Search result for

*rank*

(679 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rank, -rank-
English-Thai: Longdo Dictionary
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rank[N] ตำแหน่ง, Syn. position, status
rank[N] ยศ, Syn. degree, nobility, order
rank[N] แถว, See also: ขบวน, Syn. column, line, row
rank[N] ชนชั้น, See also: ตำแหน่งทางสังคม, Syn. caste, class, type
rank[VI] จัดตำแหน่ง, See also: จัดลำดับ, Syn. classify, evaluate
rank[VI] จัดแถว, See also: จัดขบวน, Syn. classify, evaluate
rank[VI] มียศสูง, See also: มีตำแหน่งสูงกว่า, Syn. stand high
rank[ADJ] ฉาวโฉ่, See also: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ, Syn. arrant, utter
rank[ADJ] เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten
rank[ADJ] รกทึบ, See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป, Syn. lush, luxuriant, overgrown
rank[SL] น่าเกลียด
crank[N] ข้อเหวี่ยง, See also: ที่หมุน, Syn. arm, lever, handle
crank[N] คนที่ฉุนเฉียวง่าย
crank[N] คนที่มีความคิดประหลาด, Syn. eccentric, fanatic
crank[ADJ] แปลก, Syn. eccentric
crank[VI] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
crank[VT] หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
drank[V] ดื่ม (กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา drink)
frank[ADJ] เปิดเผย, See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, Syn. forthright, outspoken, straightforward, Ant. devious, hidden, indirect
frank[ADJ] ด้วยใจจริง, See also: จริงใจ, Syn. honest, open, sincere, Ant. dishonest, insincere
frank[VT] ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
frank[N] ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
frank[N] ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
frank[SL] จากไป, See also: ไป, Syn. do the frank, do the off, off
prank[N] การล้อเล่น, See also: การเล่นตลก, การเล่นพิเรนทร์, การพูดตลก, Syn. game, escapade, joke
prank[VI] อวดโก้, See also: แสดงโอ้อวด
prank[VT] แต่งตัวหรูหราเกินไป
cranky[ADJ] ที่แปลกประหลาด, Syn. eccentric
ranked[ADJ] ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ, Syn. ordered, arranged
rankle[VT] ทำให้คับแค้นใจ, See also: ทำให้เจ็บแสบ, Syn. aggravate, embitter
rankle[VI] คับแค้นใจ, See also: เจ็บแสบ, Syn. anger, pain
shrank[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrank[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
frankly[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly, Ant. deviously, indirectly
outrank[VT] มีตำแหน่งหรือสถานภาพสูงกว่า
rank as[PHRV] มีตำแหน่งเป็น, Syn. rate as
ranking[ADJ] ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับสูงในกองทัพ
cab rank[N] ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร, Syn. cab stand, taxi rank, taxi stand
prankish[ADJ] ที่ล้อเล่น, See also: ที่หยอกเล่น, Syn. playful, mischievous
frankness[N] ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness
close ranks[IDM] เข้าร่วมกับ, See also: ร่วมกัน, ร่วมกับ
do the frank[SL] จากไป, See also: ไป, Syn. do the off, frank, Off
frankincense[N] ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra), Syn. olibanum
high-ranking[ADJ] ที่อยู่ชั้นสูง
J.Arthur Rank[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
rank and file[IDM] ทหารประจำการ ที่ไม่มียศใหญ่โต, See also: สมาชิกในทีมที่ไม่ใช่หัวหน้า
rank and file[N] พลทหาร
insignia of rank[N] เครื่องยศ, See also: แถบ
rise from the ranks[IDM] เลื่อนยศหรือตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
crank diskจานข้อเหวี่ยง
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ
disk crankจานข้อเหวี่ยง
drank(แดรงคฺ) v. อดีตกาลและกิริยาช่องที่3 ของdrink
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
frankensteinn. ผู้สร้างสิ่งทำลายที่สร้างขึ้น
frankforter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage
frankfurter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
prankster(แพรงคฺ'สเทอะ) n.คนขี้เล่น,คนพิเรน
rank(แรงคฺ) n.,v. (จัด) ตำแหน่ง,ยศ,ชั้น,แถว,ขบวน,รูปขบวน,กองทหาร, Syn. position,standing,class
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
shrank(ชแรงคฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ shrink

English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า
drank(vt) pt ของ drink
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankincense(n) กำยาน
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
outrank(vt) มียศสูงกว่า,อยู่เหนือกว่า
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน
rank(n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น
rank(vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
shrank(vt) pt ของ shrink

