ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prestige

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prestige-, *prestige*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prestige(n) ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
prestige(adj) ซึ่งเป็นที่เคารพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation, weight

English-Thai: Nontri Dictionary
prestige(n) ชื่อเสียง, อิทธิพล, ศักดิ์ศรี, บารมี, รัศมี, เกียรติยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
So, you know, i traded in the money and prestige of being a doctorดังนั้น ฉันจึงทิ้งเงิน แล้วก็ชื่อเสียงของการเป็นหมอ After School Special (2009)
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
Besides, the prestige and salary bump can't hurt.อีกอย่าง, บารมีกับเงินเดือน ที่พุ่งชน ไม่ได้ทำให้ต้องเจ็บ Those Kinds of Things (2011)
With all the prestige I am bringing to this country.ทั้งที่ผมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนี้ตั้งมาก Pawn Sacrifice (2014)
My big night arrived, the Essex Prestige Awards dinner.เริ่มอย่างนี้ได้ไหม "ถึงพวกบ้าที่มีสิทธิ์โหวต The Widow Maker (2017)
Ladies and gentleman, please give a huge congratulations to the winner of the Essex Prestige Awards' first ever Entrepreneur of the Year, ทำให้บริษัทมีรายได้ติดสถิติ ตั้งแต่ในปีแรกที่เปิดทำการ ชายผู้ที่พนักงานต่างมองว่า เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prestigeI tried to repair his damaged prestige.
prestigeSeveral universities in this country enjoy great prestige.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์(n) prestige, See also: power
ศักดิ์ศรี(n) prestige, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ, Example: ศักดิ์ศรีของทหารเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป, Notes: (สันสกฤต)
เกียรติ(n) fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai Definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ(n) prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรติประวัติ(n) glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai Definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
เกียรติภูมิ(n) reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai Definition: เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติยศ(n) honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai Definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์(n) honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai Definition: ฐานะอันมีเกียรติ
บารมี(n) prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai Definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
กิตติคุณ(n) prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
อิทธิ[itthi] (n) EN: power ; might  FR: prestige [ m ]
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติคุณ[kīattikhun] (n) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem  FR: réputation [ f ] ; renom [ m ] ; renommée [ f ]
เกียรติยศ[kīattiyot] (n) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity  FR: honneur [ m ]
เกียรติ[kīet] (n) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank  FR: honneur [ m ] ; réputation [ f ] ; estime [ f ]
เกียรติคุณ[kīettikhun] (n) EN: prestige
กิตติศัพท์[kittisap] (n) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report  FR: rumeur [ bruit ] ; bruit [ m ]
ศักดิ์[sak] (n) EN: power ; mighty ; authority ; prestige  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prestige

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prestige

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ,   /  ] prestige; distinction; reputation; trust #7,619 [Add to Longdo]
声望[shēng wàng, ㄕㄥ ㄨㄤˋ,   /  ] prestige #13,018 [Add to Longdo]
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ,  ] prestige; reputation; trust; credit with the people #18,088 [Add to Longdo]
威望[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ,  ] prestige #21,250 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prestige { n }prestige [Add to Longdo]
Prestigefrage { f }matter of prestige [Add to Longdo]
Prestigegewinn { m }gain in prestige [Add to Longdo]
Prestigeverlust { m }loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
prestigevollprestigious [Add to Longdo]
prestigevoll { adv }prestigiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na, n) honor; honour; credit; prestige; (P) #1,503 [Add to Longdo]
ナショナルプレステージ[nashonarupuresute-ji] (n) national prestige [Add to Longdo]
プレステージ[puresute-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
プレスティージ[puresutei-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp, v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
国威[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige [Add to Longdo]
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prestige \Pres"tige\ (?; 277), n. [F., fr. L. praestigum
   delusion, illusion, praestigae deceptions, jugglers' tricks,
   prob. fr. prae before + the root of stinguere to extinguish,
   originally, to prick. See {Stick}, v.]
   1. Delusion; illusion; trick. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sophisms of infidelity, and the prestiges of
       imposture.              --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Weight or influence derived from past success; expectation
    of future achievements founded on those already
    accomplished; force or charm derived from acknowledged
    character or reputation. "The prestige of his name must go
    for something." --Sir G. C. Lewis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prestige
   n 1: a high standing achieved through success or influence or
      wealth etc.; "he wanted to achieve power and prestige"
      [syn: {prestige}, {prestigiousness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prestige /pʀɛstiʒ/ 
  glamor; glamour; prestige

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Prestige /prɛstiːʃ/ 
  prestige

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 prestige /prɛstəɤ°ə/
  glamor; glamour; prestige

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top