ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crank

K R AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crank-, *crank*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crank(n) ข้อเหวี่ยง, See also: ที่หมุน, Syn. arm, lever, handle
crank(n) คนที่ฉุนเฉียวง่าย
crank(n) คนที่มีความคิดประหลาด, Syn. eccentric, fanatic
crank(adj) แปลก, Syn. eccentric
crank(vi) หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
crank(vt) หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
cranky(adj) ที่แปลกประหลาด, Syn. eccentric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crank(แครงคฺ) { cranked, cranking, cranks } n. ข้อเหวี่ยง, ที่หมุน, ด้ามหมุน, คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย, ความคิดที่ประหลาด, คนระห่ำ vt., vi. งอเป็นรูปด้านหมุน, หมุนข้อเหวี่ยง, หมุนมือหมุน, บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน, บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย, พลิกง่าย, คว่ำง่าย, ร่าเริง, มีชีวิตชี
crank diskจานข้อเหวี่ยง
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย, ฉุนเฉียว, ไม่มั่นคง, คว่ำ, ง่าย, เอียงง่าย, ประหลาด, บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross, sulky, peevish, Ant. calm
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ
disk crankจานข้อเหวี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์, ข้อเหวี่ยง, ความบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crankข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank throw๑. สลักข้อเหวี่ยงพร้อมแขน๒. ระยะเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank webแขนข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase breatherช่องหายใจห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase dilutionการเจือจางน้ำมันห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase emissionsสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase heaterอุปกรณ์อุ่นน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase ventilationการระบายไอห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now that there's no crank and it's dead easy.ตอนนี้ไม่ต้องใช้ข้อเหวี่ยงแล้ว และมันก็ง่ายจะตายไป. Cinema Paradiso (1988)
For God's sake, Anson, crank harder.ให้ตายสิ แอนสัน แรงอีกหน่อยซิ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's about what you wear. Are you ready to crank it up? Yeah.มันเกี่ยวกับว่าอะไรที่คุณสวมใส่ คุณพร้อมที่จะสนุกสุดเหวี่ยงหรือยัง A Cinderella Story (2004)
Crank 'em up, fellas.18 เมตร! King Kong (2005)
Billy Bob, crank up the big lady!บิลลี่บ๊อบ เอาสุภาพสตรีตัวใหญ่ออกมา Happily N'Ever After (2006)
Crank the music.เปิดเพลงดังๆ Crank (2006)
Crank it!เร่งเสียง Crank (2006)
Crank the shutter twice.เลื่อนชัตเตอร์ 2 ครั้ง Heavenly Forest (2006)
You crank it up high enough, Anyone will pass out.คุณเหวี่ยงมันสูงพอที่ทำให้ ใครก็ตามหมดสติได้ 97 Seconds (2007)
So, for those cool enough to have a convertible, crank up the sound, breathe that fresh air, and say hello to summer!สำหรับใครที่มีรถหรูๆ เปิดเพลงดังๆ สูดอากาศให้เต็มที่ แล้วทักทายกับซัมเมอร์กันหน่อย High School Musical 2 (2007)
yeah, just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท Wishful Thinking (2008)
it's not working. well, you'll have to crank it, won't you?มันไม่ได้ผล The Same Old Story (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crankAn office machine is cranking out a stream of documents.
crankHe is cranky.
crankHe was so cranky last night.
crankHey! I don't want any crank calls - not at this hour.
crankIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.
crankIt will take you a whole lifetime to understand a crank like him.
crankThis machine cranks out a thousand screws an hour.
crankWhat a crank he is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสือ(n) crank, Syn. ข้อเหวี่ยง, Example: เครื่องยนต์ของเขาคงต้องเปลี่ยนข้อเสือใหม่เสียแล้ว, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ส่วนที่ต่อเพลา โดยมากมีลักษณะงอ สำหรับรับกำลังดันหรือกำลังฉุดให้เพลาหมุนรอบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
ไข[khai] (v) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap  FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ง้าง[ngāng] (v) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank  FR: actionner de force

