ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดำเนินงาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำเนินงาน-, *ดำเนินงาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำเนินงาน(v) operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fail-softดำเนินงานได้บางส่วนแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
runดำเนินงาน, วิ่ง (โปรแกรม), Example: เริ่มให้โปรแกรมดำเนินงาน เมื่อเราวิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมนั้นจากจานแม่เหล็กบรรจุโปรแกรมนั้นในหน่วยความจำ แล้วจึงให้โปรแกรมนั้นดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
Since McCluskey's killing, the police have cracked down on our operations.ตั้งแต่การฆ่าสัสของตำรวจได้แตกลงในการดำเนินงานของเรา The Godfather (1972)
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal seems to be reactivated and is functioning well enough to operate the onboard systems.แฮล ดูเหมือนจะเปิดใช้งาน และทำงานได้ดีพอ ในการดำเนินงานระบบออนบ อร์ด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Or stay out of my operation?หรืออยู่ออกจากการดำเนินงานของฉันได้อย่างไร The Russia House (1990)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
And corporate lawyers a century and a half ago realized that they needed more power to operateทนายความของบรรษัทเมื่อร้อยกว่าปีก่อน รู้ว่าบรรษัทต้องการอำนาจมากขึ้นเพื่อดำเนินงาน The Corporation (2003)
Now that corporation operates legally as an individual person it is not a group of people it is under the law a legal person.คราวนี้บริษัทก็ดำเนินงานตามกฎหมายในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ใช่กลุ่มคนแล้ว มันอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นนิติบุคคล The Corporation (2003)
But unlike someone under a banyan tree all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็คือทุกบรรษัทที่ดำเนินงานในสังคม มีโครงสร้างที่เกิดจาก The Corporation (2003)
But if the guards were to retreat outside the school gates, it will be an inconvience to them.แต่ถ้าหากเหล่าองรักษ์อยู่นอกรั้วโรงเรียน ข้าพเจ้าเกรงว่าองรักษ์เหล่านั้นจะไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินงานเท่าที่ควร Episode #1.1 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer

English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, เป็นพิธีกร, เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ขบวนการ, ความพยายาม, คณะบุคคล, การดำเนินงาน, คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
run(รัน) { ran, run, running, runs } vi., vt. วิ่ง, เข้าแข่ง, รีบ, ขับ, แล่น, เดินเครื่อง, ดำเนินการ, ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป, เป็นจำนวน, เป็นดังต่อไปนี้, เป็นหนี้, มีอายุ, ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, เคลื่อนไปตาม, วิ่งไปตาม, กระทำ n. การวิ่ง, ระยะทางที่ไป, เส้นทาง, ทางน้ำไหล, เที่ยวเรือ, เที่ยวรถ, ความต่อเนื่อง, ก้าวหน้า, ทิศทาง, ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
run timeระยะเวลาดำเนินงานหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในขณะที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตามโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ, การตั้งขึ้น, การก่อขึ้น, สิ่งก่อสร้าง, บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง, การดำเนินงานที่ง่าย, สิ่งที่ทำให้เมา, การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ, โครงการ, Syn. plan, arrangement, scheme
work(เวิร์ค) n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน, ทำให้ได้ผ

English-Thai: Nontri Dictionary
work(vi, vt) ทำงาน, ดำเนินงาน, ใช้งาน, ใช้สอย, เดินเครื่อง, ทำด้วยมือ, ควบคุม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] TH: ดำเนินงาน  EN: to carry on (e.g. in ceremony)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top