ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classify

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classify-, *classify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classify(vt) จัดกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify

English-Thai: Nontri Dictionary
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
classifying(n) การจำแนกประเภท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You want to classify prime numbers?คุณต้องการที่จะ จำแนกตัวเลขที่สำคัญ? Contact (1997)
As of now, we're going to classify this as a false alarm, not a deliberate hoax.คราวหน้าถ้าแจ้งไปอย่างนี้เราคงไม่มาอีก The Messengers (2007)
Well, I think that if a business chooses to classify itself asก็ฉันคิดว่าถ้าตั้งสโลแกนแบบนั้นแล้ว... . Strange Love (2008)
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ WarGames: The Dead Code (2008)
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น 4 Days Out (2009)
'Cause now his lawyers want to classify this as suicide.เพราะตอนนี้ ทนายความของเขาต้องการให้ประกาศการตายของเขาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Pleasure Is My Business (2009)
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'd hardly classify what I've just smokedฉันอุตส่าแยกหมวดหมู่ ฉันเพิ่งสูบอะไร Brown Betty (2010)
What is it? How do they classify it? Sex offender.มันโดนข้อหาอะไร ล่วงละเมิดทางเพศ Horrible Bosses (2011)
It's not something you can classify so simply.นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะจัดเหมารวมได้ง่ายๆแบบนี้หรอก Episode #1.3 (2013)
Pickering assembled a team of women to map and classify the types of stars.เพื่อทำแผนที่และการจำ แนกประเภทของดวงดาว Sisters of the Sun (2014)
It took Cannon decades to classify the spectral character of hundreds of thousands of stars according to the scheme that she devised.การจำแนกตัวอักษรสเปกตรัม นับร้อยนับพันดาว ตามโครงการว่าเธอวางแผน Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classifyI classify his music as rock.
classifyI'm not good at classifying things.
classifyIn addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
classifyIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
classifyLet's classify the names of the students alphabetically.
classifyOne can classify books into good ones and bad ones.
classifyPlease classify these books by subject.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกประเภท(v) classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น
แยกประเภท(v) classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai Definition: คัดเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกชนิด[yaēk chanit] (v, exp) EN: classify

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
classify
classifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classify
classifying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] classify; silk thread; twist silk #14,374 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp, v1) to classify by subject [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1, vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1, vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp, v1) to grade; to classify [Add to Longdo]
等呼[とうこ, touko] (n) denghu (phonetic method of classifying Chinese finals) [Add to Longdo]
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] (n) { comp } classifying [Add to Longdo]
併称;並称[へいしょう, heishou] (n, vs) classifying together [Add to Longdo]
類型化[るいけいか, ruikeika] (n, vs) classifying in patterns; typification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classify \Clas"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Classified}; p. pr.
   & vb. n. {Classifying}.] [L. classis class + -fy.]
   To distribute into classes; to arrange according to a system;
   to arrange in sets according to some method founded on common
   properties or characters.
 
   Syn: To arrange; distribute; rank.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classify
   v 1: arrange or order by classes or categories; "How would you
      classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
      {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
      {separate}]
   2: declare unavailable, as for security reasons; "Classify these
     documents" [ant: {declassify}]
   3: assign to a class or kind; "How should algae be classified?";
     "People argue about how to relegate certain mushrooms" [syn:
     {relegate}, {classify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top