Search result for

ฐานะ

(59 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฐานะ-, *ฐานะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานะ[N] status, See also: condition, position, Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง, Example: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง, Thai definition: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำแหน่งฐานะ เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ
ศักดิ-, ศักดิ์ฐานะ เช่น มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ
อุตมภาพฐานะอันดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positionฐานะ, ตำแหน่ง, ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of aliensฐานะของคนต่างด้าว (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash positionฐานะเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic Statusฐานะของเศรษฐกิจ,สภาวะทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As a writer,ในฐานะที่เป็นนักเขียน New Haven Can Wait (2008)
As one of the girls of the steps,ในฐานะสาวในระดับนี้นะ Chuck in Real Life (2008)
Most of you know me as Chloe's cousin,หลายท่านรู้จักฉันในฐานะลูกพี่ลูกน้องของโคลอี้, Committed (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
When you can't ride anymore... they'll vote my son in as president.เมื่อใดที่คุณขี่ไม่ได้อีกต่อไป... พวกเขาจะลงคะแนนให้ลูกชายของฉันในฐานะประธาน Pilot (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
You were missed, Master, but it is an honor to finally serve beside you as a knight.ท่านพลาดแล้ว, อาจารย์ แต่มันก็เป็นเกียรตินะที่ในที่สุด ข้าก็ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านในฐานะอัศวิน Lair of Grievous (2008)
It appears you are in no position to negotiate after all, Padawanจะว่าไปแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยู่ในฐานะ ที่จะเจรจานะ พาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
As adoptive parents, there's only so many we can answer.ในฐานะพ่อแม่บุญธรรม มีไม่กี่คำถามที่เราตอบได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm really worried about this as a citizen of the Seok Ran City.ผมรู้สึกกังวลในฐานะของชาวซุกรันคนนึงหน่ะ? Beethoven Virus (2008)
(*wealthy neighborhood)*ย่านที่คนมีฐานะอยู่อาศัย Beethoven Virus (2008)
That's right, I still thought that he was well off and talked about the aristocracy.ก็ใช่ เขาก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีฐานะดีอยู่ แล้วก็เลยเอาพล่ามแต่เรื่องคนชั้นสูง Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฐานะ[n.] (thāna) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing   FR: statut [m] ; position [f] ; situation [f] ; condition [f] ; standing [m]
ฐานะการนำ[n. exp.] (thāna kān nam) EN: leading position   
ฐานะดี[adj.] (thāna dī) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous   
ฐานะทางการเงิน[n. exp.] (thāna thāng kānngoen) EN: financial status   FR: statut financier [m]
ฐานะทางสังคม[n. exp.] (thāna thāng sangkhom) EN: social position ; social status   FR: position sociale [f] ; statut social [m]
ฐานะหน้าที่[n. exp.] (thāna nāthī) EN: capacity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit[N] ฐานะทางการเงิน
position[N] ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, Syn. location, spot, post, place
sainthood[N] ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship
siege[N] ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, บัลลังก์
vantage point[N] ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง, Syn. vantage position, viewpoint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Middle class[มิดเดิล คลาส] ฐานะปานกลาง
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,
risk exposure (n ) ฐานะความเสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top