ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinking

S T IH1 NG K IH0 NG   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinking-, *stinking*, stink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stinking[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly
stinking[ADJ] เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย, Syn. extremely bad, foul
stinking[ADJ] มึนเมา (คำสแลง), Syn. intoxicated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- I want them stinking.ฉันต้องการให้มันเหม็น สิบโท ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้ The Princess Bride (1987)
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired?เจ้าจะต้องการคนที่เจ้าชายตัวเหม็นไล่ออกไปทำอะไรกัน? The Princess Bride (1987)
We can't sleep with that stinking dog in here. All right.เรานอนในนี้กับหมาตัวเหม็นนั่นไม่ได้ ก็ได้ Of Mice and Men (1992)
- I'm stinking' like a dog over here.- ฉันเหม็นเหมือนสุนัขกว่าที่นี่ Pulp Fiction (1994)
Forget this stinking barn.ลืมยุ้งข้าวเหม็นนี้ Princess Mononoke (1997)
That's why we've been sitting in these stinking bearskins.นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับการนั่งอยู่ใน bearskins เหม็นเหล่านี้ Princess Mononoke (1997)
Why don't you tell the entire stinking country our troubles?ทำไมไม่ป่าวประกาศให้ทั่วประเทศงี่เง่านี่\ ให้รู้เรื่องที่เราทะเลาะกันไปเลยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
Take your stinking watch and shut up!เอานาฬิกาเน่าๆ ไปแล้วหุบปากซะ! Seven Years in Tibet (1997)
You stinking sewer ratsไอ้พวกหนูโสโครก The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinkingI'll bid farewell to this stinking school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เน่าเหม็น[ADJ] stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
กลิ่นคาว[N] fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
เขียว[ADJ] rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
โขลง[ADJ] rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โขง[ADJ] rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
คาว[ADJ] fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
โฉ่ฉาว[ADJ] notorious, See also: stinking, foul, putrid, Syn. อื้ออึง, เกรียวกราว, ฉาวโฉ่, Example: ผลการตัดสินออกมาแล้วว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโฉ่ฉาวดังกล่าว
เน่าเสีย[ADJ] rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
หึ่ง[ADJ] rotting, See also: stinking, Syn. ฉึ่ง, Example: ถังขยะใบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่ง, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell   FR: odeur suspecte [f]
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เน่าเหม็น[adv.] (naomen) EN: stinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
STINKING    S T IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinking    (v) stˈɪŋkɪŋ (s t i1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] stinking reputation; notorious far and wide, #78,946 [Add to Longdo]
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ, ] stinking, #90,924 [Add to Longdo]
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance, #111,794 [Add to Longdo]
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ, / ] stinking, #487,213 [Add to Longdo]
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. i. [imp. & p. p. {Stunk}, {Stank}, p. pr. &
   vb. n. {Stinking}.] [AS. stinkan to have a smell (whether
   good or bad); akin to OHG. stinchan, G. & D. stinken to
   stink; of uncertain origin; cf. Icel. st["o]kkva to leap, to
   spring, Goth. stigqan to push, strike, or Gr. ? rancid. Cf.
   {Stench}.]
   To emit a strong, offensive smell; to send out a disgusting
   odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stinking \Stink"ing\,
   a. & n. from {Stink}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Stinking badger} (Zool.), the teledu.
 
   {Stinking cedar} (Bot.), the California nutmeg tree; also, a
    related tree of Florida ({Torreya taxifolia}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinking
   adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
       {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty},
       {stinking}, {stinky}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top