ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for

F AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for-, *for*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Foreign Corrupt Practices Act(n, uniq) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ, See also: R. FCPA

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foresaw(vt) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., See also: preface
formula(n) สูตร
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for(prep) สำหรับ, See also: ในส่วน
for(prep) เพื่อ, See also: แก่, ให้แก่, ให้กับ
for(prep) แทน
for(prep) สนับสนุน, See also: เห็นด้วย, Ant. against
for(prep) เป็นระยะ, See also: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน
for(prep) ในฐานะของ, Syn. on behalf of
for(prep) ไปยัง
for(conj) ด้วยเหตุที่, Syn. as, since
for(conj) เพราะว่า, See also: เนื่องจาก, Syn. because of
for(prep) แลกกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
for(ฟอร์) prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์, การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์, การออกหาเสบียงอาหาร, การตรวจค้น. vi. หาอาหาร, ตรวจค้น, ค้นหา, จู่โจม. vt. ค้นหา, หาอาหาร, จู่โจม, ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) , การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี, จู่โจม, ปล้นสะดม, ทำลาย, ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid, invade, destroy
forbad(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
forbade(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid, อดทน, อดกลั้น, หักห้าม, บังคับจิตใจ, ข่มใจ, ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน, การอดกลั้น, การข่มใจ, ขันติ, Syn. restraint
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม, ยับยั้ง, ไม่อนุญาต, ป้องกัน, ขัดขวาง, ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม, ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร, น่ากลัว, อันตราย, มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
for(con) เพราะว่า, เพราะเหตุว่า, เนื่องจาก, เนื่องจากว่า
for(pre) สำหรับ, เพื่อ, แทนที่, เนื่องจาก, เพื่อเป็นเกียรติแก่
forage(vt) หาอาหาร, ค้น, ปล้นสะดม, จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร, ผู้ปล้นสะดม
forasmuch(con) เพราะว่า, เนื่องจาก, สาเหตุเพราะ, เนื่องด้วย
foray(n) การปล้นสะดม, การจู่โจม, การโจมตี, การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม, จู่โจม, โจมตี, ทำลายล้าง, ล้างผลาญ
forbade(vt pt ของ) forbid
forbear(vi, vt) อดกลั้น, หักห้าม, ระงับ, ละเว้น, อดทน, ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ, การหักห้าม, การระงับ, ความอดทน, การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
for collectionเพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [ ดู en recouvrement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foramฟอแรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foramenรู, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foramenรู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foramen incisivum; incisive foramenรูเพดานปากหลังฟันติด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foramen, intervertebralช่องระหว่างกระดูกสันหลัง, ช่องข้างกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foramen, vertebralช่อง(กลาง)กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foraminiferฟอแรมินิเฟอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foraminiferaฟอแรมินิเฟอรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foraminiferanฟอแรมินิเฟอรัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forage plantsพืชอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Foramenส่วนที่เป็นรูสำหรับหลอดโลหิต, รู [การแพทย์]
Foramen Magnumฟอราเมนแมกนัม, กะโหลกศีรษะ, ฟอราเมนแมกนัม, ฟอราเมนแมกนัม, ตำแหน่งของรูแมกนั่ม, ฟอราเม็นแมคนัม [การแพทย์]
Foramen of Luschkaช่องของลุสชคา, ช่องของลุสคา [การแพทย์]
Foramen of Magendieช่องมาจองดี [การแพทย์]
Foramen of Monroช่องของมอนโร [การแพทย์]
Foramen of Monro, Cyst of theซีสต์ของช่องมอนโร [การแพทย์]
Foramen Ovale, Patentฟอราเมนโอวาเลเปิด [การแพทย์]
foraminiferanฟอรามินิเฟอรัน, โพรโทซัวพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โครงร่างเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้ทะเลกลายเป็นหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
for(adv, phrase) ปฏิบัติราชการแทน
for a spotเพื่อสิทธิ์
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich(n, vt, adv, prep, pron, phrase) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
Force Majeure[force ma‧jeure] (n, jargon) เหตุสุดวิสัย, See also: unexpected events, Syn. act of God
forced openงัด (หน้าต่าง)
ford focus[ฟอร์ด โฟกัส] (n, uniq) รถรุ่นคอมแพกต์ของบริษัทฟอร์ด
foregoing[ฟอร์-โก-อิ้ง] (n, adj) สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้, ข้อความก่อนหน้านี้ มักใช้ว่า the foregoing (อาจจะใช้ในเชิงกฎหมาย) เช่น The foregoing shall not affect the obligation of any person to comply with the applicable provisions of laws. ถ้าเป็น adj. จะใช้เติมนำหน้านามเท่านั้น, See also: A. following
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent(n, phrase) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act(n, uniq) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ, See also: FCPA

