หรือคุณหมายถึง frankneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frankness

F R AE1 NG K N AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frankness-, *frankness*, franknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frankness[N] ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness

English-Thai: Nontri Dictionary
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, you know enough of my frankness to believe me capable of that!ใช่แล้ว คุณรู้เพียงพอถึงความเปิดเผยของฉัน ที่จะเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ Episode #1.6 (1995)
I do not pretend to possess equal frankness with your Ladyship.ฉันไม่ได้แกล้งทำเป็นคนตรงไปตรงมา ก็เหมือนกับคุณหญิงท่านนั่นแหล่ะ Pride & Prejudice (2005)
Ah,Iadmirehis frankness.ผมยกย่องนับถือ ความตรงไปตรงมาของเขา Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franknessI couldn't help smiling at her childlike frankness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจริง[N] frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai definition: ใจที่แท้จริง
ความตรง[N] frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANKNESS    F R AE1 NG K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frankness    (n) frˈæŋknəs (f r a1 ng k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくばらん[, zakkubaran] (adj-na,n) frankness [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
心安立て[こころやすだて, kokoroyasudate] (n) frankness [Add to Longdo]
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na,n) honesty; sincerity; frankness [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
赤裸々;赤裸裸[せきらら, sekirara] (adj-na,n) (1) nakedness; nudity; (2) frankness [Add to Longdo]
素顔[すがお, sugao] (n,adj-na,adj-no) (1) face with no make-up; unpainted face; (2) honesty; frankness; (P) [Add to Longdo]
単刀直入;短刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na,n,adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness [Add to Longdo]
坦懐[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frankness \Frank"ness\, n.
   The quality of being frank; candor; openess; ingenuousness;
   fairness; liberality.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frankness
   n 1: the quality of being honest and straightforward in attitude
      and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
      {frankness}, {directness}, {forthrightness}]
   2: the trait of being blunt and outspoken [syn: {frankness},
     {outspokenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top