ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rankle

R AE1 NG K AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rankle-, *rankle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rankle[VT] ทำให้คับแค้นใจ, See also: ทำให้เจ็บแสบ, Syn. aggravate, embitter
rankle[VI] คับแค้นใจ, See also: เจ็บแสบ, Syn. anger, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter

English-Thai: Nontri Dictionary
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It rankles me; I'm rankled.ทำให้ฉับคับอกคับใจ Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankleHis bitter words still rankle in my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็บแค้น[V] rankle, See also: bear someone malice, bear someone a grudge, have/harbour/nurse a grudge against, bear/habo, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: พ่อเจ็บแค้นแทนลูกที่ถูกเขารังแก, Thai definition: ผูกใจเจ็บ
เจ็บร้อน[V] be indignant, See also: rankle, habour malice, Example: อังศุมาลินเป็นสาวปัญญาชนที่เจ็บร้อนกับภาวะอันเปรียบเสมือนบ้านเรือนถูกย่ำยีเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกเข้าเมืองไทย, Thai definition: เป็นเดือดเป็นแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser

CMU English Pronouncing Dictionary
RANKLE R AE1 NG K AH0 L
RANKLED R AE1 NG K AH0 L D
RANKLES R AE1 NG K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rankle (v) rˈæŋkl (r a1 ng k l)
rankled (v) rˈæŋkld (r a1 ng k l d)
rankles (v) rˈæŋklz (r a1 ng k l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rankle \Ran"kle\ (r[a^][ng]"k'l), v. t.
   To cause to fester; to make sore; to inflame. [R.] --Beau. &
   Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rankle \Ran"kle\ (r[a^][ng]"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Rankled}
   (-k'ld); p. pr. & vb. n. {Rankling} (-kl[i^]ng).] [From
   {Rank}, a.]
   1. To become, or be, rank; to grow rank or strong; to be
    inflamed; to fester; -- used literally and figuratively.
    [1913 Webster]
 
       A malady that burns and rankles inward. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       This would have left a rankling wound in the hearts
       of the people.            --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a festering or inflamed effect; to cause a
    sore; -- used literally and figuratively; as, a splinter
    rankles in the flesh; the words rankled in his bosom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rankle
   v 1: gnaw into; make resentful or angry; "The injustice rankled
      her"; "his resentment festered" [syn: {eat into}, {fret},
      {rankle}, {grate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top