ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casserole

K AE1 S ER0 OW2 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casserole-, *casserole*
English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wasn't that a great lunch? the tuna and cream casserole was beautiful.กับข้าวอร่อยดี ครีมปลาทูก็ไม่เลว Spies Like Us (1985)
You know, I think I am going to heat up that casserole with the cream of mushroom soup.ชั้นว่าชั้นจะอุ่นซุปเห็ดในถ้วยซะหน่อย Latter Days (2003)
I have a casserole in the oven and your sister in the kitchen, and I don't want to talk about the tour.ชั้นมีคาสเซอโรลในเตา แล้วน้องสาวคุณในครัว และชั้นไม่อยากพูดเรื่องทัวร์ Walk the Line (2005)
And this is my green-bean casserole.- ใช่ Chuck Versus the Nemesis (2007)
I had to fight for everything even Mom's tuna casserole, you know?ผมต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งแม่ ทูน่า และโคลสลอร์ คุณรู้มะ Surf's Up (2007)
Yeah, 'cause nothing says I'm sorry like a tuna cheese casserole.ไม่รู้จะพูดอะไรก็ ซื้อเอสแอนด์พีให้เลยดีกว่า Cold Ground (2008)
After I spent all morning making this casserole.ฉันอุตส่าห์ทำขนมมาตลอดเช้า Cold Ground (2008)
It's a lifeline from me to those other women, because I want them to know there's always a chance to get something right... even if it's just a casserole.มันเป็นแนวทางชีวิตของฉันที่จะเป็นแบบอย่างกับผู้หญิงคนอื่น เพราะว่าฉันอยากให้พวกเขารู้ว่า มันมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอ City on Fire (2008)
Good thing I didn't bring a casserole.ดีที่ฉันไม่ได้เอาหม้อมา Chuck in Real Life (2008)
Now, how about a nice lion casserole?ใครอยากกินสิงโตตุ๋นบ้างจ๊ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkฝาเตาอบถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณแทบจะมองไม่ทันเวลาที่เธอใช้ช้อนจุ่มลงไป... แล้วยกขึ้นมาชิม Julie & Julia (2009)
I could make a casserole.ฉันทำกับข้าวได้นะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทะ = กะทะ[n.] (kratha = katha) EN: frying pan ; pan ; skillet   FR: poêle à frire [f] ; casserole [f]
หม้อ[n.] (mø) EN: pot ; pan   FR: casserole [f] ; marmite [f] ; pot [m]
หม้อหุงต้ม[n.] (mø hung tom) EN: pan ; saucepan   FR: casserole [f]
หม้อมีด้าม[n. exp.] (mø mī dām) FR: casserole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSEROLE    K AE1 S ER0 OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casserole    (n) kˈæsəroul (k a1 s @ r ou l)
casseroles    (n) kˈæsəroulz (k a1 s @ r ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセロール[, kasero-ru] (n) casserole [Add to Longdo]
キャセロール[, kyasero-ru] (n) casserole (fre [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
蒸し鍋[むしなべ, mushinabe] (n) steamer; casserole dish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casserole \Cas"se*role\n. [F. a saucepan, dim. from casse a
   basin.]
   1. (Chem.) A small round dish with a handle, usually of
    porcelain.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) A mold (in the shape of a hollow vessel or
    incasement) of boiled rice, mashed potato or paste, baked,
    and afterwards filled with vegetables or meat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casserole
   n 1: food cooked and served in a casserole
   2: large deep dish in which food can be cooked and served

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 casserole /kasəʀɔl/ 
  casserole; saucepan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top