ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประพฤติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประพฤติ-, *ประพฤติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติ(v) conduct, See also: behave, act, perform, do, commit, operate, Syn. ปฏิบัติตัว, ทำตัว, ปฏิบัติ, วางตน, วางตัว, กระทำ, ดำเนินตน, ปฏิบัติตน, Example: คนเราควรประพฤติแต่ความดี
ประพฤติตน(v) behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ประพฤติชอบ(v) behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai Definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตาม(v) follow, See also: observe the precepts, behave, track, trace, Syn. ปฏิบัติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม, Ant. ฝ่าฝืน, Example: นี่ถ้าไม่มีเหตุอื่นบังคับก็เห็นจะไม่มีใครประพฤติตาม
ประพฤติผิด(v) misbehave, See also: behave badly, Syn. ทำผิด, กระทำผิด, Ant. ประพฤติถูก, ทำถูก, Example: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน, Thai Definition: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
ประพฤติมิชอบ(v) misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai Definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประพฤติ(ปฺระพฺรึด) น. ความเป็นไปอันเกี่ยวด้วยการกระทำหรือปฏิบัติตน, การทำตาม, เหตุต้นเค้า.
ประพฤติ(ปฺระพฺรึด) ก. ทำตาม, ปฏิบัติ, เช่น ประพฤติธรรม
ประพฤติกระทำ, ดำเนินตน, ปฏิบัติตน, เช่น ประพฤติดี ประพฤติชั่ว.
เกะกะประพฤติเป็นพาลเกเร เช่น คนเกะกะ.
จร ๑, จร-ประพฤติ. (ป., ส.), ใช้เป็นบทท้ายสมาสก็มี เช่น ขจร วนจร, ที่ใช้ควบกับคำไทยก็มี เช่น จรลู่ จรลิ่ว.
บำเพ็ญประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ บำเพ็ญพรต.
ปฏิบัติประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
นอกคอกประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ, Example: คำที่มักเขียนผิด นอกครอก [คำที่มักเขียนผิด]
Action, Badประพฤติผิด [การแพทย์]
Antisocial Personalityประพฤติเป็นภัยต่อสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct, นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี, Suspiria (1977)
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Behave yourself, Ann.- ประพฤติตัวเองให้แอน In the Name of the Father (1993)
You behave yourself.คุณประพฤติตัวเอง In the Name of the Father (1993)
Rules of the game. Call Grierson, check it out.ฉันจะรายงานว่าแกประพฤติตัวดี Heat (1995)
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง Episode #1.5 (1995)
When I last saw her, she was not very promising.เมื่อผมได้พบหล่อนเป็นครั้งสุดท้าย หล่อนกำลังสัญญาว่าจะประพฤติตัวให้ดี Episode #1.6 (1995)
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา Episode #1.6 (1995)
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ Episode #1.6 (1995)
But you'd behave when your father gave that lookแต่เธอจะประพฤติเมื่อพ่อของเธอมองอยู่ Anastasia (1997)
...1941 a date which will live in infamy.1941 วันที่จะมีชีวิตอยู่ใน ความประพฤติไม่ดี Contact (1997)
I got, uh, probation and then counseling two days a week.ชั้นถูก ควบคุมความประพฤติ ไปหาหมออาทิตย์ละ 2 วัน Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพฤติ[praphreut] (v) EN: behave ; conduct ; act ; perform ; do ; operate ; commit  FR: se comporter ; agir ; se conduire
ประพฤติชอบ[praphreut chøp] (v, exp) EN: behave well
ประพฤติชั่ว[praphreut chūa] (v, exp) EN: do evil ; have a bad conduct
ประพฤติดี[praphreut dī] (v, exp) EN: make good thing
ประพฤติตน[praphreut ton] (v, exp) EN: behave oneself
ประพฤติตัว[praphreut tūa] (v, exp) EN: behave
ประพฤติตาม[praphreut tām] (v, exp) EN: ollow
ประพฤติตามธรรม[praphreut tām tham] (v, exp) EN: practice the dharma
ประพฤติผิด[praphreut phit] (v, exp) EN: misbehave
ประพฤติมิชอบ[praphreut michøp] (v, exp) EN: misbehave

English-Thai: Longdo Dictionary
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, Syn. corruption
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, See also: cross-dresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquit(vt) ประพฤติตัว, Syn. behave, conduct
act(vi) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว, Syn. perform, do, behave
act(vt) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
amend(vi) ประพฤติตัวดีขึ้น
as good as gold(idm) เป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ประพฤติตัวดีมาก
bear(vt) ประพฤติตัว, See also: ปฏิบัติตัว, Syn. behave
behave(vi) ประพฤติตัว, See also: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว, Syn. act, perform
be above(phrv) มีมาตรฐานสูงกว่า, See also: ประพฤติตัวดีกว่า
be at it(idm) ประพฤติผิด, See also: เหลวไหล
be in the right(idm) ประพฤติตัวดี, Syn. put in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ, การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification
behave(บิเฮฟว์') { behaved, behaving, behaves } vi., vt. ปฎิบัติตัว, ประพฤติ, กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ, การกระทำตัว, พฤติกรรม, อาการ, ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ, การกระทำตัว, พฤติกรรม, อาการ, ท่าที, Syn. manners
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร, อักขระ, อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ, หลักความประพฤติ, ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี, ชื่อเสียงที่ดี, เกียรติคุณ, ฐานะตัวในเรื่อง, บทบาทในละครหรือภาพยนตร์, สัญลักษณ์, See also: characterisation, characterization n.
comport(คัมพอร์ท', -โพร์ท') { comported, comporting, comports } vt . ประพฤติ, แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ, พฤติการณ์, กิริยามารยาท, See also: comportment n. ดูcomport, Syn. conduct, act
conduct(คอน'ดัคทฺ) { conducted, conducting, conducts } n. ความประพฤติ, การปฎิบัติ, การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง, ชักนำ. vi. นำ, ชักนำ, เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment, b
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง, ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด, กีฬาคริคเก็ต, การเล่นที่ยุติธรรม, ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.

English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi, vt) ประพฤติ, ปฏิบัติตัว, ทำตัว, กระทำ
behaviour(n) ความประพฤติ, พฤติกรรม, พฤติการณ์, อาการ, การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม, ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ, ผู้ควบคุมความประพฤติ
character(n) ความประพฤติ, ลักษณะ, อุปนิสัย, ตัวอักษร, เครื่องหมาย, ตัวละคร
comport(vt) ประพฤติ, ปฏิบัติ, แสดงออก
conduct(n) การชี้นำ, การทำ, ความประพฤติ, การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ, การวางตัว, ท่าทาง, การกระทำ, การปฏิบัติตัว
deport(vt) ขับไล่, เนรเทศ, ประพฤติตัว, วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่, การเนรเทศ, พฤติกรรม, การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม, ความประพฤติ, การวางตัว, การวางท่าทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top