ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotten

R AA1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotten-, *rotten*
Possible hiragana form: ろってん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotten(adj) เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง, Syn. decayed, perished, putrescent
rotten(adj) เลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวทราม, เสื่อมทราม, Syn. foul, nasty, inferior
rotten(adj) รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ), Syn. feeling unwell, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า, เปื่อย, เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อม, เสื่อมโทรม, เสื่อมทราม, เลว, น่ารังเกียจ, Syn. decayed, unreliable, base

English-Thai: Nontri Dictionary
rotten(adj) เสื่อมโทรม, เน่าเปื่อย, เลวทราม, น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม, ความเน่าเปื่อย, ความเลวทราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ ดู gerrymander ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How rotten for you.- น่าเศร้านะครับ Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Rotten kids...Rotten kids... 12 Angry Men (1957)
You rotten criminals how dare you? !ไอ้โจรชั่ว กล้าดียังไง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
What rotten bowlers.สิ่งที่เน่าเลอร์ส โอเคขับรถบน How I Won the War (1967)
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
See? Didn't I tell you she'd never marry that rotten Humperdinck?ผมบอกปู่แล้วว่าเธอไม่ได้แต่งกับเจ้าเนื้อเปื่อยฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
Are you a rotten liar.เจ้าคนโกหก! The Princess Bride (1987)
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ The Princess Bride (1987)
I wonder what has happened. - I smell rotten fish.ฉันสงสัยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น รู้สึกเหมือนได้กลิ่นปลาเน่า Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rottenA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
rottenAll our food was rotten.
rottenHalf of the apples are rotten.
rottenHalf of the apples is rotten.
rottenHalf of the apple was rotten.
rottenHalf of the bananas in the basket were rotten.
rottenHalf of these apples are rotten.
rottenHe is one of the rottenest fellows that have ever crossed my path.
rottenHe is rotten to the core.
rottenI bought it thinking it cheap, but it was rotten so I ended up losing out.
rottenI smell something rotten.
rottenIt's hot, so you'd better head back quickly. Mackerel goes off so fast that they coined 'fresh-looking rotten fish'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า(n) bad egg, See also: rotten egg, Example: เขาถูกขว้างด้วยไข่เน่า คาดว่าเป็นฝีมือของผู้มาชุมนุมประท้วง, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
ความเสื่อมโทรม(n) decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
เฟอะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai Definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai Definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai Definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
ความเน่า(n) rottenness, See also: decomposition, putridity, decay, Syn. ความเน่าเหม็น, Thai Definition: การเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย(adj) rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
แหล่งเสื่อมโทรม(n) slum, See also: rotten place, decayed area, area in decline, Syn. ชุมชนแออัด, Example: การทำมาหากินในเมืองหลวงซึ่งก่อให้เกิดสภาพคับที่อยู่อาศัยอันเป็นเหตุให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม, Thai Definition: บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ไข่เน่า[khai nao] (n, exp) EN: bad egg ; rotten egg
ไข่เสีย[khai sīa] (n, exp) EN: rotten egg  FR: oeuf pourri [ m ]
ความเสื่อมโทรม[khwām seūamsōm] (n) EN: decadence ; rotten ; deterioration
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [ mpl ] ; bidonville [ m ]
เละ[le] (x) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy  FR: détrempé ; blet ; ramolli
เหม็นบูด[men būt] (adj) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale  FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นเน่า[men nao] (n, exp) EN: smell of rotten meat ; rotten smell  FR: odeur de pourriture [ f ] ; odeur de viande avariée [ f ]
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเละ[naole] (v) EN: become rotten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROTTEN R AA1 T AH0 N
ROTTENBERG R AA1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotten (j) rˈɒtn (r o1 t n)
rottenly (a) rˈɒtnliː (r o1 t n l ii)
rottenness (n) rˈɒtn-nəs (r o1 t n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐朽[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ,  ] rotten; decayed; decadent; degenerate #18,302 [Add to Longdo]
[xiǔ, ㄒㄧㄡˇ, ] rotten #47,785 [Add to Longdo]
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ,  ] rotten (smell); stinking; putrid #66,652 [Add to Longdo]
朽坏[xiǔ huài, ㄒㄧㄡˇ ㄏㄨㄞˋ,   /  ] rotten #160,559 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] rotten meat; bones of dead animal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faulig; verfault; faul; morsch; mulmig { adj } | fauliger; verfaulter; fauler; morscher; mulmiger | am fauligsten; am verfaultesten; am faulsten; am morschesten; am mulmigstenrotten | more rotten | most rotten; rottenest [Add to Longdo]
kernfaul { adj }rotten at (to) the core [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
傷んだトマト[いたんだトマト, itanda tomato] (n) rotten tomatoes [Add to Longdo]
腐っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream [Add to Longdo]
腐り[くさり, kusari] (n) rottenness; decay; corruption [Add to Longdo]
腐りかけた[くさりかけた, kusarikaketa] (adj-f) half-rotten [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]
腐臭[ふしゅう, fushuu] (n) smell of something rotten; rotten smell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotten \Rot"ten\, a. [Icel. rotinn; akin to Sw. rutten, Dan.
   radden. See {Rot}.]
   Having rotted; putrid; decayed; as, a rotten apple; rotten
   meat. Hence:
   (a) Offensive to the smell; fetid; disgusting.
     [1913 Webster]
 
        You common cry of curs! whose breath I hate
        As reek of the rotten fens.     --Shak.
     [1913 Webster]
   (b) Not firm or trusty; unsound; defective; treacherous;
     unsafe; as, a rotten plank, bone, stone. "The deepness of
     the rotten way." --Knolles.
     [1913 Webster]
 
   {Rotten borough}. See under {Borough}.
 
   {Rotten stone} (Min.), a soft stone, called also Tripoli
    (from the country from which it was formerly brought),
    used in all sorts of finer grinding and polishing in the
    arts, and for cleaning metallic substances. The name is
    also given to other friable siliceous stones applied to
    like uses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Putrefied; decayed; carious; defective; unsound;
     corrupt; deceitful; treacherous.
     [1913 Webster] -- {Rot"ten*ly}, adv. -- {Rot"ten*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotten
   adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
       {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty},
       {stinking}, {stinky}]
   2: damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten floor
     boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation" [syn:
     {decayed}, {rotten}, {rotted}]
   3: having decayed or disintegrated; usually implies foulness;
     "dead and rotten in his grave"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rotten /rɔtən/ 
  routs

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rotten /rɔtən/
  putrefy; rot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top