ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisome-, *noisome*
Possible hiragana form: のいそめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisome(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา, Syn. loathsome, nauseating, nauseous, Ant. wholesome
noisomeness(n) ความน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน, น่ารังเกียจ, เป็นภัย, เป็นอันตราย, เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious, bad

English-Thai: Nontri Dictionary
noisome(adj) น่ารังเกียจ, เหม็น, เป็นอันตราย, เป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียว[khīo] (adj) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisome (j) nˈɔɪsəm (n oi1 s @ m)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisome \Noi"some\, a. [For noysome, fr. noy for annoy. See
   {Annoy}.]
   1. Noxious to health; hurtful; mischievous; unwholesome;
    insalubrious; destructive; as, noisome effluvia. "Noisome
    pestilence." --Ps. xci. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Offensive to the smell or other senses; disgusting; fetid.
    "Foul breath is noisome." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Noi"some*ly}, adv. -- {Noi"some*ness},
    n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Noxious; unwholesome; insalubrious; mischievous;
     destructive.
 
   Usage: {Noisome}, {Noxious}. These words have to a great
      extent been interchanged; but there is a tendency to
      make a distinction between them, applying noxious to
      things that inflict evil directly; as, a noxious
      plant, noxious practices, etc., and noisome to things
      that operate with a remoter influence; as, noisome
      vapors, a noisome pestilence, etc. Noisome has the
      additional sense of disqusting. A garden may be free
      from noxious weeds or animals; but, if recently
      covered with manure, it may be filled with a noisome
      smell.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisome
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top