ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go against

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go against-, *go against*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go against(phrv) คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ, Syn. be against
go against(phrv) ต่อต้าน, Syn. be against
go against(phrv) ขัดแย้งอย่างมาก, See also: ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You go against my orders and spend the night away from the mansion with a human?เธอขัดคำสั่งฉันและใช้เวลาทั้งคืนออกจากบ้านนี้ ไปกับมนุษย์คนนี้? Underworld (2003)
I'm the one planning this raid, Top. Don't make me go against my instructions.ผมเป็นคนคิดแผนครั้งนี้เองนะ ท๊อป อย่าให้ผมต้องทำผิดจากที่วางไว้เลย The Great Raid (2005)
Are you going to go against them?เจ้าจะขัดขืนงั้นหรือ Shadowless Sword (2005)
But His Royal Highness is fuming right now. Who would dare to go against his wishes?แต่ตอนนี้อารมณ์ขององค์รัชทายาทยังคุกรุ่นอยู่ ใครจะกล้าไปขัดพระประสงค์ Episode #1.42 (2006)
General, don't you always go against His Royal Highness?ท่านแม่ทัพ ท่านเองไม่ใช่หรือที่ขัดแย้งกับองค์รัชทายาทเสมอ Episode #1.42 (2006)
It's not wise to go against him.มันไม่ฉลาดเลยที่จะไปเป็นปฏิปักษ์กับเขา Episode #1.43 (2006)
How dare you go against me.แกกล้าสู้กับฉันเหรอ Dasepo Naughty Girls (2006)
You wanna go against Young-hoon?อยากปะทะกับยังฮุน? Almost Love (2006)
If God spoke to you, I mean I'd be the last one who would wanna go against that, I hope.ถ้าพระเจ้าพูดกับคุณ ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยากแย้งคุณ Faith Like Potatoes (2006)
I don't understand why is the Ministry of Magic go against me.-เวทย์มนต์ถึงต้องต่อต้านผม Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Nobody it could go against the shrew. Even Dumbledore couldn't stop itแม้แต่ดัมเบิลดอร์ก็หยุดยั้งมันไม่ได้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Don't go against me on this, Dave. I never lose.อย่ามาขัดใจฉันเรื่องนี้เชียวนะ เดฟ ฉันไม่เคยแพ้ Alvin and the Chipmunks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go againstDon't go against his wishes.
go againstDon't go against the rule.
go againstDon't go against your father.
go againstHe made me go against my will.
go againstI was made to go against my will.
go againstYou can't go against the laws of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนกระแส(v) go against, See also: be adverse, be contrary, Example: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, Thai Definition: ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่
สวนกระแส(v) go against, See also: be opposed to, be averse to, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: กระทรวงศึกษาธิการประกาศขึ้นค่าเทอมสวนกระแสเศรษฐกิจ, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ผิดจารีตประเพณี(v) go against a tradition, See also: violate custom, Syn. ผิดธรรมเนียม, Example: หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี, Thai Definition: ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา
ต้านลม(v) go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai Definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
ขัด(v) go against, See also: be opposed to, be in contrast to, Syn. ขัดแย้ง, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai Definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
ขัด(v) go against, See also: violate, override, Syn. ขัดแย้ง, Example: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา, Thai Definition: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ต้าน(v) go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai Definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม
นิรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
ฝืนธรรมชาติ(v) go against nature, Example: ผมไม่ชอบเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรม ฝืนธรรมชาติ, Thai Definition: ไม่ทำตามธรรมชาติที่ควรเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนธรรมชาติ[feūn thammachāt] (v, exp) EN: go against nature  FR: aller contre nature
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขืน[kheūn] (v) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter  FR: s'opposer
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
ผิดจารีตประเพณี[phit jārītpraphēnī] (v, exp) EN: go against a tradition
ผิดผี[phitphī] (v) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong
ผิดประเพณี[phit praphēnī] (v, exp) EN: go against a tradition

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats #1,388 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆らう[さからう, sakarau] (v5u, vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u, vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k, vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P) [Add to Longdo]
悖る[もとる, motoru] (v5r, vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go against
   v 1: fail to agree with; be in violation of; as of rules or
      patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
      [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}]
   2: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
     "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
     human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
     {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
     {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   3: resist; "buck the trend" [syn: {buck}, {go against}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top