ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activity

AE0 K T IH1 V IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activity-, *activity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activity(n) การกระตือรือร้น, See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, Syn. liveliness
activity(n) การกระทำ, See also: กิจกรรม, Syn. movement, motion
activity(n) การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี

English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม, การงาน
inactivity(n) ความอยู่เฉย, ความเฉื่อยชา, ความเกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activityกัมมันตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
activity diagramแผนภาพกิจกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
activity ratioอัตราส่วนกิจกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
activity ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร) [ ดู labour force participation ratio ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activityกัมมันตภาพ, <em>การสลาย</em>ของ<em>นิวไคลด์กัมมันตรังสี</em>ต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ <em>เบ็กเคอเรล</em> คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
activityกัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurements : ICRU No.33) ให้ความหมายคำนี้ว่า เป็นจำนวนของนิวไคล์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่ง ที่สลายตัวเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที [พลังงาน]
Activityกิจกรรม [การบัญชี]
Activity analysisการวิเคราะห์กิจกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Activity based costingการบัญชีต้นทุนกิจกรรม [TU Subject Heading]
Activity concentrationความเข้มข้นกัมมันตภาพ, <em>กัมมันตภาพ</em>ของ<em>นิวไคลด์กัมมันตรังสี</em>ต่อหน่วยปริมาตร เช่น เบ็กเคอเรลต่อมิลลิลิตร (Bq/ml) มิลลิคูรีต่อมิลลิลิตร (mCi/ml) [นิวเคลียร์]
Activity Levelระดับการกระทำ [การแพทย์]
Activity Processกระบวนการกิจกรรม [การแพทย์]
Activity programsโปรแกรมกิจกรรม [TU Subject Heading]
Activity programs in educationโปรแกรมกิจกรรมทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้ Jaws (1975)
"There's still cellular activity in these burned remains.I'll get Garry. We'll meet in Blair's room. The Thing (1982)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They know we're in here even if they can't see us. What good is it to leave the gas tank emp... the activity excites them.มันรู้ว่าเราอยู่นี่อยู่ดี ถึงมันจะไม่เห็นเรา ไม่เติมน้ำมันจะดีได้ไง Day of the Dead (1985)
Does sexual activity always repulse you in this way?Does sexual activity always repulse you in this way? Casualties of War (1989)
Synaptic activity has increased 400% in less than a month.ระบบประสาทตอบสนองเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนสี่ร้อยเปอร์เซ๊นต์ The Lawnmower Man (1992)
Outside terminal activity control.เข้าระบบเชื่อมต่อภายนอก The Lawnmower Man (1992)
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)
I'm sorry I had to drag you in like this, but we are picking up some activity around Dante's Peak.ฉันขอโทษที่ผมต้องลากคุณ ในเช่นนี้ แต่เราจะหยิบขึ้นมาบางกิจกรรม รอบพีคของดันเต้ Dante's Peak (1997)
There's nothing to indicate there's any kind of activity here. She's quiet.ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกถึงความมีเป็น ชนิดของกิจกรรมใด ๆ ที่นี่ เธอเป็นคนที่เงียบสงบ Dante's Peak (1997)
We got some minor geothermal activity on the edge of the crater.เรามีกิจกรรมบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ความร้อนใต้พิภพ บนขอบของปากปล่องภูเขาไฟ Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activityActivity keeps the mind from rusting.
activityBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
activityBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
activityDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
activityExporting is a commercial activity which transcends borders.
activityHe devoted himself to the volunteer activity.
activityHe has engaged in religious activity since then.
activityHe is no longer full of activity.
activityHis brother dedicated his life to the activity.
activityI have no time to engage in political activity.
activityIndustrial activity is brisk.
