ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go against

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go against-, *go against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ, Syn. be against
go against[PHRV] ต่อต้าน, Syn. be against
go against[PHRV] ขัดแย้งอย่างมาก, See also: ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You go against the grain, you're out.คุณต่อต้าน คุณก็จบ After Porn Ends 2 (2017)
If you go against Magnussen, then you will find yourself going against me.ถ้าเกิดว่านายคิดจะต่อต้านแมคนัคเซน สุดท้ายนายจะพบว่านายกำลังต่อต้านฉันด้วยเหมือนกัน His Last Vow (2014)
We can't go against that guy! We're nerds!เราจะไปสู้ใครได้ เราเนิร์ด Big Hero 6 (2014)
He was the one who idiotically believed this baby would be Niklaus' redemption, and now he's missing, probably at the hands of Klaus himself, and you were foolish enough to believe that Elijah could convince Klaus to go against Marcelเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อที่โง่เขลา เด็กคนนี้จะเป็นการกอบกู้ของนิเคล้า และตอนนี้เขากำลังพลาด เป็นไปได้ว่ามันอยู่ที่กำมือของนิเคล้าเอง House of the Rising Son (2013)
He wants me to go against the Caza, a dangerous move, and he wants me to do it through a middleman.เขาอยากให้ผมหันหลังให้คาซา นั่นอันตรายมาก และเขายังอยากให้ผมทำผ่านคนกลางอีก Goodbye High (2013)
If you go against him, you will not survive.ถ้าท่านต่อต้านเขา ท่านจะไม่มีชีวิตรอด The Heart of the Truest Believer (2013)
I don't know how any of that is gonna go against this.ผมไม่ทราบวิธีการใด ๆ ว่า คือจะไปกับนี้. Now You See Me (2013)
Many of the decisions you have made since you have become King go against all that I taught you.การตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงของเจ้า นับตั้งแต่ที่เจ้ากลายเป็นกษัตริย์ ขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเคยสอน The Death Song of Uther Pendragon (2012)
For the first time, probably because it's easier just to drink your Kool-Aid, than go against you.เป็นครั้งแรก นั้นก็เพราะ การกิน Kool-Aid Thanksgiving (2012)
I never go against my word. Particularly promises.ฉันไม่เคยลืม สาบานได้ Episode #1.1 (2012)
You can't lay into me every time I go against you and then flip it around now.ทุกครั้งที่ฉันต่อต้านคุณ แล้วจะมาพลิกกลับตอนนี้ Discovery (2012)
Look, when Mother gets here, she will determine the proper order and that's that and not even the council can go against her word.ฟังนะ ถ้าท่านแม่มาถึง เธอจะจัดลำดับขั้นไอ้โน่นไอ้นี่ และแม้แต่สภาก็ไม่กล้าหือ Turn This Mother Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go againstDon't go against his wishes.
go againstDon't go against the rule.
go againstDon't go against your father.
go againstHe made me go against my will.
go againstI was made to go against my will.
go againstYou can't go against the laws of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนกระแส[V] go against, See also: be adverse, be contrary, Example: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, Thai definition: ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่
สวนกระแส[V] go against, See also: be opposed to, be averse to, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: กระทรวงศึกษาธิการประกาศขึ้นค่าเทอมสวนกระแสเศรษฐกิจ, Thai definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ผิดจารีตประเพณี[V] go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ต้านลม[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
ขัด[V] go against, See also: be opposed to, be in contrast to, Syn. ขัดแย้ง, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
ขัด[V] go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ต้าน[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม
นิรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
ฝืนธรรมชาติ[V] go against nature, Example: ผมไม่ชอบเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรม ฝืนธรรมชาติ, Thai definition: ไม่ทำตามธรรมชาติที่ควรเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thammachāt) EN: go against nature   FR: aller contre nature
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
ผิดจารีตประเพณี[v. exp.] (phit jārītpraphēnī) EN: go against a tradition   
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong   
ผิดประเพณี[v. exp.] (phit praphēnī) EN: go against a tradition   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats, #1,388 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go against
   v 1: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
      patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
      [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: resist; "buck the trend" [syn: {buck}, {go against}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top