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRANK K R AE1 NG K
CRANKS K R AE1 NG K S
CRANKY K R AE1 NG K IY0
CRANKED K R AE1 NG K T
CRANKING K R AE1 NG K IH0 NG
CRANKSHAFT K R AE1 NG K SH AE2 F T
CRANKSHAFTS K R AE1 NG K SH AE2 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crank (v) krˈæŋk (k r a1 ng k)
cranks (v) krˈæŋks (k r a1 ng k s)
cranky (j) krˈæŋkiː (k r a1 ng k ii)
cranked (v) krˈæŋkt (k r a1 ng k t)
crankier (j) krˈæŋkɪəʳr (k r a1 ng k i@ r)
cranking (v) krˈæŋkɪŋ (k r a1 ng k i ng)
crankiest (j) krˈæŋkɪɪst (k r a1 ng k i i s t)
crankshaft (n) krˈænkʃaːft (k r a1 n k sh aa f t)
crankshafts (n) krˈænkʃaːfts (k r a1 n k sh aa f t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲轴[qū zhóu, ㄑㄩ ㄓㄡˊ, / ] crankshaft #36,190 [Add to Longdo]
曲柄[qū bǐng, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ, ] crank handle #72,637 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebshebel { m }crank arm [Add to Longdo]
Handkurbel { f }crank handle [Add to Longdo]
Kurbelabzieher { m } [ techn. ]crank puller [Add to Longdo]
Kurbelachse { f } [ techn. ]crank axle [Add to Longdo]
Kurbelwelle { f } [ techn. ]crank shaft; crankshaft [Add to Longdo]
Miesepeter { m }crank [ Am. ] [Add to Longdo]
Sonderling { m }; wunderlicher Kauz { m }; Spinner { m } | Sonderlinge { pl }crank | cranks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na, n) instability; insecurity; crankiness; (P) #9,038 [Add to Longdo]
クランク[kuranku] (n) crank; (P) #16,524 [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
クランクケース[kurankuke-su] (n) crankcase [Add to Longdo]
クランクシャフト[kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
クランクバック[kurankubakku] (n) { comp } crankback [Add to Longdo]
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball [Add to Longdo]
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] (n) eccentric; crank; oddball; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crank \Crank\ (kr[a^][ng]k), n. [OE. cranke; akin to E. cringe,
   cringle, crinkle, and to crank, a., the root meaning,
   probably, "to turn, twist." See {Cringe}.]
   1. (Mach.) A bent portion of an axle, or shaft, or an arm
    keyed at right angles to the end of a shaft, by which
    motion is imparted to or received from it; also used to
    change circular into reciprocating motion, or
    reciprocating into circular motion. See {Bell crank}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any bend, turn, or winding, as of a passage.
    [1913 Webster]
 
       So many turning cranks these have, so many crooks.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A twist or turn in speech; a conceit consisting in a
    change of the form or meaning of a word.
    [1913 Webster]
 
       Quips, and cranks, and wanton wiles. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A twist or turn of the mind; caprice; whim; crotchet;
    also, a fit of temper or passion. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Violent of temper; subject to sudden cranks.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   5. A person full of crotchets; one given to fantastic or
    impracticable projects; one whose judgment is perverted in
    respect to a particular matter. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. A sick person; an invalid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art a counterfeit crank, a cheater. --Burton.
    [1913 Webster]
 
   {Crank axle} (Mach.), a driving axle formed with a crank or
    cranks, as in some kinds of locomotives.
 
   {Crank pin} (Mach.), the cylindrical piece which forms the
    handle, or to which the connecting rod is attached, at the
    end of a crank, or between the arms of a double crank.
 
   {Crank shaft}, a shaft bent into a crank, or having a crank
    fastened to it, by which it drives or is driven.
 
   {Crank wheel}, a wheel acting as a crank, or having a wrist
    to which a connecting rod is attached.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crank \Crank\ (kr[a^][ng]k), a. [AS. cranc weak; akin to Icel.
   krangr, D. & G. krank sick, weak (cf. D. krengen to careen).
   Cf. {Crank}, n.]
   1. Sick; infirm. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Liable to careen or be overset, as a ship when she
    is too narrow, or has not sufficient ballast, or is loaded
    too high, to carry full sail.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of spirit; brisk; lively; sprightly; overconfident;
    opinionated.
    [1913 Webster]
 
       He who was, a little before, bedrid, . . . was now
       crank and lusty.           --Udall.
    [1913 Webster]
 
       If you strong electioners did not think you were
       among the elect, you would not be so crank about it.
                          --Mrs. Stowe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crank \Crank\, v. i. [See {Crank}, n.]
   To run with a winding course; to double; to crook; to wind
   and turn.
   [1913 Webster]
 
      See how this river comes me cranking in. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crank
   adj 1: (used of boats) inclined to heel over easily under sail
       [syn: {crank}, {cranky}, {tender}, {tippy}]
   n 1: a bad-tempered person [syn: {grouch}, {grump}, {crank},
      {churl}, {crosspatch}]
   2: a whimsically eccentric person [syn: {crackpot}, {crank},
     {nut}, {nut case}, {fruitcake}, {screwball}]
   3: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   4: a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel
     handle [syn: {crank}, {starter}]
   v 1: travel along a zigzag path; "The river zigzags through the
      countryside" [syn: {zigzag}, {crank}]
   2: start by cranking; "crank up the engine" [syn: {crank},
     {crank up}]
   3: rotate with a crank [syn: {crank}, {crank up}]
   4: fasten with a crank
   5: bend into the shape of a crank

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 crank
  vt.
 
   [from automotive slang] Verb used to describe the performance of a machine,
   especially sustained performance. ?This box cranks (or, cranks at) about 6
   megaflops, with a burst mode of twice that on vectorized operations.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top