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, frank breech; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, pelvic; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, frankingสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breech; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rankชั้นคุณภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rank๑. ค่าลำดับชั้น๒. ลำดับที่๓. จัดลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank classificationการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank correlationสหสัมพันธ์ลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rank of preferential rightลำดับแห่งบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank testการทดสอบโดยลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Rankine cycleวัฏจักรแรงคิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking minority memberสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking of creditorsการจัดลำดับสิทธิของเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rankลำดับชั้น, ขั้นฐานะ, ชั้นยศ, ลำดับที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank๑. ลำดับชั้น, ขั้นฐานะ, ชั้นยศ๒. ลำดับที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting motor; cranking motor; starter; starter motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swan-necked electrode; double-cranked electrodeขั้วเชื่อมคอห่าน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splayed crankpinsสลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breech presentation; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
member, rankingสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classification, rankการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coal rankชั้นคุณภาพของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankpin ridgingการสึกเป็นร่องของสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankshaft gearเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase breatherช่องหายใจห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase dilutionการเจือจางน้ำมันห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase emissionsสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase heaterอุปกรณ์อุ่นน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase ventilationการระบายไอห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cranked electrode; cranked offset electrodeขั้วเชื่อมงอเยื้องศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cranked offset electrode; cranked electrodeขั้วเชื่อมงอเยื้องศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cranking motor; starter; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankpin; connecting-rod journalสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank throw๑. สลักข้อเหวี่ยงพร้อมแขน๒. ระยะเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank webแขนข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed crankcase ventilation systemระบบระบายอากาศห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double-cranked electrode; swan-necked electrodeขั้วเชื่อมคอห่าน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Rankingsการจัดอันดับ [TU Subject Heading]
Reciprocity of Rank of Envoysหมายถึง การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในเรื่องตำแหน่งของทูต กล่าวคือ ประเทศทั้งหลายถือธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทูตที่มีตำแหน่งเท่าเทียม กัน ดังนั้น หากประเทศหนึ่งส่งทูตไปประจำอีกประเทศหนึ่ง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประเทศนั้นก็คาดว่าประเทศผู้รับย่อมจะให้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยส่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของตนไปประจำที่ประเทศผู้ส่งด้วย พึงสังเกตว่าการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกันเช่นนี้มิใช่เป็นระเบียบข้อบังคับของ กฏหมายระหว่างประเทศ หากเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระหว่างประเทศทั้งหลายมากกว่า [การทูต]
Birth Rankลำดับการเกิดของบุตร [การแพทย์]
Depression, Frankอาการซึมเศร้าอย่างชัดเจน [การแพทย์]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
e-Readiness rankingรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อการดำเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
e-Readiness ranking เป็นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อการดำเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รายงานนี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Economist Intelligence Unit การจัดอันดับชึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่คำนวณจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณเกือบ 100 ตัว ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
 2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
 4. นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
 5. การยอมรับและนำเทคโนโลยีมาใช้ของธุรกิจและผู้บริโภค

[ที่มา: Economist Intelligence Unit ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

