ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อันดับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันดับ-, *อันดับ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันดับ(n) rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ(n) level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันดับน. ชั้น เช่น พระสงฆ์นั่งตามอันดับ, ระเบียบ
อันดับลำดับ เช่น สอบได้ในอันดับต้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orderอันดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy orderอันดับการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of migrationอันดับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth orderอันดับการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of magnitudeอันดับของขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
order of a differential equationอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Intrazonal soil orderอันดับดินอินทราโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Azonal soil orderอันดับดินเอโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sequences (Mathematics)อันดับ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Soil Categoryอันดับของการจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
orderอันดับ, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me! How I Won the War (1967)
Hit somebody your own rank, or near it.ตีใครสักคนอันดับของคุณเอง หรือใกล้มัน คุณคือใคร? How I Won the War (1967)
- Got his Cert A, passed his commission, ไม่ควรเขา ฉันมาผ่านการจัดอันดับ How I Won the War (1967)
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง The Blues Brothers (1980)
Quan Zhen Sect's martial arts is the leader of all martial arts in the world.วิชาของสำนักช้วนจิน ก็เป็นอันดับหนึ่ง Return of the Condor Heroes (1983)
Quan Zhen Sect is the world's Number 1 orthodox sect.ช้วนจินเป็นสำนักอันดับหนึ่งในใต้หล้ามาช้านาน. Return of the Condor Heroes (1983)
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
I'm laughing that Great-grand Teacher Wang Chong Yang was Number One in martial arts.ข้าขำที่ว่าท่านปรมาจารย์เฮ้งเต็งเอี๊ยงเป็นอันดับหนึ่งในด้านวรยุทธ. Return of the Condor Heroes (1983)
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
I'll wind up his thinking first.ให้เขาคิดได้เป็นอันดับแรก Return to Oz (1985)
Up the ladder with another platter, it's Bobby Day with Rockin' Robin.ไต่อันดับไปกับช้าร์ทอื่นๆ นี่คือวันบ็อบบี้เดย์ กับร็อกกิ้ง โรบิน Stand by Me (1986)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [ m ] ; position [ f ] ; ordre [ m ] ; place [ f ]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
อันดับ 2 = อันดับสอง[andap søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]
อันดับ 3 = อันดับสาม[andap sām] (n, exp) FR: troisième position [ f ] ; troisième place [ f ] ; troisième rang [ m ]
อันดับความสว่าง[andap khwām sawāng] (n) EN: magnitude  FR: magnitude [ f ]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ] ; première tête de série [ f ] ; tête de série n° 1 [ f ]
อันดับที่ 2[andap thī søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]
อันดับที่ 3[andap thī sām] (n, exp) FR: troisième position [ f ] ; troisième place [ f ] ; troisième rang [ m ]
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [ f ] ; dernière position [ f ] ; lanterne rouge [ f ] (loc. fam.)
อันดับสูง[andap sūng] (n, exp) FR: rang élevé [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
nonranking(adj,, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaugural(adj) อันดับแรก, See also: ตอนต้น, ขั้นต้น, Syn. first, initial
place(n) อันดับในการแข่งขัน
primary(adj) ในขั้นแรก, See also: อันดับแรก, ระยะแรก, Syn. primitive
secondary(adj) อันดับรอง, See also: สำรอง, รอง, ไม่สำคัญมาก, ด้อยกว่า, Syn. infeior, minor, unimportant, inconsiderable
second-class(adj) ชั้นสอง, See also: อันดับสอง, ระดับสอง, Syn. second-rate, second-best
third(n) อันดับที่สาม, See also: ที่สาม, ชิ้นที่สาม, สิ่งที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
brag(แบรก) { bragged, bragging, brags } v. คุยโว, โม้ -n. สิ่งที่คุยโว, คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1, สมัครใจ.
first-rateadj., ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, อันดับหนึ่ง, ดีมาก. adv. ดีมาก
firstlingn. อันดับแรก, รุ่นแรก
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด, สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
matrix(เม'ทริคซ, แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด, ศูนย์, ส่วนสร้าง, สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ, แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว, หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ , พื้นที่ฝังส่วนอื่น, ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์, แถวอันดับของจำนวนเลข, ครรภ์, มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
place(เพลส) n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง, โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง, วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด, ผู้จัดวาง, ผู้แต่งตั้ง, ผู้ได้อันดับที่, ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,

English-Thai: Nontri Dictionary
eighth(n 1 ใน) 8, วันที่แปด, อันดับที่แปด
fifteenth(n 1 ใน 15, วันที่ 15, อันดับที่) 15
fifth(n 1 ใน 5, วันที่ 5, อันดับที่) 5
first(adv) เป็นครั้งแรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นอันดับแรก, แรกเริ่ม
first(n) ตอนแรก, ชั้นหนึ่ง, วันที่หนึ่ง, ประการแรก, อันดับหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม, รุ่นแรก, อันดับแรก
fortieth(n 1 ใน) 40, อันดับที่สี่สิบ
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่
fourth(n) อันดับที่สี่
hundredth(n 1 ใน) 100, อันดับที่ร้อย, ส่วนที่ร้อย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
第一[だいいち, daiichi] TH: อันดับหนึ่ง  EN: first
[ばん, ban] TH: อันดับที่

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstenอันดับแรก, See also: erst
deswegen(konj) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: daher, deshalb, A. weil, da, denn, Syn. darum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top