Search result for

บรรดาศักดิ์

(27 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรดาศักดิ์-, *บรรดาศักดิ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาศักดิ์(บันดา-) น. ฐานันดรศักดิ์ที่พระราชทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น พัน และทนาย โดยมีราชทินนามต่อท้าย เช่น เจ้าพระยายมราช พระยาพลเทพ.
พระบรรดาศักดิ์ข้าราชการสูงกว่าหลวง ต่ำกว่าพระยา เช่น พระสารประเสริฐ พระธรรมนิเทศทวยหาญ, ใช้ประกอบหน้านามพระสนม เช่น พระอินทราณี พระสุจริตสุดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระครูบรรดาศักดิ์พราหมณ์ เช่น พระครูวามเทพมุนี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't wish you'd married someone grander? With a title?เจ้าไม่หวังที่จะได้คู่ครองที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือมียศฐาบรรดาศักดิ์รึ? The Other Boleyn Girl (2008)
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน Three Kingdoms (2008)
- Doing what? - Kinging.พี่ให้ตำหนักกับให้บรรดาศักดิ์เธอเฉย ๆ ไม่ได้หรือ The King's Speech (2010)
- ...and... - Try again.ขอบรรดาศักดิ์แทนละกัน The King's Speech (2010)
And to prove that I care about more than his title,เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ฉันสนใจ สิ่งอื่นมากกว่ายศฐาบรรดาศักดิ์ของเขา Double Identity (2010)
Throwing away your loyal family for a fiancee you shouldn't trust.ลูกทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ของลูก เพื่อคู่หมั้นที่ไม่ควรจะไว้ใจ I Am Number Nine (2011)
I owe my title and lands to your generosity, Your Grace.ข้าได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มาเพราะความเมตตาของท่าน ฝ่าบาท The North Remembers (2012)
I mean, you were already royalty, even if you titled yourself, and your kingdom was the steps to a museum, but now you have an entire country to rule because you're gonna be a real life princess.ฉันหมายถึง คุณจะเป็นราชวงศ์ แม้ว่าคุณจะมีบรรดาศักดิ์ตัวเอง และราชอาณาจักรของคุณ มีขั้นตอนในพิพิธภัณฑ์ G.G. (2012)
With all its attendant lands and incomes to be held by your sons and grandsons from this day until the end of time.รวมทั้งผู้รับใช้ บรรดาศักดิ์ และรายได้ทั้งหมด ตกทอดไปถึงลูกหลาน ตั้งแต่วันนี้จวบจนนิรันดร์ Valar Morghulis (2012)
No man throws away wealth and position so easily.ดังคำว่า ยศฐาบรรดาศักดิ์ ยากยิ่งที่ปุถุชนจักไถ่ถอน The Four (2012)
His name is an ancient Chinese war mantleชื่อมาจากบรรดาศักดิ์ขุนศึกจีนโบราณ Iron Man 3 (2013)
Ah, yes, to pursue his enduring love of the Lady Arryn and the title that comes with her.อ้อ ใช่ เพื่อตามหารักแท้อันยาวนาน ของเลดี้อาร์ริน กับยศฐาบรรดาศักดิ์ที่มาพร้อมกัน And Now His Watch Is Ended (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
count[N] ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล, See also: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป
lord[N] บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ
lord[N] บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์,มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
titular(ทิช'ชะลา) adj. เกี่ยวกับtitle (ดู) ,มีตำแหน่ง,มียศ,แต่ในนามเท่านั้น,มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง n. ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์., See also: titularity n. titularly adv., Syn. nominal

English-Thai: Nontri Dictionary
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
title(n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top