ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judge

JH AH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judge-, *judge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judge(vt) คาดคะเน, See also: ประมาณ, กะ, Syn. estimate, assess, evaluate
judge(vt) ตัดสิน, See also: พิจารณา, ลงความเห็น, Syn. consider, reckon
judge(vt) ตัดสินความ, See also: พิจารณาคดี, Syn. arbitrate, decide
judge(n) ผู้ตัดสิน (กีฬา), See also: กรรมการผู้ตัดสิน, Syn. referee, umpire
judge(n) ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Syn. arbiter, justice, magistrate
judge by(phrv) ตัดสินจาก, See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judgement(n) การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgement(n) การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement(n) พิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. verdict, ruling, decree
judge from(phrv) ตัดสินจาก, See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judge(จัดจฺ) { judged, judging, judges } n. ผู้พิพากษา, ตุลาการ, ผู้ตัดสิน v. พิพากษา, ตัด, สิน, ชี้ขาด, วินิจฉัย, เดา, ประมาณ, ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา, การพิจารณาอรรถคดี, การตัดสิน, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย, การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย, วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration, ruling, opinion, wisdom
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ, ไม่ฉลาด, ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
prejudge(พรีจัดจฺ') vt. ตัดสินก่อน, วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า., See also: prejudger n. prejudgment n. prejudgement n.
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี, ตัดสินใจได้ถูกต้อง, เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
judge(n) ผู้พิพากษา, ผู้พิจารณา, ผู้ตัดสิน, ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา, ตัดสิน, พิจารณา, วิจารณ์, ลงความเห็น
adjudge(vt) พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด
misjudge(vt) พิจารณาผิด, ตัดสินใจผิด, วินิจฉัยผิด
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า, วินิจฉัยล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgeผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judge Advocate General๑. เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก๒. เจ้ากรมพระธรรมนูญ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate-Generalเจ้ากรมพระธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge pro temporeผู้พิพากษาชั่วคราว, สำรองผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge traineeผู้ช่วยผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge's minutes; judge's notesรายงานการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ Rebecca (1940)
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
You can't judge that.คุณไม่สามารถตัดสินว่า 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
-Are you a dance judge or something?- คุณเป็นผู้พิพากษาเต้นหรืออะไร? The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
He had all the judges and politicians in his pocket.He had all the judges and politicians in his pocket. The Godfather (1972)
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them. The Godfather (1972)
You must judge by this.คุณต้องตัดสินโดยนี้. \ NA ช่างทาสีมีชื่อเสียง... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Judge for yourself, Phillippe.ตัดสินด้วยตัวคุณเอง, ฟิลลิป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgeAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
judgeA judge must have discretion.
judgeAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
judgeA man cannot be judged by his appearance.
judgeA man should not be judged by his station in life.
judgeA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
judgeAppeal to the judge for mercy.
judgeAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
judgeDon't judge a book by its cover.
judgeDon't judge a man by his clothes.
judgeDon't judge a man by what he has.
judgeDon't judge a man from his outside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสินคดี(v) judge a case, Example: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด, Thai Definition: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ผู้ชี้ขาด(n) judge, Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย, Example: โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร
ผู้ตัดสินคดี(n) judge, Syn. ผู้พิพากษา, Example: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คำตัดสิน(n) decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย(n) decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count Unit: ข้อ
คำพิพากษา(n) decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai Definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
ผู้พิพากษา(n) judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตัดสินคดี
พินิศจัย(v) judge, See also: decide, Syn. วินิจฉัย, Thai Definition: ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป
มัตตะ(n) estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตะ(n) estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[aiyakān thahān] (n, exp) EN: judge advocate.
อ่านคำพิพากษาคดี[ān khamphiphāksā khadī] (v, exp) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
ชำระ[chamra] (v) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
เชาวน์ปัญญา[chāo panyā] (n, exp) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)
ชี้ขาด[chīkhāt] (v) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule  FR: arbitrer ; juger
เห็น[hen] (n, exp) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion  FR: avoir une opinion ; penser
กรรมการ[kammakān] (n) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter  FR: arbitre [ m ] ; directeur de jeu [ m ] ; juge-arbitre [ m ]
กรรมการตัดสิน[kammakān tatsin] (n, exp) EN: umpire ; referee ; judge  FR: juge [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUDGE JH AH1 JH
JUDGED JH AH1 JH D
JUDGES JH AH1 JH IH0 Z
JUDGE'S JH AH1 JH IH0 Z
JUDGES' JH AH1 JH IH0 Z
JUDGEMENT JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGESHIP JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGEMENTS JH AH1 JH M AH0 N T S
JUDGESHIPS JH AH1 JH SH IH2 P S
JUDGEMENTAL JH AH0 JH M EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judge (v) ʤˈʌʤ (jh uh1 jh)
judged (v) ʤˈʌʤd (jh uh1 jh d)
judges (v) ʤˈʌʤɪz (jh uh1 jh i z)
judgement (n) ʤˈʌʤmənt (jh uh1 jh m @ n t)
judgements (n) ʤˈʌʤmənts (jh uh1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination #9,481 [Add to Longdo]
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, ] judge's desk; complex legal case #52,683 [Add to Longdo]
审判者[shěn pàn zhě, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] judge #109,049 [Add to Longdo]
裁判官[cái pàn guān, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] judge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendrichter { m }judge of a juvenile court [Add to Longdo]
Richter { m }; Richterin { f } | Richter { pl } | beauftragter Richterjudge | judges | referee [Add to Longdo]
Sachrichter { m }judge of fact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
判断[はんだん, handan] (n, vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P) #823 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
批判[ひはん, hihan] (n, vs) criticism; judgement; judgment; comment; (P) #1,387 [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n, vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) #1,995 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
裁判[さいばん, saiban] (n, vs, adj-no) trial; judgement; judgment; (P) #2,335 [Add to Longdo]
判決[はんけつ, hanketsu] (n, vs, adj-no) judicial decision; judgement; judgment; sentence; decree; (P) #2,638 [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n, vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) #4,684 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judge \Judge\ (j[u^]j), n. [OE. juge, OF. & F. juge, fr. OF.
   jugier, F. juger, to judge. See {Judge}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A public officer who is invested with authority to
    hear and determine litigated causes, and to administer
    justice between parties in courts held for that purpose.
    [1913 Webster]
 
