ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

live up to

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live up to-, *live up to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live up to[PHRV] ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง), See also: เป็นไปตามความคาดหวัง, Syn. act up to
live up to[PHRV] ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
live up to[PHRV] ลอกแบบ, See also: ถอดแบบ, เลียนแบบ, ลอกเลียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think it'll live up to its name?(เสียงไซเรน) โอ๊ะ, แม่ง Fight Club (1999)
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง? 10 Things I Hate About You (1999)
Now I just have to live up to it.เดี๋ยวนี้ ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Well, you probably thought I couldn't live up to the hype.คุณกลัวผมจะทำไม่ได้ตลอดงั้นเหรอ 50 First Dates (2004)
You see, with my last name comes responsibility, a reputation that I'm supposed to live up to.การที่ใช้นามสกุลนี้ ทำให้ต้องมีความรับผิดชอบ ในชื่อเสียงต้องรักษาไว้ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Let's just say I finally decided to live up to the family name.เอาเป็นว่า ฉันอยากทำตามคำเลื่องลือน่ะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I-I HOPE WE CAN LIVE UP TO YOUR STEREOTYPE.ผมหวังว่าจะอยู่แบบเรียบๆ แบบพวกคุณ If There's Anything I Can't Stand (2007)
I hope we can live up to your stereotype.ผมหวังว่าพวกเราจะทนอยู่ร่วมกับพวกธรรมดาๆแบบพวกคุณได้นะ Art Isn't Easy (2007)
I spent so much time trying to live up to his expectations because I thought he had my best interests in mind.ผมพยายามอย่างมากที่จะทำตัว ให้สมกับที่เขาคาดหวัง เพราะผมคิดว่าเขาหวังดีกับผม Dex, Lies, and Videotape (2007)
If they're dead they can't live up to their side, and if they win, they can't live, either... เค้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับฝั่งพวกเขาได้ ถ้าเค้าชนะ เค้าไม่รอด Funny Games (2007)
Now I live up to my end of the deal.ผมก็กำลังทำเรื่องทุกอย่างให้จบสิ้น Selfless (2008)
I've got a reputation to live up to.ฉันมีชื่อเสียงที่ต้องรักษานะ Go Your Own Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live up toDid the trip live up to your expectations?
live up toHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
live up toHe did not live up to expectations.
live up toHe tried very hard to live up to his parents expectations.
live up toHe will live up to his father's expectations.
live up toHe will never live up to his parent's expectations.
live up toHuman beings can live up to 40 days without food, but no more than 7 without water.
live up toI must live up to his expectations.
live up toI must live up to my father's faith in me.
live up toI think a god's name has got to be out. From the moment the kid's named you know he's not going to be able to live up to it!
live up toIt is always difficult for a son to live up to the expectations of his parents.
live up toIt is hard to live up to your convictions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมชื่อ [v. exp.] (som cheū) EN: live up to one's name   FR: être à la hauteur de sa réputation ; mériter son nom

Japanese-English: EDICT Dictionary
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations [Add to Longdo]
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank [Add to Longdo]
名実相伴う[めいじつあいともなう, meijitsuaitomonau] (exp,v5u) to be true to one's name; to live up to one's reputation [Add to Longdo]
名前負け[なまえまけ, namaemake] (n,vs) failing to live up to one's name; being beaten by one's name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  live up to
      v 1: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
           {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top