Mass, Frankก้อนในท้องข้างเอว [การแพทย์]
Mechanism, Frank-Starlingการบีบตัวให้แรงขึ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frankfurt (uniq ) ชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I speak frankly?แม่พูดตรงๆ ได้ไหม One Day (2011)
Replenish his ranks.เพื่อเพิ่มตำแหน่งให้ตัวเอง Fright Night (2011)
And one time, I told him it was because I drank too much coffee.มีครั้งหนึ่ง ฉันตอบไปว่า เพราะฉันกินกาแฟมากเกินไป The Help (2011)
- Ah, no, man, that is rank.- ให้ตายสิเพื่อน มันเสร็จเรา Attack the Block (2011)
Frank, sweetie.Sweetie Drive Angry (2011)
-What kind of car, Frank?อะไรประเภทของรถที่แฟรงก์? Drive Angry (2011)
Frank Raimi?-Frank ไรมิ? Drive Angry (2011)
Flashlight. It was a dumb prank. But that class...ไฟฉายนะ แค่มุขเด็กๆ I Am Number Four (2011)
You have to punch it a few times. (ENGINE CRANKING)คุณต้องสตาร์ทมันหลายๆครั้งหน่อย Bridesmaids (2011)
- No, I'm not. It was a prank, Dale.- เปล่า มันเป็นตลกแผลงๆ Horrible Bosses (2011)
- Courtney Frank?- คอร์ทนี่ แฟร้งค์ Fright Night (2011)
And they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle.และก้พวกเค้าติดงานทั้งอาทิตย์ และเราแค่นั่ง ดื่มไวน์ และก็กินถั่วโก๋แก่ Bridesmaids (2011)
Frankly, I always thought it was a little bit weird and gay.พูดตรงๆ ฉันว่า มันประหลาดและโคตรเกย์ Horrible Bosses (2011)
So, I tell him, I says, "Frank, that's it. No more free milk.ดังนั้นฉันจึงบอกเขาฉันบอกว่า "แฟรงก์ที่ คือมันไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม นมฟรี Drive Angry (2011)
So, he bought you a diamond? Oh, God, no. If Frank had money for a diamond,ดังนั้นเขาซื้อเพชรที่คุณ? ผมจะ jacked วัยตูดขอโทษของเขาที่ผ่านมา และใส่หลุมอึนี้ในมุมมองด้านหลัง Drive Angry (2011)
Frankly, there aren't many, so you should really take full advantage of it.ซึ่งมันมีไม่เยอะ ดังนั้นควรใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Okay. I know we've been off to a rocky start. We've all been a little cranky, but "Woo-hoo!"แม่รู้ว่าเราเริ่มต้นไม่ดี เราต่างหงุดหงิด Hecks on a Plane (2011)
It's Godzilla, King Kong and Frankenstein all in one.ซึ่งก็เหมือนกับกอดซิล่า/N คิงคองและแฟรงเกนสไตน์อยู่ในตัวเดียวกัน Contagion (2011)
- No. It will. - Frankie.แฟรงกี้ อดทน Taking Back the House (2011)
She might not even remember me. Hi, Ms. Rinsky. Frankie Heck.เธออาจจำฉันไม่ได้ สวัสดีค่ะ ครูรินส์กี้ แฟรงกี้ เฮค The Math Class (2011)
No, that's it. "Sincerely, Frankie and Mike Heck."แค่นี้ ด้วยความนับถือ แฟรงกี้และไมค์ เฮค The Math Class (2011)
WHO has confirmed that the Hong Kong sample matches London, Tokyo and Abu Dhabi and we're seeing large clusters in from Frankfurt and Cairo.องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าตัวอย่างจากฮ่องกง... ...เข้ากันกับลอนดอน โตเกียว และอาบูดาบี... และเราพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ จากแฟรงค์เฟิร์ตและไคโร Contagion (2011)
"That's not the point, Frankie."ไม่ใช่ประเด็น แฟรงกี้.. The Big Chill (2011)
Look, Frankie, you should just take the kids. I'll stay here.แฟรงกี้ พาลุกๆไปเถอะ ผมอยู่บ้านเอง Hecks on a Plane (2011)
Can I speak frankly with you?ฉันคุยเรื่องแฟรงค์ลี่ย์ให้เธอฟังได้ใช่มั้ย The Innkeepers (2011)
Look, I would love to expand my operations into your countries but, quite frankly, your business methods are too violent.ฉันจะอธิบายแผนของฉันในประเทศของนาย แต่ ตรงๆเลยนะ ธุรกิจนายมันโหดไป Fast Five (2011)
Frankie, I'm begging you, shush. Be cool?แฟรงกี้ ผมขอร้อง เงียบ Hecks on a Plane (2011)
I mean, when there was no one... and we were stuck, and I mean really stuck, he broke ranks.เขายอมแตกแถว เขาไปพัวพันกับสิ่งวุ่นวาย ตัดและเสียเลือดเนื้อเพื่อเรา หลายครั้งหลายครา The Man Who Would Be King (2011)
Frankie, what's going on? I saw Brick walking to school.แฟรงกี้ เกิดอะไรขึ้น ฉันเห็นบริคเดินไป รร. Taking Back the House (2011)
- Frankie?-แฟรงกี้ The Big Chill (2011)
Frankie, do you really think that's the thing to do?-คิดจริงน่ะว่าควรทำอย่างนี้ The Legacy (2011)
- Come on, Frankie, lighten up.ไม่เอาน่า แฟรงกี้ ฉุนทำไม Royal Wedding (2011)
I went last week. Last time, I accidentally drank from their denture cup so that should count for two.ฉันไปอาทิตย์ก่อน ฉันดื่มน้ำ ในแก้วใส่ฟันปลอมโดยไม่รู้ The Math Class (2011)
Frankie, Mike's not letting Axl play?แฟรงกี้ ไมค์ไม่ให้ แอคเซิลเล่นหรอ The Legacy (2011)
What if I ain't happy? Frankie, something that nice can't survive here.แล้วถ้าผมไม่พอใจล่ะ แฟรงกี้ ของดีขนาดนี้ไม่รอดที่นี่แน่ Royal Wedding (2011)
Wait. Hold on, Frankie. This is crazy.เดี่ยวก่อน แฟรงกี้ นี่บ้าใหญ่แล้ว Taking Back the House (2011)
We all know there's nothing sexual about Frankie.เรารู้ไม่มีอะไรในกอไผ่ Super Sunday (2011)
Frankie.แฟรงกี้ Hecks on a Plane (2011)
- Frankie. - Huh?แฟรงกี้ Hecks on a Plane (2011)
Will do. Let's go, Frankie.ครับผม ไปกัน แฟรงกี้ The Math Class (2011)
Frankie, I got some bad news for you. We're not British.แฟรงกี้ ผมมีข่าวร้ายมาบอก เราไม่ใช่คนอังกฤษ Royal Wedding (2011)
I know you're frustrated, Frankie, and you know why that is?ผมรู้ว่าคุณหงุดหงิด แฟรงกี้ รู้มั้ยว่าทำไม The Prom (2011)
Jeez, Frankie, calm down. - You're getting all bloodshot.แฟรงกี้ สงบสติหน่อย เส้นเลือดปูดแล้ว Royal Wedding (2011)
- Frankie.- แฟรงกี้ Royal Wedding (2011)
- Frankie, you're a little crusty there. Looks like you might have got pinkeye or something.แฟรงกี้ เปลือกตาดูแข็ง คุณอาจเป็นตาแดงนะนั่น Royal Wedding (2011)
No, Frankie, stop it. We could have another Mother's Day, okay?แฟรงกี้ หยุด เราฉลองวันแม่กันอีกได้ Mother's Day II (2011)
- Okay. You know what, Frankie?งั้นเอาอย่างนี้ แฟรงกี้ Mother's Day II (2011)
Oh, Frankie.แฟรงกี้ Royal Wedding (2011)
A little farther down than you thought, huh, Frankie? Let's get you to the couch.สูงกว่าที่คิดใช่มั้ย แฟรงกี้ ไปที่โซฟาเลย Mother's Day II (2011)
Frankie, it's your special day, so you get first dibs.แฟรงกี้ วันพิเศษของคุณ คุณเลือกก่อน Mother's Day II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankThe girl shrank back in fear.
rankPull one's rank on one's inferiors.
rankAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
rankMy father is frank.
rankFrankly saying I do not want to go with you.
rankHe shrank back in the face of danger.
rankA frank countenance.
rankIt was named after Frankfurt, a German city.
rankHe drank a bottle of wine.
rankIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
rankThe proverb is quoted from Franklin.
rankHe drank very little of the water.
rankShe frankly admitted her guilt.
rankWell, to be frank, I don't like it at all.
rankHe drank a glass of red wine.
rankFrankly speaking, you are in the wrong.
rankHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
rankTo put it frankly, he is a critic rather than a writer.
rankHe is a musician of the first rank.
rankHe was advanced to the rank of general.
rankThat naughty boy annoys me by his pranks.
rankShe was at once frank and honest.
rankRank boys according to their height.
rankJohn drank many bottles of wine.
rankYou can afford to speak frankly.
rankHe drank the whisky as if it were water.
rankThe field was rank with weeds.
rankShe remonstrated against her boy friend's prank.
rankFrankly speaking, his speeches always dull.
rankAt the party the other night, my brother drank a bit too much and passed out.
rankHe drank hard yesterday.
rankHe drank orange juice out of a bottle.
rankShe drank two glasses of wine at the party.
rankFrankly speaking, I hate him.
rankFrank can't have been ill. He was playing tennis all day.
rankFrankly speaking, it is difficult to understand why you want to go.
rankFrankly speaking, I don't like her.
rankFrankly speaking, you haven't tried your best.
rankHe ranked close to the top.
rankTo speak frankly I don't like him.
rankAn office machine is cranking out a stream of documents.
rankHe drank that large beer mug dry.
rankFrankly saying it is not looking good in.
rankHe is quite frank with me about everything.
rankFrankly speaking, his new novel is not very interesting.
rankThe cake were still warm, and they all ate and drank.
rankApes rank above dogs in intelligence.
rankYou drank sake again? I told you not to!
rankHe frankly pointed out my faults.
rankThis machine cranks out a thousand screws an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย[N] subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เบื้องสูง[N] superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ตัวเล็ก[N] low-ranking official, See also: unimportant official, Example: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