       The parts of a judge in hearing are four: to direct
       the evidence; to moderate length, repetition, or
       impertinency of speech; to recapitulate, select, and
       collate the material points of that which hath been
       said; and to give the rule or sentence. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who has skill, knowledge, or experience, sufficient to
    decide on the merits of a question, or on the quality or
    value of anything; one who discerns properties or
    relations with skill and readiness; a connoisseur; an
    expert; a critic.
    [1913 Webster]
 
       A man who is no judge of law may be a good judge of
       poetry, or eloquence, or of the merits of a
       painting.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A person appointed to decide in a trial of skill, speed,
    etc., between two or more parties; an umpire; as, a judge
    in a horse race.
    [1913 Webster]
 
   4. (Jewish Hist.) One of the supreme magistrates, with both
    civil and military powers, who governed Israel for more
    than four hundred years.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. The title of the seventh book of the Old Testament;
    the Book of Judges.
    [1913 Webster]
 
   {Judge Advocate} (Mil. & Nav.), a person appointed to act as
    prosecutor at a court-martial; he acts as the
    representative of the government, as the responsible
    adviser of the court, and also, to a certain extent, as
    counsel for the accused, when he has no other counsel.
 
   {Judge-Advocate General}, in the United States, the title of
    two officers, one attached to the War Department and
    having the rank of brigadier general, the other attached
    to the Navy Department and having the rank of colonel of
    marines or captain in the navy. The first is chief of the
    Bureau of Military Justice of the army, the other performs
    a similar duty for the navy. In England, the designation
    of a member of the ministry who is the legal adviser of
    the secretary of state for war, and supreme judge of the
    proceedings of courts-martial.
 
   Syn: {Judge}, {Umpire}, {Arbitrator}, {Referee}.
 
   Usage: A judge, in the legal sense, is a magistrate appointed
      to determine questions of law. An umpire is a person
      selected to decide between two or more who contend for
      a prize. An arbitrator is one chosen to allot to two
      contestants their portion of a claim, usually on
      grounds of equity and common sense. A referee is one
      to whom a case is referred for final adjustment.
      Arbitrations and references are sometimes voluntary,
      sometimes appointed by a court.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judge \Judge\, v. t.
   1. To hear and determine by authority, as a case before a
    court, or a controversy between two parties. "Chaos
    [shall] judge the strife." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To examine and pass sentence on; to try; to doom.
    [1913 Webster]
 
       God shall judge the righteous and the wicked.
                          --Eccl. iii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       To bring my whole cause 'fore his holiness,
       And to be judged by him.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To arrogate judicial authority over; to sit in judgment
    upon; to be censorious toward.
    [1913 Webster]
 
       Judge not, that ye be not judged.   --Matt. vii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine upon or deliberation; to esteem; to think; to
    reckon.
    [1913 Webster]
 
       If ye have judged me to be faithful to the Lord.
                          --Acts xvi.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   5. To exercise the functions of a magistrate over; to govern.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Make us a king to judge us.      --1 Sam. viii.
                          5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judge \Judge\, v. i. [imp. & p. p. {Judged} (j[u^]jd); p. pr. &
   vb. n. {Judging}.] [OE. jugen, OF. jugier, F. juger, L.
   judicare, fr. judex judge; jus law or right + dicare to
   proclaim, pronounce, akin to dicere to say. See {Just}, a.,
   and {Diction}, and cf. {Judicial}.]
   [1913 Webster]
   1. To hear and determine, as in causes on trial; to decide as
    a judge; to give judgment; to pass sentence.
    [1913 Webster]
 
       The Lord judge between thee and me.  --Gen. xvi. 5.
    [1913 Webster]
 
       Father, who art judge
       Of all things made, and judgest only right!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To assume the right to pass judgment on another; to sit in
    judgment or commendation; to criticise or pass adverse
    judgment upon others. See {Judge}, v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
       Forbear to judge, for we are sinners all. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To compare facts or ideas, and perceive their relations
    and attributes, and thus distinguish truth from falsehood;
    to determine; to discern; to distinguish; to form an
    opinion about.
    [1913 Webster]
 
       Judge not according to the appearance. --John vii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       She is wise if I can judge of her.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judge
   n 1: a public official authorized to decide questions brought
      before a court of justice [syn: {judge}, {justice},
      {jurist}]
   2: an authority who is able to estimate worth or quality [syn:
     {evaluator}, {judge}]
   v 1: determine the result of (a competition)
   2: form a critical opinion of; "I cannot judge some works of
     modern art"; "How do you evaluate this grant proposal?" "We
     shouldn't pass judgment on other people" [syn: {evaluate},
     {pass judgment}, {judge}]
   3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]
   4: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
     [syn: {pronounce}, {label}, {judge}]
   5: put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial
     of; "The football star was tried for the murder of his wife";
     "The judge tried both father and son in separate trials"
     [syn: {judge}, {adjudicate}, {try}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top