ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adherence

AH0 D HH IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adherence-, *adherence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherence(n) การยึดมั่น, See also: การถือมั่น, Syn. attachment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion

English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น, การติดตาม, ความเลื่อมใส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherenceการเข้าไปประชิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ The Ugly Truth (2009)
This isn't a moment for strict adherence to the literal.นกน้อยจะได้นอนในรังเขาเอง The Ornithophobia Diffusion (2011)
all done in strict adherence to First Catechism.Wе hаvе аn аddіtіоnаl аwаrd tоnіght, fеllоw bооk fаеrіеѕ. Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยึดมั่น(n) clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตาม[kān tittām] (n) EN: tracking  FR: adhérence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADHERENCE AH0 D HH IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adherence (n) ˈədhˈɪəʳrəns (@1 d h i@1 r @ n s)
adherences (n) ˈədhˈɪəʳrənsɪz (@1 d h i@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Termintreue { f }adherence to schedules; adherence to delivery dates [Add to Longdo]
Haftgrenze { f }adherence limit; limit of adhesion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリシーに固執[ポリシーにこしつ, porishi-nikoshitsu] (n) adherence to a policy [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n, vs, adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n, vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n, vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
固着[こちゃく, kochaku] (n, vs, adj-no) adherence to; sticking fast; fixation [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n, vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
佐幕[さばく, sabaku] (n) adherence to the shogunate [Add to Longdo]
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n, vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P) [Add to Longdo]
信奉[しんぽう, shinpou] (n, vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n, vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherence \Ad*her"ence\, n. [Cf. F. adh['e]rence, LL.
   adhaerentia.]
   1. The quality or state of adhering.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being fixed in attachment; fidelity; steady
    attachment; adhesion; as, adherence to a party or to
    opinions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Adherence}, {Adhesion}.
 
   Usage: These words, which were once freely interchanged, are
      now almost entirely separated. Adherence is no longer
      used to denote physical union, but is applied, to
      mental states or habits; as, a strict adherence to
      one's duty; close adherence to the argument, etc.
      Adhesion is now confined chiefly to the physical
      sense, except in the phrase "To give in one's adhesion
      to a cause or a party."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adherence
   n 1: faithful support for a cause or political party or
      religion; "attachment to a formal agenda"; "adherence to a
      fat-free diet"; "the adhesion of Seville was decisive"
      [syn: {attachment}, {adherence}, {adhesion}]
   2: the property of sticking together (as of glue and wood) or
     the joining of surfaces of different composition; "the mutual
     adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was
     required for adhesion" [syn: {adhesiveness}, {adhesion},
     {adherence}, {bond}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top