จัดอันดับ[V] rank, See also: evaluate, judge, Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด, Example: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง, Thai definition: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ฐานันดรศักดิ์[N] rank of nobility, See also: title, Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์, Example: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า, Thai definition: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
ชั้นเอก[N] highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
เถนตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
พูดตรงไปตรงมา[ADJ] frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหม็นเขียว[ADJ] rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
อัตรา[N] rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน[ADJ] rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
อย่างเปิดเผย[ADV] openly, See also: frankly, Example: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, Thai definition: ไม่ปิดบัง
บ้ายศ[V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
ตำแหน่งหน้าที่[N] post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[N] senior government official, See also: high-ranking government servant/public servant/public official, Syn. ข้าราชการชั้นสูง, Example: ผบ.เหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองพร้อมใจกันร่วมอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี, Count unit: ท่าน, Thai definition: ข้าราชการที่มีตำแหน่งในระดับสูง
ยศ[N] rank, See also: title, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร, Example: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น, Thai definition: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
พูดตรงไปตรงมา[V] talk openly, See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly, Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง, Example: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เขียว[ADJ] rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
ข้อเสือ[N] crank, Syn. ข้อเหวี่ยง, Example: เครื่องยนต์ของเขาคงต้องเปลี่ยนข้อเสือใหม่เสียแล้ว, Count unit: ข้อ, Thai definition: ส่วนที่ต่อเพลา โดยมากมีลักษณะงอ สำหรับรับกำลังดันหรือกำลังฉุดให้เพลาหมุนรอบๆ
คั่งแค้น[V] be angry, See also: smoulder, rage, rankle, be indignant with, bear/harbour resentment against, Syn. แค้น, Example: บรรดาแกนนำพรรคลงมาถึงสมาชิกล้วนแต่แสดงความอึดอัดคับข้องกระทั่งคั่งแค้นต่อปฏิบัติการของเขา, Thai definition: โกรธอัดอั้นอยู่ในใจ
แถว[CLAS] column, See also: row, line, file, rank, Example: ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว
เครื่องยศ[N] insignia of rank, See also: rank decoration, Example: เขาไม่ชอบสวมเครื่องยศเหรียญตราที่เขาได้, Count unit: ชิ้น, ชุด, สำรับ, อย่าง, Thai definition: เครื่องประดับหรือแต่งกายตามบรรดาศักดิ์
แค้น[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. โกรธ, โกรธแค้น, โมโห, Example: ชาวบ้านแค้นพ่อค้าแม่ค้ามากที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
แค้นใจ[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. แค้น, โกรธ, เจ็บใจ, โมโห, Example: พอนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไร ยังแค้นใจอยู่ไม่หาย, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
โผงผาง[ADV] outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
พัดยศ[N] fan of rank, Example: พระราชาคณะตั้งแต่ชั้นเทพขึ้นไป จะมีพัดยศของพระสังฆราช ที่ด้ามสลักด้วยงาช้าง มีลวดลายยอดสลักเป็นรูปฉัตร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ หรือพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ มีสูงต่ำตามลำดับยศ
พันธนำ[N] shroud for ranking official, See also: cloth bound around a corpse of high - ranking person, Thai definition: ผ้าพันศพผู้มีฐานันดรศักดิ์
เปิดอก[V] be open-hearted, See also: speak or talk frankly, be frank, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: ดาราสาวเปิดอกกับนักข่าวว่าเธอจะแต่งงานกับแฟนนักธุรกิจเร็วๆ นี้, Thai definition: บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง
เปิดอก[ADV] openly, See also: to talk frankly, open-hearted, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, ตรงไปตรงมา, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: เขาตัดสินใจพูดอย่างเปิดอกกับภรรยาเพื่อให้ความขัดแย้งหมดไป, Thai definition: อย่างไม่ปิดบัง
เปิดอก[V] reveal, See also: talk frankly, be open-hearted, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, ตรงไปตรงมา, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: ดาราสาวเปิดอกกับนักข่าวว่าเธอจะแต่งงานกับแฟนนักธุรกิจเร็วๆ นี้, Thai definition: บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง
ลำดับชั้น[N] rank, See also: order, Syn. ระดับ, ขั้น, ลำดับขั้น, Example: ยศทางพระมีหลายลำดับชั้น
ไว้ยศ[V] stand on one's dignity, See also: be stuck up, be pride oneself upon one's rank, be conceited, Syn. ถือตัว, ปั้นยศ, Example: เขาเป็นถึงพลเอกในกองทัพบกสหรัฐ แต่เขาไม่ไว้ยศอะไรเลย, Thai definition: ถือตัวว่ามียศ
ศักดิ[N] status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน
สมฐานะ[V] be suitable for one's rank or standing, Syn. สมหน้า, สมเกียรติ, Example: เขามีบ้านใหญ่โตสมฐานะของเขา, Thai definition: สมควรแก่ฐานะ, สมควรแก่เกียรติยศ
สมศักดิ์ศรี[V] deserve one's dignity, See also: be suitable for one's rank, be worthy of one's dignity, Syn. สมศักดิ์, Example: เขาคิดว่านี่เป็นงานต่ำ ไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ดีอย่างเขา, Thai definition: สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง
ตับ[N] (in a) row, See also: (in a) line, (in a) rank, Syn. แถว, Example: รถเก๋งงามหรูจอดเป็นตับอยู่ในโรงรถ, Thai definition: เรียกของที่ผูก ตั้ง หรือวางเรียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fraēngkhlin) EN: Benjamin Franklin   FR: Benjamin Franklin
ใช้บัตรแข็ง[v. exp.] (chai bat khaeng) EN: pull rank   
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ดอกฟ้า[n.] (døkfā) EN: high-ranking woman   
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
หืน[v.] (heūn) EN: turn rancid ; rank   FR: rancir
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
เจ้าฟ้าหญิง[n.] (jaofāying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank   FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
จัดเรียงลำดับ[v. exp.] (jatrīeng lamdap) EN: rank   
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak) EN: rank applicants   
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
การจัดลำดับ[n. exp.] (kān jat lamdap) EN: ranking   
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
ไข[v.] (khai) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap   FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ข้าราชการชั้นสูง[n. exp.] (khārātchakān chan sūng) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant   FR: fonctionnaire de haut rang [m] ; haut fonctionnaire [m]
ขยายแถว[v. exp.] (khayāi thaēo) EN: spread ranks   
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
เครื่องยศ[n.] (khreūang yot) EN: insignia of rank ; rank decoration   FR: insigne [m] ; décoration [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank   FR: grade [m]
กรมขุน[n. exp.] (Kromakhun) EN: Kromakhun (title of the 4th rank)   
ลำดับชั้น [n.] (lamdap chan) EN: rank ; order   FR: ordre [m] ; rang [m]
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted   FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
ง้าง[v.] (ngāng) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank   FR: actionner de force
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan   
นกโพระดกคางเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khāng leūang) EN: Golden-throated Barbet   FR: Barbu de Franklin [m] ; Barbu à gorge dorée [m]
นกตบยุงป่าโคก[n. exp.] (nok top yung pā khōk) EN: Savanna Nightjar   FR: Engoulevent affin [m] ; Engoulevent de Franklin [m] ; Engoulevent des savanes [m]
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]
พระองค์เจ้าตั้ง[n.] (phra-ongjao tang) EN: grandson of the king (who is given the rank of a son)   
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīatti) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary   
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
ระดับชั้น[n.] (radap chan) EN: grade ; degree ; level ; class ; rank   FR: niveau [m] ; degré [m] ; rang [m] ; classe [f]
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking   FR: haut niveau

