Search result for

ปฏิบัติการ

(58 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติการ-, *ปฏิบัติการ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปฏิบัติการ(ระดับ) (n phrase title ) Practitioner Level

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติการ[V] take action, See also: act, operate, perform, Syn. ทำ, กระทำ, ทำงาน, ดำเนินงาน, ดำเนินการ, ปฏิบัติ, จัดการ, Example: ตำรวจออกปฏิบัติการโดยทันที หลังจากรับคำสั่ง, Thai definition: ทำงานตามหน้าที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติการก. ทำงานตามหน้าที่.
ปฏิบัติการว. ที่ทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝึกงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นต้น เช่น ห้องปฏิบัติการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial operations, Americanปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกัน [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Machine-shop practiceปฏิบัติการโรงงาน [TU Subject Heading]
Naval operationsปฏิบัติการทางเรือ [TU Subject Heading]
Office practiceปฏิบัติการสำนักงาน [TU Subject Heading]
Office practice in governmentปฏิบัติการสำนักงานราชการ [TU Subject Heading]
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every operation needs a backup, Anakin.ทุกปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีแผนสำรอง อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
Sounds like your rescue didn't work out after allฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ปฏิบัติการช่วยชีวิตจะไม่สำเร็จนะ Cloak of Darkness (2008)
I won't. Your brother spoke very highly of your Special Forces training.ฉันไม่ห่วงหรอก.น้องแกคุยนักคุยหนา เรื่องแกลุยปฏิบัติการณ์พิเศษ Vantage Point (2008)
In this town, the fewer people know something, the safer the operation.ยิ่งคนในเมืองนี้รู้น้อยเท่าไหร่ ปฏิบัติการจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้น The Dark Knight (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
He's supposed to do a martyrdom operation but he doesn't wanna fucking die.ความจริงเขาต้องปฏิบัติการพลีชีพ แต่เสือกกลัวตายขึ้นมา Body of Lies (2008)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
He's telling the brothers to prepare for a UK operation's already planned which is the bombing these people fucked up in Manchester this morning.บอกพรรคพวกของเขาให้เตรียมตัว สำหรับปฏิบัติการในอังกฤษ ...ซึ่งก็คือระเบิดถล่มแมนเชสเตอร์เมื่อเช้านั่นเอง Body of Lies (2008)
This is a live target, a known operational base of an Al-Saleem cell.เป้าหมายเป็นนักรบ ประจำศูนย์ปฏิบัติการของ อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
You've read that directive there which clearly states that I am in charge of this operation.คุณเข้าใจคำสั่งดีแล้ว ว่าผมเป็นหัวหน้าในปฏิบัติการคราวนี้ Body of Lies (2008)
Real intelligence operations, they remain secret forever.ปฏิบัติการของพวกเรา ต้องเป็นความลับเสมอ Body of Lies (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติการ[n.] (patibatkān) EN: action ; deed ; act ; performance   FR: pratique [f]
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work   FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติการตามแผน[v. exp.] (patibatkān tām phaēn) EN: implement a plan   
ปฏิบัติการนิยม[n.] (patibatkānniyom) EN: pragmatism   
ปฏิบัติการร่วม[X] (patibatkān ruam) EN: joint action   
ปฏิบัติการเชิงรุก[v. exp.] (patibatkān choēng ruk) EN: take the initiative ; be proactive   
ปฏิบัติการแทน[v. exp.] (patibatkān thaēn) EN: depute   

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, S. psychological operations,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
shoot[VI] ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว, See also: รีบเร่ง, รวดเร็ว, Syn. rush, spurt, hasten
shoot[VT] ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว, See also: รีบเร่ง, รวดเร็ว, Syn. rush, spurt, hasten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder

English-Thai: Nontri Dictionary
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
galvanism(n) ไฟฟ้าจากปฏิบัติการทางเคมี,การรักษาด้วยไฟฟ้า
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
率いる[ひきいる, hikiiru] (vt) ปฏิบัติการ (ทดลอง)

German-Thai: Longdo Dictionary
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top