ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comport

K AH0 M P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comport-, *comport*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comport(vt) ประพฤติ, Syn. behave
comport(vi) เห็นด้วย, Syn. agree with, accord with
comportment(n) ความประพฤติ, Syn. behavior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comport(คัมพอร์ท', -โพร์ท') { comported, comporting, comports } vt . ประพฤติ, แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ, พฤติการณ์, กิริยามารยาท, See also: comportment n. ดูcomport, Syn. conduct, act

English-Thai: Nontri Dictionary
comport(vi) เข้ากัน, เหมาะกัน, เหมาะสม, วางตัวดี
comport(vt) ประพฤติ, ปฏิบัติ, แสดงออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Scrum, comport yourself!- สครัม ตั้งสติไว้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
จริต[jarit] (n) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit  FR: conduite [ f ] ; manières [ fpl ] ; comportement [ m ]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; moralité [ f ]
การปรับแปลง[kān prapplaēng] (n) EN: modification [ f ]  FR: modification du comportement [ f ]
การวางตัว[kān wāngtūa] (n) EN: behaviour = behavior (Am.)  FR: comportement [ m ]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[kān wikhrǿ phreuttikam] (n, exp) EN: behavior analysis  FR: analyse du comportement [ f ]
การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์[kān wikhrǿ phreuttikam manut] (n, exp) FR: étude du comportement humain [ f ]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[kān wikhrǿ phreuttikam phūbøriphōk] (n, exp) FR: analyse du comportement du consommateur [ f ]
กระทำ[kratham] (v) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make  FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [ fpl ] ; conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; manières [ fpl ] ; éducation [ f ] ; bonnes manières [ fpl ] ; courtoisie [ f ] ; savoir-vivre [ m ] ; civisme [ m ] ; politesse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPORT K AH0 M P AO1 R T
COMPORTED K AH0 M P AO1 R T AH0 D
COMPORTMENT K AH0 M P AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comport (v) kˈəmpˈɔːt (k @1 m p oo1 t)
comports (v) kˈəmpˈɔːts (k @1 m p oo1 t s)
comported (v) kˈəmpˈɔːtɪd (k @1 m p oo1 t i d)
comporting (v) kˈəmpˈɔːtɪŋ (k @1 m p oo1 t i ng)
comportment (n) kˈəmpˈɔːtmənt (k @1 m p oo1 t m @ n t)
comportments (n) kˈəmpˈɔːtmənts (k @1 m p oo1 t m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comport \Com*port"\, v. i. [imp. & p. p. {Comported}; p. pr. &
   vb. n. {Comporting}.] [F. comporter, LL. comportare, fr.L.
   comportare to bring together; com- + portare to carry. See
   {Port demeanor}.]
   1. To bear or endure; to put up (with); as, to comport with
    an injury. [Obs.] --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To agree; to accord; to suit; -- sometimes followed by
    with.
    [1913 Webster]
 
       How ill this dullness doth comport with greatness.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       How their behavior herein comported with the
       institution.             --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comport \Com*port"\, v. t.
   1. To bear; to endure; to brook; to put with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The malcontented sort
       That never can the present state comport. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry; to conduct; -- with a reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Observe how Lord Somers . . . comported himself.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comport \Com"port\ (?, formerly ?), n. [Cf. OF. comport.]
   Manner of acting; behavior; conduct; deportment. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I knew them well, and marked their rude comport.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comport
   v 1: behave well or properly; "The children must learn to
      behave" [syn: {behave}, {comport}] [ant: {misbehave},
      {misconduct}, {misdemean}]
   2: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top