CMU English Pronouncing Dictionary
RANK    R AE1 NG K
BRANK    B R AE1 NG K
RANKE    R AE1 NG K
DRANK    D R AE1 NG K
PRANK    P R AE1 NG K
FRANK    F R AE1 NG K
CRANK    K R AE1 NG K
RANKS    R AE1 NG K S
FRANKO    F R AE1 NG K OW0
RANKED    R AE1 NG K T
SHRANK    SH R AE1 NG K
RANKIN    R AE1 NG K IH2 N
FRANKS    F R AE1 NG K S
RANKER    R AE1 NG K ER0
FRANKL    F R AE1 NG K AH0 L
PRANKS    P R AE1 NG K S
RANKLE    R AE1 NG K AH0 L
BRANKO    B R AE1 NG K OW0
FRANKE    F R AE1 NG K
CRANKY    K R AE1 NG K IY0
CRANKS    K R AE1 NG K S
FRANKEN    F R AE1 NG K AH0 N
FRANKIE    F R AE1 NG K IY0
RANKINE    R AE1 NG K AY2 N
SCHRANK    SH R AE1 NG K
CRANKED    K R AE1 NG K T
RANKLES    R AE1 NG K AH0 L Z
FRANKUM    F R AE1 NG K AH0 M
FRANKLY    F R AE1 NG K L IY0
RANKERS    R AE1 NG K ER0 Z
RANKLED    R AE1 NG K AH0 L D
FRANKED    F R AE1 NG K T
RANKING    R AE1 NG K IH0 NG
FRANK'S    F R AE1 NG K S
RANKINS    R AE1 NG K IH2 N Z
FRANKEL    F R AE1 NG K AH0 L
DEFRANK    D EH1 F R AH0 NG K
FRANKSON    F R AE1 NG K S AH0 N
RANKINGS    R AE1 NG K IH0 NG Z
FRANKINO    F R AE0 NG K IY1 N OW0
FRANKLYN    F R AE1 NG K L IH2 N
FRANKLIN    F R AE1 NG K L IH2 N
SOFRANKO    S AH0 F R AE1 NG K OW0
FRANKISH    F R AE1 NG K IH0 SH
FRANKING    F R AE1 NG K IH0 NG
SPRANKLE    S P R AE1 NG K AH0 L
CRANKING    K R AE1 NG K IH0 NG
RANKLING    R AE1 NG K L IH0 NG
FRANKFORT    F R AE1 NG K F ER0 T
FRANKFURT    F R AE1 NG K F ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rank    (v) (r a1 ng k)
Frank    (n) (f r a1 ng k)
crank    (v) (k r a1 ng k)
drank    (v) (d r a1 ng k)
frank    (v) (f r a1 ng k)
prank    (n) (p r a1 ng k)
ranks    (v) (r a1 ng k s)
Franks    (n) (f r a1 ng k s)
cranks    (v) (k r a1 ng k s)
cranky    (j) (k r a1 ng k ii)
franks    (v) (f r a1 ng k s)
pranks    (n) (p r a1 ng k s)
ranked    (v) (r a1 ng k t)
ranker    (n) (r a1 ng k @ r)
rankle    (v) (r a1 ng k l)
rankly    (a) (r a1 ng k l ii)
shrank    (v) (sh r a1 ng k)
Frankie    (n) (f r a1 n k ii)
cranked    (v) (k r a1 ng k t)
franked    (v) (f r a1 ng k t)
franker    (j) (f r a1 ng k @ r)
frankly    (a) (f r a1 ng k l ii)
outrank    (v) (au2 t r a1 ng k)
rankers    (n) (r a1 ng k @ z)
ranking    (v) (r a1 ng k i ng)
rankled    (v) (r a1 ng k l d)
rankles    (v) (r a1 ng k l z)
cab-rank    (n) - (k a1 b - r a ng k)
crankier    (j) (k r a1 ng k i@ r)
cranking    (v) (k r a1 ng k i ng)
frankest    (j) (f r a1 ng k i s t)
franking    (v) (f r a1 ng k i ng)
franklin    (n) (f r a1 ng k l i n)
outranks    (v) (au2 t r a1 ng k s)
rankings    (n) (r a1 ng k i ng z)
rankling    (v) (r a1 ng k l i ng)
rankness    (n) (r a1 ng k n @ s)
Frankfurt    (n) (f r a1 n k f @ t)
cab-ranks    (n) - (k a1 b - r a ng k s)
crankiest    (j) (k r a1 ng k i i s t)
franklins    (n) (f r a1 ng k l i n z)
frankness    (n) (f r a1 ng k n @ s)
outranked    (v) (au2 t r a1 ng k t)
crankshaft    (n) (k r a1 n k sh aa f t)
outranking    (v) (au2 t r a1 ng k i ng)
crankshafts    (n) (k r a1 n k sh aa f t s)
frankfurter    (n) (f r a1 ng k f @@ t @ r)
top-ranking    (j) - (t o1 p - r a1 n k i ng)
Frankenstein    (n) (f r a1 n k @ n s t ai n)
frankfurters    (n) (f r a1 ng k f @@ t @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
Schrank(n) |der, pl. Schränke| ตู้
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)
Frankreich(uniq) ประเทศฝรั่งเศส
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
Kleiderschrank(n) |der, pl. Kleiderschränke| ตู้เสื้อผ้า
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablageschrank {m}filing cabinet [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Aktenschrank {m}filing cabinet [Add to Longdo]
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease [Add to Longdo]
Anreihschrank {m}modular cabinet [Add to Longdo]
Antriebshebel {m}crank arm [Add to Longdo]
Anzahlung {f}; Frankierung {f}; Vorauszahlung {f}prepayment [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f} (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]
Arzneischrank {m}medicine cabinet [Add to Longdo]
Autokrankheit {f}carsickness [Add to Longdo]
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease [Add to Longdo]
Bergkrankheit {f}mountain sickness [Add to Longdo]
Berufskrankheit {f}occupational disease [Add to Longdo]
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance [Add to Longdo]
Boje {f} | Bojen {pl} | mit Bojen markieren | eine Boje verankernbuoy | buoys | to buoy | to put down a buoy [Add to Longdo]
Brand {m}; Getreidebrand {m} (Pilzerkrankung auf Pflanzen) [bot.]smut [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}; Umschlag {m}; Briefkuvert {n}; Kuvert {n} | Briefumschläge {pl}; Umschläge {pl}; Briefkuverts {pl}; Kuverts {pl} | Umschlag mit eigener Adresse | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | frankierter Rückumschlag | gepolsterter Umschlag; wattierter Umschlag | gummierter Briefumschlagenvelope | envelopes | self-addressed envelope | self-addressed and stamped envelope | self-addressed stamped envelope [Am.] | padded envelope | adhesive envelope [Add to Longdo]
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
Bücherschrank {m}bookcase; library cupboard [Add to Longdo]
Büroschrank {m}office cupboard [Add to Longdo]
Dekompressionskrankheit {f}bends; decompression sickness [Add to Longdo]
Dienstgrad {m}; Charge {f}rank [Add to Longdo]
Ebene {f}; Rang {m}; Stufe {f}rank [Add to Longdo]
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital) [Add to Longdo]
Einweisung {f} ins Krankenhaus | Zwangseinweisung {f}hospitalization | compulsory hospitalization [Add to Longdo]
Eisschrank {m}refrigerator [Add to Longdo]
Elektronikschrank {m}electronics cabinet [Add to Longdo]
Erbkrankheit {f}hereditary disease [Add to Longdo]