activityIn this activity one immediately sees the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
กรณีย์(n) activity, See also: business, affairs, duty, Syn. กิจ, Example: ผู้ใหญ่พึงพำเพ็ญกรณีย์ทีดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง, Thai Definition: กิจ, สิ่งที่ควรทำ
กิจกรรม(n) activity, See also: operation, Example: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน
การบริหารกาย(n) exercise, See also: activity, calisthenics, gymnastics, Syn. การบริการร่างกาย, การกายบริหาร, การออกกำลังกาย, Example: โยคะเป็นการบริหารกายแบบลึกล้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัมมันตภาพรังสี[kammantaphāprangsī] (n) EN: radioactivity  FR: radioactivité [ f ]
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [ f ] ; action [ f ] ; activité [ f ] ; occupation [ f ] ; affaire [ f ] ; ouvrage [ m ]
การบริหารกาย[kān børihān kāi] (n, exp) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics
กรณีย์[karanī = køranī] (n) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility  FR: devoir [ m ] ; obligation [ m ] ; rôle [ m ]
ขอให้สนุกกับ...[khø hai sanuk kap ...] (xp) EN: enjoy ... (+ activity)
ขอบเขตการปฏิบัติ[khøpkhēt kān patibat] (n, exp) EN: sphere of activity
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [ f ] ; fainéantise [ f ] ; indolence [ f ] ; inertie [ f ]
ความขี้เกียจ[khwām khīkīet] (n) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity  FR: paresse [ f ] ; fainéantise [ f ] ; indolence [ f ]
กิจ[kit] (n) EN: business ; affairs ; activity  FR: affaire [ f ] ; business [ m ] ; activité [ f ] ; travail [ m ]
กิจกรรม[kitjakam] (n) EN: activity ; operation ; event ; function  FR: activité [ f ] ; exercice [ m ] ; occupation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTIVITY AE0 K T IH1 V IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activity (n) ˈæktˈɪvɪtiː (a1 k t i1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] activity; exercise; behavior #140 [Add to Longdo]
活度[huó dù, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ,  ] activity #62,812 [Add to Longdo]
活动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ,     /    ] activity center [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
活動[かつどう, katsudou] TH: กิจกรรม  EN: activity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilungserfolgsrechnung { f }activity accounting [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll { n }activity log [Add to Longdo]
Aktivität { f }; Umtrieb { m }; Rührigkeit { f } | Aktivitäten { pl }; Umtriebe { pl }activity | activities [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerteil { m }activity request packet [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerung { f }activity control [Add to Longdo]
Aktivitätsanalyse { f }; Prozessanalyse { f }activity analysis [Add to Longdo]
Aktivitätskette { f }activity chain [Add to Longdo]
Aktivitätsstrahl { m }; Prozessstrahl { m }activity ray [Add to Longdo]
Aktivurlaub { m }activity holiday [Add to Longdo]
Arbeitsplatz { m }; Werkplatz { m }activity area [Add to Longdo]
Aufwandskonto { n }; Ertragskonto { n }activity account [Add to Longdo]
Beschäftigungsabweichung { f }activity variance [Add to Longdo]
Beschäftigungsgrad { m }activity level [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit { f }activity ratio [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit { f } einer Dateiactivity rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活動[かつどう, katsudou] (n, vs) action; activity; (P) #95 [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses #2,980 [Add to Longdo]
活性[かっせい, kassei] (n) activity; (P) #4,082 [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) #4,699 [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) { ling } (also written as 活) conjugation; inflection; (P) #5,810 [Add to Longdo]
モニター(P);モニタ[monita-(P); monita] (n) (1) { comp } (computer) monitor; (n, vs) (2) consumer who comments on products, television programs, etc. (programmes); (3) { comp } (See カウンター・4, モニ) program or utility that monitors a program or activity; (P) #9,792 [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n, vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) #12,834 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
活用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] activity ratio [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Activity \Ac*tiv"i*ty\, n.; pl. {Activities}. [Cf. F.
   activit['e], LL. activitas.]
   The state or quality of being active; nimbleness; agility;
   vigorous action or operation; energy; active force; as, an
   increasing variety of human activities. "The activity of
   toil." --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Liveliness; briskness; quickness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activity
   n 1: any specific behavior; "they avoided all recreational
      activity" [ant: {inactivity}]
   2: the state of being active; "his sphere of activity"; "he is
     out of action" [syn: {action}, {activity}, {activeness}]
     [ant: {inaction}, {inactiveness}, {inactivity}]
   3: an organic process that takes place in the body; "respiratory
     activity" [syn: {bodily process}, {body process}, {bodily
     function}, {activity}]
   4: (chemistry) the capacity of a substance to take part in a
     chemical reaction; "catalytic activity"
   5: a process existing in or produced by nature (rather than by
     the intent of human beings); "the action of natural forces";
     "volcanic activity" [syn: {natural process}, {natural
     action}, {action}, {activity}]
   6: the trait of being active; moving or acting rapidly and
     energetically; "the level of activity declines with age"
     [syn: {activeness}, {activity}] [ant: {inactiveness},
     {inactivity}, {inertia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top