering" [syn: {process}, {cognitive process}, {mental
     process}, {operation}, {cognitive operation}]
   10: (mathematics) calculation by mathematical methods; "the
     problems at the end of the chapter demonstrated the
     mathematical processes involved in the derivation"; "they
     were learning the basic operations of arithmetic" [syn:
     {mathematical process}, {mathematical operation},
     {operation}]
   11: the activity of operating something (a machine or business
     etc.); "her smooth operation of the vehicle gave us a
     surprisingly comfortable ride"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 operation
  operation; surgical operation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Operation /oːpəratsiːoːn/ 
  operation; surgery

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 operation
  operation; surgicaloperation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top