Erkrankung {f}; Krankheit {f} | Erkrankungen {pl}; Krankheiten {pl}disease | diseases [Add to Longdo]
Faxe {f} | Faxen {pl}prankster | pranksters [Add to Longdo]
Fehlerschranke {f} [math.]error bound [Add to Longdo]
Fliegenschrank {m}meat safe [Add to Longdo]
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms [Add to Longdo]
Frankfurter (Wurst) [cook.]frankfurter; frankforter (sausage) [Add to Longdo]
Freimut {m}; Aufrichtigkeit {f}; Offenheit {f}frankness [Add to Longdo]
Freisasse {m} [hist.]franklin [Add to Longdo]
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel [Add to Longdo]
Garderobenschrank {m}clothes cabinet [Add to Longdo]
Gefrierschrank {m}; Tiefkühlschrank {m}upright freezer [Add to Longdo]
Geilstellen {pl}; Mistplätze {pl}rank patches [Add to Longdo]
Geisteskranken {pl}the insane [Add to Longdo]
Geisteskrankheit {f}mental disease [Add to Longdo]
Geldschrank {m} | Geldschränke {pl}; Sicherheitsschränke {pl}safe | safes [Add to Longdo]
Geldschrankknacker {m} | Geldschrankknacker {pl}safecracker | safecrackers [Add to Longdo]
Gerätekasten {m}; Geräteschrank {m}panel box [Add to Longdo]
Geschirrschrank {m}cupboard [Add to Longdo]
Geschlechtskrankheit {f} | Geschlechtskrankheiten {pl}venereal disease | venereal diseases [Add to Longdo]
Getränk {n}; Trank {m}; Trunk {m} | Getränke {pl}; Trünke {pl} | alkoholfreies Getränkdrink | drinks | soft drink [Add to Longdo]
Glasschrank {m}glass cabinet [Add to Longdo]
Göttertrank {m}nectar; nepenthe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
からころ;からんころん;カラコロ;カランコロン[, karakoro ; karankoron ; karakoro ; karankoron] (adv,adv-to) (on-mim) clip-clop (esp. of geta) [Add to Longdo]
からんからん[, karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it [Add to Longdo]
ざっくばらん[, zakkubaran] (adj-na,n) frankness [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ... [Add to Longdo]
よき人[よきひと, yokihito] (n) (arch) person of high rank [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call [Add to Longdo]
イランコントラ事件[イランコントラじけん, irankontora jiken] (n) Iran-Contra affair; Irangate [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
クランク[, kuranku] (n) crank; (P) [Add to Longdo]
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]
クランクイン[, kurankuin] (n,vs) start (of) filming (wasei [Add to Longdo]
クランクケース[, kurankuke-su] (n) crankcase [Add to Longdo]
クランクシャフト[, kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
クランクバック[, kurankubakku] (n) {comp} crankback [Add to Longdo]
クランケ[, kuranke] (n) patient (ger [Add to Longdo]
スイミングトランクス[, suimingutorankusu] (n) swimming trunks (male swimsuit) [Add to Longdo]
スペランカー[, superanka-] (n) spelunker [Add to Longdo]
スリランカ[, suriranka] (n) Sri Lanka [Add to Longdo]
タクシー乗り場[タクシーのりば, takushi-noriba] (n) taxi rank [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
トランキライザー[, torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
トランキング[, torankingu] (n) {comp} trunking [Add to Longdo]
トランク[, toranku] (n) (1) suitcase; trunk; (2) trunk (of a car); boot; (3) (trunk) line; (P) [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[, torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
トランクス[, torankusu] (n) trunks; (P) [Add to Longdo]
トランクタイプ[, torankutaipu] (n) {comp} trunk type [Add to Longdo]
トランクルーム[, torankuru-mu] (n) trunk room [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
ファランクス[, farankusu] (n) phalanx [Add to Longdo]
フランカー[, furanka-] (n) flanker (in rugby) [Add to Longdo]
フランク[, furanku] (adj-na,n) frank; (P) [Add to Longdo]
フランクフルター[, furankufuruta-] (n) frankfurter [Add to Longdo]
フランクフルト[, furankufuruto] (n) Frankfurt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking [Add to Longdo]
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank) [Add to Longdo]
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, ] high ranking officer in Chinese army; colonel [Add to Longdo]
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, / ] low ranking; low level; an underclass [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
中层[zhōng céng, ㄓㄨㄥ ㄘㄥˊ, / ] middle-ranking [Add to Longdo]
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander [Add to Longdo]
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, ] frankincense [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance [Add to Longdo]
册封[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, / ] to confer a title upon sb; to dub; to crown; to invest with rank or title [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank) [Add to Longdo]
出列[chū liè, ㄔㄨ ㄌㄧㄝˋ, ] to step out of the ranks; Soldier X, step forward! [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, / 祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] variant of 率, to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
同级[tóng jí, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧˊ, / ] on the same level; ranking equally [Add to Longdo]
名列前茅[míng liè qián máo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄠˊ, ] to rank among the best [Add to Longdo]
名次[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, ] position in a ranking of names [Add to Longdo]
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, ] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state [Add to Longdo]
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, ] rank; grade; quality [Add to Longdo]
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, ] grade (i.e. quality); rank [Add to Longdo]
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, ] frank (discussion); blunt; open [Add to Longdo]
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] candid; frank; plain dealing [Add to Longdo]
大校[dà xiào, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, ] senior ranking officer in Chinese army; senior colonel [Add to Longdo]