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For ben.เบน Eggtown (2008)
go for it.ได้สิ Slack Tide (2009)
For you?เพื่อคุณ On Guard (2011)
For now.ในตอนนี้ It's Alive (2011)
For you.เพื่อคุณ Original Sin (2013)
Alas for her!อนิจจาสำหรับเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For the one I loveสำหรับคนที่ฉันรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For the one I Ioveสำหรับคนที่ฉันรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Onlу for youสำหรับคุณคนเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Won't you smile for me?จะไม่ให้คุณยิ้มให้ฉันได้ไหม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for$100 will cover all your expenses for the trip.
for60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
forA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
forA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
forA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
forA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
forAbandon law for art.
forA beautiful lake lay just beyond the forest.
forAbility to operate a computer is critical for this job.
forA bloody contest for power.
forA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
forAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ(v) for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน(v) forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai Definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
เบ่ง(v) force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai Definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ตั้งวง(v) gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai Definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
พอเป็นพิธี(adv) perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai Definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
ผู้เล่นกองหน้า(n) forward

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [ m ]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อาหารความคิด[āhān khwāmkhit] (n, exp) EN: food for thought
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [ m ] ; spécialité culinaire de la forêt [ f ]
อาหารปาก[āhān pāk] (n, exp) EN: target for gossip
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOR F AO1 R
FOR F ER0
FORE F AO1 R
FORD F AO1 R D
FORS F ER1 Z
FORR F AO1 R
FORK F AO1 R K
FORA F AO1 R AH0
FORM F AO1 R M
FORT F AO1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
for (in) fɔːr (f oo r)
ford (v) fˈɔːd (f oo1 d)
fore (n) fˈɔːr (f oo1 r)
fork (v) fˈɔːk (f oo1 k)
form (v) fˈɔːm (f oo1 m)
fort (n) fˈɔːt (f oo1 t)
Forli (n) fˈɔːliː (f oo1 l ii)
foray (v) fˈɒrɛɪ (f o1 r ei)
force (v) fˈɔːs (f oo1 s)
fords (v) fˈɔːdz (f oo1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source #721 [Add to Longdo]
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official #767 [Add to Longdo]
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal #843 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance #1,004 [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something) #1,124 [Add to Longdo]
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as #1,130 [Add to Longdo]
首次[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time #1,345 [Add to Longdo]
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget #1,814 [Add to Longdo]
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] forum (for discussion) #1,958 [Add to Longdo]
为此[wèi cǐ, ㄨㄟˋ ㄘˇ, / ] for this reason; with regards to this; in this respect; in order to do this; to this end #1,966 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
Formen(n) |pl.|, See also: die Form
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: morphologisch, Syn. Morphologie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fortress(n) ป้อมปราการ
fortschrittlich(adj) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus Altersgründenfor reasons of age [Add to Longdo]
zur Einsichtnahmefor inspection [Add to Longdo]
in Ermangelungfor want of [Add to Longdo]
Forderung { f } | Forderungen { pl }demand | demands [Add to Longdo]
Forderung { f } (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Forderung { f }postulation [Add to Longdo]
Forderung { f }account [Add to Longdo]
Forderungen { pl }outstanding debits [Add to Longdo]
Forderungen { pl }receivables [Add to Longdo]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungenaccounts receivable trade [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Forderungsabtretung { f }assignment of claim [Add to Longdo]
Forderungsausfälle { pl } [ fin. ]bad debt losses [Add to Longdo]
Forderungspfändung { f }attachment of debt [Add to Longdo]
Forderungsübernahme { f }assumption of indebtedness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
forget(adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days #13 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
去る[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
存続[そんぞく, sonzoku] Fortdauer, Fortbestand [Add to Longdo]
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
山林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top