ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

klinikum

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klinikum-, *klinikum*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา klinikum มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *klinikum*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good evening. Get me Duffield!Städtisches Klinikum Southgate, guten Abend? Let Sleeping Corpses Lie (1974)
Last night the general hospital has been hit the hardest by people contaminated with radiation.Das staatliche Poliklinikum wurde in der vergangenen Nacht Opfer einer schweren Attacke von radioaktiv verseuchten Individuen. Nightmare City (1980)
We had him transferred to Mercy's Burn Unit.Wir haben ihn ins Mercy's Klinikum für Brandopfer transferiert. Night of the Running Man (1995)
Mercy's Burn unit.Klinikum für Brandopfer, wie? Night of the Running Man (1995)
"The psychopathic Martin Brest kidnapped Rudi Wurlitzer on Monday night from a hospital."Der geistesgestörte Martin Brest hat seine Geisel aus einem Klinikum entführt. Knockin' on Heaven's Door (1997)
How about a private clinic?Vielleicht ein privates KlinikumLife As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
I was still an undergrad, but, yeah, I knew him.- Ich bin noch im Vorklinikum gewesen. Humpty Dumpty (2005)
284)}n General Hospital 282.667)}n General HospitalKLINIKUM Zwei Monate sind nun seit seinem Unfall vergangen, aber Sosuke Ajino lehnt immer noch jeglichen Besuch ab. The Perfect World of Kai (2007)
43 minutes ago, we were alerted to an incident at the Wallace Bromley Medical Center.Vor 43 Minuten wurden wir über einen Zwischenfall... im Wallace Bromley Klinikum unterrichtet. The Same Old Story (2008)
Pick up the others and meet me in 30 minutes at the Bromley Medical Center.Holen Sie die anderen ab und treffen Sie mich in 30 Minuten... beim Bromley KlinikumThe Same Old Story (2008)
I've got a 10-45 D in the medical center subway stationToter in der U-Bahn-Station vom KlinikumTell Tale (2009)
OR 2. /County-USC was the /closest emergency room,"Die nächste Notaufnahme war das Universitäts-Klinikum." The Soloist (2009)
You follow me to the medical center.Sie haben seit dem Klinikum fortgesetzt. The Big Bang (2010)
Lara Brennan's being transferred to University Hospital.Lara Brennan ist an Universitätsklinikum übergeben. The Next Three Days (2010)
The clinic has been notified.Das Klinikum ist benachrichtigt. Rosen fallen vom Himmel (2010)
I've been offered a position at Landstuhl medical center.Mir wurde eine Stelle am Klinikum in Landstuhl angeboten. White Wedding (2011)
Rush University Medical Center, may I help you?Rush-Universität-Klinikum. Kann ich Ihnen behilflich sein? Swallow (2011)
Dr. Konig speaking, Behrike Psychiatric Hospital.Hier König. Psychiatrische Abteilung, Behrike KlinikumHut in the Woods (2011)
Yo, driver... General Hospital, but stop at the candy shop first.Fahrer, ins Klinikum, bitte. Dragonwolf (2013)
What... I don't... What do you mean he's dead?KLINIKUM er ist tot? BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story, Chapter One (2014)
How about Riverbank Medical Center?Wie wär's mit dem Klinikum Riverbank? AKA I've Got the Blues (2015)
St. Vincent's Hospital, Pennsylvania Plaza.Klinikum St. Vincent's, Pennsylvania Plaza. AKA I've Got the Blues (2015)
- Mount Sinai Hospital.- Klinikum Mount Sinai. AKA I've Got the Blues (2015)
UNIVERSITY HOSPITALUNIVERSITÄTSKLINIKUM VALENCIA Cien años de perdón (2016)
We're all here at the hospital. Where are you?-Wir sind im Klinikum, und du? The Musical (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top