官爵[guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ, ] official ranking; titles and honors [Add to Longdo]
官阶[guān jiē, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝ, / ] official rank [Add to Longdo]
富兰克林[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Franklin [Add to Longdo]
将领[jiàng lǐng, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] high-ranking military officer [Add to Longdo]
少尉[shào wèi, ㄕㄠˋ ㄨㄟˋ, ] second lieutenant (army rank) [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
弗兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] Frank (name) [Add to Longdo]
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] to ascertain; to act on; to criticize; to pass on; classifier for batches, lots, military flights; tier (for the ranking of universities and colleges) [Add to Longdo]
承籍[chéng jí, ㄔㄥˊ ㄐㄧˊ, ] to inherit a rank (from a predecessor) [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]
排列次序[pái liè cì xù, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] ranking; ordering in list [Add to Longdo]
排行[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, ] seniority; ranking [Add to Longdo]
排行榜[pái háng bǎng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ ㄅㄤˇ, ] the charts (of best-sellers); table of ranking [Add to Longdo]
提干[tí gàn, ㄊㄧˊ ㄍㄢˋ, / ] to rise through the ranks (as a party cadre) [Add to Longdo]
整风运动[zhěng fēng yùn dòng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (polit.) Rectification Campain, refers to campaign in 1942-44 within army ranks, and to Mao's purge of 1957 [Add to Longdo]
敌阵[dí zhèn, ㄉㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] the enemy ranks [Add to Longdo]
明目张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, / ] frank and unscrupulous [Add to Longdo]
曲柄[qū bǐng, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ, ] crank handle [Add to Longdo]
曲柄钻[qū bǐng zuàn, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ ㄗㄨㄢˋ, / ] a hand drill with crank handle [Add to Longdo]
曲轴[qū zhóu, ㄑㄩ ㄓㄡˊ, / ] crankshaft [Add to Longdo]
本杰明・富兰克林[Běn jié míng, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄥˊ· Fu4 lan2 ke4 lin2, / ] Benjamin Franklin (1706-1790), American writer, scientist, inventor, politician and diplomat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]
現付番[げんふばん, genfuban] current rank [Add to Longdo]
次元数[じげんすう, jigensuu] rank [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
付番[ふばん, fuban] rank suffix [Add to Longdo]
付番核[ふばんかく, fubankaku] rank stem [Add to Longdo]
付番群[ふばんぐん, fubangun] ranked group [Add to Longdo]
付番要素[ふばんようそ, fubanyouso] ranked element [Add to Longdo]
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
乱獲[らんかく, rankaku] uebermaessiges_Fischen [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] vorgetaeuschte_Krankheit [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
入院[にゅういん, nyuuin] Einlieferung_ins_Krankenhaus [Add to Longdo]
冷凍器[れいとうき, reitouki] Kuehlschrank, Kuehlanlage [Add to Longdo]
冷蔵庫[れいぞうこ, reizouko] Kuehlschrank [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
危篤[きとく, kitoku] todkrank [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]
奇病[きびょう, kibyou] seltsame_Krankheit, unbekannte_Krankheit [Add to Longdo]
展覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]
往診[おうしん, oushin] Krankenbesuch (des Arztes) [Add to Longdo]
急患[きゅうかん, kyuukan] ploetzlich_Erkrankter [Add to Longdo]
急病[きゅうびょう, kyuubyou] ploetzliche_Erkrankung [Add to Longdo]
性病[せいびょう, seibyou] Geschlechtskrankheit [Add to Longdo]
患う[わずらう, wazurau] krank_sein, -leiden [Add to Longdo]
患部[かんぶ, kanbu] betroffener_Teil, kranker_Teil [Add to Longdo]
悪疾[あくしつ, akushitsu] boesartige_Krankheit [Add to Longdo]
戸棚[とだな, todana] Schrank [Add to Longdo]
押し入れ[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
押入[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
既往症[きおうしょう, kioushou] Krankengeschichte (eines Patienten) [Add to Longdo]
本箱[ほんばこ, honbako] Buecherkiste, Buecherschrank, Buecherregal [Add to Longdo]
欄干[らんかん, rankan] -Gelaender [Add to Longdo]
濫獲[らんかく, rankaku] ruecksichtsloses_Fischen, ruecksichtsloses_Jagen [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] KRANKHEIT, GESCHWINDIGKEIT [Add to Longdo]
疾患[しっかん, shikkan] Krankheit, Unwohlsein [Add to Longdo]
[やまい, yamai] Krankheit [Add to Longdo]
病む[やむ, yamu] krank_sein, krank_werden [Add to Longdo]
病人[びょうにん, byounin] Kranker [Add to Longdo]
病床[びょうしょう, byoushou] Krankenbett, Krankenlager [Add to Longdo]
病棟[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
病気[びょうき, byouki] Krankheit [Add to Longdo]
病症[びょうしょう, byoushou] Natur_einer_Krankheit [Add to Longdo]
病苦[びょうく, byouku] Schmerzen_einer_Krankheit, Qualen_einer_Krankheit [Add to Longdo]
病院[びょういん, byouin] Krankenhaus [Add to Longdo]
[しょう, shou] KRANKHEIT [Add to Longdo]
皮膚病[ひふびょう, hifubyou] Hautkrankheit [Add to Longdo]
看病[かんびょう, kanbyou] Krankenpflege, Wartung [Add to Longdo]
看護婦[かんごふ, kangofu] Krankenschwester [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] Diabetes, Zuckerkrankheit [Add to Longdo]
絡む[からむ, karamu] umranken, sich_verwickeln [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
胃病[いびょう, ibyou] Magenkrankheit [Add to Longdo]
船酔い[ふなよい, funayoi] Seekrankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, adv.
   Rankly; stoutly; violently. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That rides so rank and bends his lance so fell.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, n. [OE. renk, reng, OF. renc, F. rang, fr. OHG.
   hring a circle, a circular row, G. ring. See {Ring}, and cf.
   {Range}, n. & v.]
   1. A row or line; a range; an order; a tier; as, a rank of
    osiers.
    [1913 Webster]
 
