Search result for

instructions

(48 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instructions-, *instructions*, instruction
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
Be tightening bolts and following instructions.ขันเกลียวน๊อตให้แน่น และได้แค่ทำตามคำสั่ง Dying Changes Everything (2008)
My Lady gave us very specific instructions to remain here.แต่นายหญิงมีคำสั่งเจาะจงมากๆ ว่า ให้เรารออยู่ที่นี่ Bombad Jedi (2008)
If you follow my instructions you'll learn a thing or two.ถ้านายทำตามที่ฉันแนะ นายก็จะเรียนอะไรได้สักอย่าง 2 อย่าง Beethoven Virus (2008)
Perhaps you should read the instructions first?คุณน่าจะอ่านคู่มือก่อนนะ The Dark Knight (2008)
Before I arrive, tell the drivers to retreat and wait for my instructions.ก่อนที่ฉันจะไปถึง, บอกให้คนขับรถ ถอยออกมา, และรอคำสั่งของฉันก่อน Episode #1.5 (2008)
Anyone who refuses to obey these instructions...ใครที่ปฎิเสธที่จะทำตามคำสั่งนี้... Episode #1.7 (2008)
They gave instructions for delivery by you only.พวกเขาสั่งให้นาย เป็นคนส่งโดยเฉพาะเลยนะ Episode #1.7 (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
[ Lina ] The Builders wrote these instructions.ผู้สร้างได้เขียนคู่มือเหล่านี้ไว้ City of Ember (2008)
- I think it's instructions. - Yeah?-คิดว่าเป็นคู่มือ ใช่ City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instructions3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
instructionsAll answers must be written according to the instructions.
instructionsAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
instructionsHe came regardless of my instructions.
instructionsHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
instructionsHe gave me precise instructions to do the job.
instructionsI gave you explicit instructions not to touch anything.
instructionsI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
instructionsI'll do it according to your instructions.
instructionsI will do it in according with your instructions.
instructionsKeep to these instructions carefully.
instructionsMy teacher's instructions are always to the point.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (khamnaenam kān chai) EN: instructions   
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan praphreut) EN: code of practice ; instructions   
ข้อแนะนำการใช้[n. exp.] (khønaenam kān chai) EN: instructions   
ข้อปฏิบัติ[n.] (khøpatibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine   FR: procédure [f]
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: admonition ; instructions   FR: conseil [m] ; instruction [f]
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions   FR: demander ; questionner
ทำตามคำสั่ง[v. exp.] (tham tām khamsang) EN: act according to the instructions   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUCTIONS    IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instructions    (n) (i1 n s t r uh1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belehrung {f} durch Vorgesetzteinstructions by superiors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
遺訓[いくん, ikun] (n) dying instructions [Add to Longdo]
遺命[いめい, imei] (n,vs) will; dying instructions [Add to Longdo]
叡旨[えいし, eishi] (n) the emperor's instructions [Add to Longdo]
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.) [Add to Longdo]
訓電[くんでん, kunden] (n,vs) telegraphed instructions [Add to Longdo]
訓令[くんれい, kunrei] (n,vs) directive; instructions; (P) [Add to Longdo]
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval [Add to Longdo]
言い含める;言含める[いいふくめる, iifukumeru] (v1,vt) to give detailed instructions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instructions
   n 1: a manual usually accompanying a technical device and
      explaining how to install or operate it [syn: {instruction
      manual}, {instructions}, {book of instructions}, {operating
      instructions}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top