Search result for

ตำแหน่ง

(112 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำแหน่ง-, *ตำแหน่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่ง[N] office, See also: post, rank, position, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะเขาได้งานในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม และเงินเดือนสูงกว่าเดิม, Thai definition: หน้าที่การงาน สถานภาพ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ตำแหน่ง[N] location, See also: place, position, seat, Syn. ที่ตั้ง, Example: แม่ทัพสั่งให้เล็งปืนใหญ่ไปที่ตำแหน่งคลังเสบียงของศัตรู, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: จุดที่อยู่ เช่น ตำแหน่งของดวงดาว
ตำแหน่ง[CLAS] figure, Example: ยอดสั่งซื้อจะเป็นตัวเลขหลักล้านที่มีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง, Thai definition: ลักษณนามเรียกจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ยกเว้นเลขศูนย์ที่ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลัง เช่น 5.04 เรียกว่า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 6.128 เรียกว่า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน[N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
ตำแหน่งว่าง[N] vacancy, Syn. ตำแหน่งงานว่าง, Example: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคบรรณาธิการกิจยังเป็นตำแหน่งยังว่างอยู่
ตำแหน่งที่ตั้ง[N] bearings, See also: set of real number, Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง, Example: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, Notes: คณิต
ตำแหน่งหน้าที่[N] post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำแหน่ง(-แหฺน่ง) น. ที่อยู่ เช่น ตำแหน่งของดวงดาว
ตำแหน่งแห่งที่
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ตำแหน่งฐานะ เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ
ตำแหน่งลักษณนามเรียกจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ยกเว้นเลขศูนย์ที่ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลัง เช่น ๕.๐๔ เรียกว่า ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๖.๑๐๘ เรียกว่า ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง
ตำแหน่งสิ่งที่บ่งระบุระดับความถูกต้องในการแสดงค่าของจำนวนจริงในรูปของทศนิยม เช่น ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง หมายถึง ระดับความถูกต้องชนิดที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ ใน ๑,๐๐๐.
ตำแหน่งที่ตั้งน. พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, ตำแหน่งที่ ก็เรียก.
กองกลางตำแหน่งในกีฬาฟุตบอลที่ผู้เล่นมีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนการเล่นระหว่างกองหน้ากับกองหลัง.
กำนันตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล.
เจ้าจอมตำแหน่งภรรยาของกรมพระราชวังบวรฯ วังหน้า ในรัชกาลที่ ๑-๕ ซึ่งไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positionตำแหน่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
locationตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
locationตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situsตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
political officeตำแหน่งการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political post; post, politicalตำแหน่งการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post, political; political postตำแหน่งการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
position in industryตำแหน่งของบุคคลในอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locationตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electric fault locationตำแหน่งฟอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surface zeroเซอร์เฟซซีโร, ตำแหน่งบน ผิวน้ำในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ (ดู ground zero ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ดู surface zero ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

clinical professorศาสตราจารย์คลินิก, ตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายเวชกรรมที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง และวิธีบำบัดรักษาในภาคเวชปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acupuncture Pointsตำแหน่งฝังเข็ม [TU Subject Heading]
Civil service positionsตำแหน่งข้าราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Job postingsตำแหน่งงาน [TU Subject Heading]
Job vacanciesตำแหน่งว่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์ Odyssey (2008)
Target position acquired.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Odyssey (2008)
- He reacted to the size and location.เขาระบุขนาดและตำแหน่ง Birthmarks (2008)
He asked the location.เขาถามถึงตำแหน่ง Birthmarks (2008)
- The steamroller means potholes...รถบดถนนหมายถึง ตำแหน่งรู Birthmarks (2008)
And I notice that every one of them is either my father rank or higher.และผมคิดว่าพวกเขาทุกคนตำแหน่งเท่ากับพ่อผมหรือสูงกว่า Birthmarks (2008)
And set up our positions.และกำหนดตำแหน่งของเรา Last Resort (2008)
The location doesn't, unless brains are in bowelsแต่ตำแหน่งไม่ใช่ สมองไม่ได้อยู่ที่ท้อง Dying Changes Everything (2008)
Commander, have you pinpointed the Jedi's location?ผู้บังคับการ ระบุตำแหน่งเจไดได้รึยัง? Ambush (2008)
Affirmative. The clones gave away their position.ได้ครับ ทหารโคลนเปิดเผยตำแหน่งตัวเองแล้ว Ambush (2008)
The fleet is holding its position sire.ประจำตำแหน่งแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำแหน่ง[n.] (tamnaeng) EN: post ; position ; rank ; office ; situation ; place ; location ; seat   FR: place [f] ; position [f] ; situation [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; rang [m]
ตำแหน่งประธาน[n. exp.] (tamnaeng prathān) EN: chairmanship   
ตำแหน่งผู้จัดการ[n. exp.] (tamnaeng phūjatkān) EN: manager   
ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์[n. exp.] (tamnaeng phūjatkān phalittaphan) EN: product manager   
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ[n. exp.] (tamnaeng phūjatkān fāi patibatkān) EN: operation manager   
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[n. exp.] (tamnaeng phūchanaloēt) EN: championship   FR: championnat [m]
ตำแหน่งว่าง[n. exp.] (tamnaeng wāng) EN: vacancy   FR: poste vacant [m]
ตำแหน่งสูงสุด[n. exp.] (tamnaeng sūngsut) EN: top position   FR: première place [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appointment[N] ตำแหน่ง, See also: งาน, Syn. position, post
barony[N] ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน
benefice[N] ตำแหน่งพระสอนศาสนา
billet[N] ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
bishopric[N] ตำแหน่งของ bishop
chair[N] ตำแหน่งประธาน, Syn. chairmanship, headship
chair[N] ตำแหน่งศาสตราจารย์, Syn. professorship
championship[N] ตำแหน่งชนะเลิศ
command[N] ตำแหน่งบัญชาการ, Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, superintendence, directorship, presidency, administration, mastery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
position (n vt ) ตำแหน่ง, สถานที่, ฐานะ, สภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
瞬間[しゅんかん, shunkan] (n) ตำแหน่งเวลา,ขณะ
親分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
役職[やくしょく, yakushoku] (n ) ตำแหน่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行方[ゆくえ, yukue] Thai: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่ English: whereabouts
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ตำแหน่งแชมป์(เช่น มวย)

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
sich verbrennen(vt) |verbrennt sich, verbrannte sich, hat sich verbrannt| บาดเจ็บด้วยความร้อนสูง เช่น Ich habe mich am Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขน(ตำแหน่งเดียว), Ich habe mir den Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขนทั้งแขน
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top