       Many a mountain nigh
       Rising in lofty ranks, and loftier still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A line of soldiers ranged side by side; -- opposed
    to file. See 1st {File}, 1
    (a) .
      [1913 Webster]
 
         Fierce, fiery warriors fought upon the clouds,
         In ranks and squadrons and right form of war.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. Grade of official standing, as in the army, navy, or
    nobility; as, the rank of general; the rank of admiral.
    [1913 Webster]
 
   4. An aggregate of individuals classed together; a permanent
    social class; an order; a division; as, ranks and orders
    of men; the highest and the lowest ranks of men, or of
    other intelligent beings.
    [1913 Webster]
 
   5. Degree of dignity, eminence, or excellence; position in
    civil or social life; station; degree; grade; as, a writer
    of the first rank; a lawyer of high rank.
    [1913 Webster]
 
       These all are virtues of a meaner rank. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Elevated grade or standing; high degree; high social
    position; distinction; eminence; as, a man of rank.
    [1913 Webster]
 
   {Rank and file}.
    (a) (Mil.) The whole body of common soldiers, including
      also corporals. In a more extended sense, it includes
      sergeants also, excepting the noncommissioned staff.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\ (r[a^][ng]k), a. [Compar. {Ranker}
   (r[a^][ng]k"[~e]r); superl. {Rankest}.] [AS. ranc strong,
   proud; cf. D. rank slender, Dan. rank upright, erect, Prov.
   G. rank slender, Icel. rakkr slender, bold. The meaning seems
   to have been influenced by L. rancidus, E. rancid.]
   1. Luxuriant in growth; of vigorous growth; exuberant; grown
    to immoderate height; as, rank grass; rank weeds.
    [1913 Webster]
 
       And, behold, seven ears of corn came up upon one
       stalk, rank and good.         --Gen. xli. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Raised to a high degree; violent; extreme; gross; utter;
    as, rank heresy. "Rank nonsense." --Hare. "I do forgive
    thy rankest fault." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing vigorous growth; producing luxuriantly; very rich
    and fertile; as, rank land. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. Strong-scented; rancid; musty; as, oil of a rank smell;
    rank-smelling rue. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Strong to the taste. "Divers sea fowls taste rank of the
    fish on which they feed." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   6. Inflamed with venereal appetite. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Rank modus} (Law), an excessive and unreasonable modus. See
    {Modus}, 3.
 
   {To set} (the iron of a plane, etc.) {rank}, to set so as to
    take off a thick shaving. --Moxon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, v. i.
   1. To be ranged; to be set or disposed, as in a particular
    degree, class, order, or division.
    [1913 Webster]
 
       Let that one article rank with the rest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a certain grade or degree of elevation in the
    orders of civil or military life; to have a certain degree
    of esteem or consideration; as, he ranks with the first
    class of poets; he ranks high in public estimation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, v. t. [imp. & p. p. {Ranked} (r[a^][ng]kt); p. pr.
   & vb. n. {Ranking}.]
   1. To place abreast, or in a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To range in a particular class, order, or division; to
    class; also, to dispose methodically; to place in suitable
    classes or order; to classify.
    [1913 Webster]
 
       Ranking all things under general and special heads.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Poets were ranked in the class of philosophers.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
       Heresy is ranked with idolatry and witchcraft. --Dr.
                          H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. To take rank of; to outrank. [U.S.]
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rank [rɑŋk]
   twig
   slender; slim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top