ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นสูง

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นสูง-, *ชั้นสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นสูง[ADJ] high level, See also: high class, higher grade, Ant. ชั้นต่ำ, Example: การเข้าสังคมชั้นสูงเป็นความปรารถนาของหญิงสาวหลายคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No!ไม่มี มันคือ คแลง ชั้นสูงHelp! (1965)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Baudelaireคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, การบอกคือ not to ถูกค้นพบอยู่ใน Baudelaire ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, are you convinced?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , คุณเชื่อหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
You may, of course, appeal to a higher court.คุณ... สามารถร้องขออุทธรณ์ศาลชั้นสูงได้ Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang

English-Thai: Longdo Dictionary
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high-class[ADJ] ชั้นสูง, See also: มีคุณภาพสูง
noble[ADJ] ชั้นสูง, See also: มีตระกูล, สูงศักดิ์, Syn. solid, upstanding, worthy, Ant. dishonorable, lowborn
patrician[ADJ] เกี่ยวกับตระกูลขุนนางสมัยโรมันโบราณ, See also: ชั้นสูง, Syn. high, noble, upper-class, Ant. plebeian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
noble(n) พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top