Search result for

ชั้นสูง

(41 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นสูง-, *ชั้นสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นสูง[ADJ] high level, See also: high class, higher grade, Ant. ชั้นต่ำ, Example: การเข้าสังคมชั้นสูงเป็นความปรารถนาของหญิงสาวหลายคน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)
When she realized she couldn't ride this thoroughbred,เธอนึกได้ว่า ไม่คู่ควรกับชั้นสูงอย่างฉัน There Might be Blood (2008)
Advance toward the anastomosis.กายวิภาคชั้นสูง Dying Changes Everything (2008)
KIM Hong-do is known to treat the lowly and noblemen equallyคิมฮองดูสร้างสมดุลย์ ระหว่างศิลปทั่วไปกับศิลปชั้นสูง Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
That's right, I still thought that he was well off and talked about the aristocracy.ก็ใช่ เขาก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีฐานะดีอยู่ แล้วก็เลยเอาพล่ามแต่เรื่องคนชั้นสูง Beethoven Virus (2008)
Free all the noblemen.ปล่อยพวกชนชั้นสูงให้หมด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Higher mammals!สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hey, you really got some major connections to the top.งั้นนายก็ได้เกี่ยวข้องคนชั้นสูงจริง ๆ สิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He was a sad man and a noble adversary.เขาเป็นชายชีวิตน่าเศร้า และยังเป็นปรปักษ์กับชนชั้นสูง Frost/Nixon (2008)
Modern, high tech, state of the art, and open plan for you.ทันสมัยเทคโนโนยีชั้นสูง ตกแต่งอย่างมีศิลป์เหมาะสำหรับการวางแผนของเธอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang

English-Thai: Longdo Dictionary
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high-class[ADJ] ชั้นสูง, See also: มีคุณภาพสูง
noble[ADJ] ชั้นสูง, See also: มีตระกูล, สูงศักดิ์, Syn. solid, upstanding, worthy, Ant. dishonorable, lowborn
patrician[ADJ] เกี่ยวกับตระกูลขุนนางสมัยโรมันโบราณ, See also: ชั้นสูง, Syn. high, noble, upper-class, Ant. plebeian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
noble(n) พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top