ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卵形

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵形-, *卵形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] oval; egg-shaped (leaves in botany), #73,984 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵形(P);卵型[らんけい(卵形)(P);たまごがた(P), rankei ( tamago katachi )(P); tamagogata (P)] (n,adj-no) oval; egg-shaped; (P) [Add to Longdo]
卵形[らんけいのう, rankeinou] (n) utriculus; utricle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Small, white, ovular-- why?[JA] 小さくて白い卵形よ なぜ? Pilot (2012)
It's pleomorphic, but tends toward ovoid in shape.[CN] 病毒呈现多形性 但主要倾向于卵形 Contagion (2011)
Ovular frames... are older, have been here longer[JA] 卵形のフレームの写真は 他のより古いね 前からここにあったんだ Pilot (2012)
Put your glasses on. There's a reason why we're unpacking Warehouse 2 in the ovoid quarantine![CN] 戴上眼鏡 這是我們在卵形隔離區中 取出2號倉庫的原因 The New Guy (2011)
Leena, uh, this is from the ovoid quarantine.[CN] Leena 這是從卵形隔離區撿到的 Personal Effects (2012)
The Ovoid quarantine can offer some protection to the rest of the Warehouse, but I-I doubt it.[CN] 卵形隔離區可以保護到倉庫其餘部分 不過我對此有所懷疑 Emily Lake (2011)
As long as Pete can't find them the next time he decides to build a putt-putt course in the ovoid quarantine.[CN] 只要Pete下次想在卵形隔離區 建迷你高爾夫球場時找不到就行 Personal Effects (2012)
The pills inside should be white and ovular, but they're not, are they?[JA] 中の薬は 白くて卵形のはずなんだが そうじゃないだろ? Pilot (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top