ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริหาร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริหาร-, *บริหาร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริหารงาน(v) administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท
บริหารธุรกิจ(n) business administration, Example: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน, Thai Definition: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ
บริหารร่างกาย(v) exercise, Syn. ออกกำลังกาย, Example: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง, Thai Definition: บริหารร่างกายให้แข็งแรง
บริหารบ้านเมือง(v) govern, See also: exercise the government, manage the government, Syn. ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง, Example: ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
บริหารธุรกิจบัณฑิต(n) Bachelor of Business Administration, See also: B.B.A., Syn. บธ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต(n) Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(n) Master of Business Administration, See also: M.B.A., Syn. บธ.ม.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(n) Doctor of Business Administration, See also: D.B.A., Syn. บธ.ด.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริหาร(บอริหาน) ก. ออกกำลัง เช่น บริหารร่างกาย
บริหารปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น
บริหารดำเนินการ, จัดการ, เช่น บริหารธุรกิจ
บริหารกล่าวแก้.
บริหาร(บอริหาน) น. ดำรัสสั่ง เช่น ราชบริหาร, คำแถลงไข เช่น พระพุทธบริหาร.
ปกครองบริหาร.
ออกกำลังบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
science, administrativeบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative scienceบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Breathing Exercises, Deepบริหารโดยให้หายใจลึกๆ [การแพทย์]
บริหารงานสุขภาพจิตบริหารงานสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานในแง่การบริหารงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยอาจสอดแทรกในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุวัถุประ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่ Rebecca (1940)
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น Airplane! (1980)
No administration.ไม่มีฝ่ายบริหาร Gandhi (1982)
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
Anybody else have any questions about the way things are gonna run around here from now on?ยังมีใครสงสัย ถึงวิธีบริหารของผมอีกมั้ย? Day of the Dead (1985)
At 10:.15, by the pool, we have calisthenics.10: .15 มีบริหารกายในน้ำที่สระ Dirty Dancing (1987)
At least, not in the two weeks since I've been in charge here.อย่างน้อยก็สองอาทิตย์ ตั้งแต่ฉันเริ่มเข้ามาบริหารที่นี่. Mannequin (1987)
Mrs. Timkin, you may be our grande dame but I've had serious doubts about a woman your age running this store.คุณนายทิมคิน, คุณอาจเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์... ...แต่ผมกำลังสงสัยว่า... ...ผู้หญิงอายุขนาดคุณที่บริหารห้างนี้ Mannequin (1987)
You know, I see executive potential here.ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของที่นี่นะโว้ย! Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[børihān kān seūsān] (n, exp) EN: communication management  FR: management en communication [ m ]
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: business administration
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: manage a business
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[børihān thurakit dutsadībandit] (n, exp) EN: Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration
บริหารผิดพลาด[børihān phitphlāt] (v, exp) EN: mismanage
บริหารภายในแบบแนวราบ[børihān phāinai baēp naēorāp] (n, exp) EN: flat organization
บริหารศาสตร์[børihānsāt] (n, exp) EN: administrative science  FR: sciences administratives [ fpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrate(vt) บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
exercise(vi) บริหารกาย, See also: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง, Syn. drill, practice, train
run a tight ship(idm) บริหารองค์กรอย่างดี, See also: ออกเรือไปได้อย่างดี
loosen up(phrv) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
M.B.A.(abbr) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
manage(vi) บริหาร, See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล, Syn. administrate, direct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n., Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
board(บอร์ดฺ) { boarded, boarding, boards } n. ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน, แผ่นกระดาษแข็ง, กระดานหมากรุก, ข้างเรือ, ค่าอาหาร, อาหาร, ที่พัก, โต๊ะประชุม, โต๊ะอาหาร, เวที, คณะกรรมการ, สภา, กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน, แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง, ขอบ, ข้าง vt. ใช้กระดานปู, บริการอาหาร, บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย, กลุ่มของข้าราชการ, กลุ่มของนักบริหาร, ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service, red tape
cadre(คา'ดระ, แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, โครงงาน, ขอบข่ายของงาน
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ, รถไฟตู้โดยสาร, ที่ค้ำที่มีล้อ, ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง, อากัปกิริยา, การขนส่ง, ค่าขนส่ง, การบริหาร, Syn. cart

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง
board(n) กระดาน, กระดาษแข็ง, ที่พัก, อาหาร, สภา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร
callisthenics(n) การบริหารกาย, การเพาะกาย
execute(vt) บริหาร, ปฏิบัติ, ทำให้สำเร็จ, กระทำ, ประหารชีวิต, สนองพระบรมราชโองการ
execution(n) การบริหารงาน, การดำเนินการ, การปฏิบัติ, การทำให้สำเร็จ, การจัดการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน, นักบริหาร, กรรมการบริษัท

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] TH: บริหาร  EN: management (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, Syn. leiten
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน, See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top