ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัตรา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตรา-, *อัตรา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ครูอัตราจ้าง(n) contract teacher

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตรา(n) rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
อัตรา(n) rate, See also: ratio, tariff, scale, schedule, Syn. เกณฑ์, ระดับ, Example: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน, Thai Definition: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
อัตราขยาย(n) expansion ratio, See also: expansion rate, increasing rate, Example: ปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น
อัตราภาษี(n) tax rate, See also: tariff, Example: รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บตามราคา และเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
อัตราส่วน(n) ratio, See also: rate, percentage, Example: พลังงานจากอาหารที่เด็กควรได้รับควรจะมีอัตราส่วนตามน้ำหนักตัว, Thai Definition: เกณฑ์เปรียบเทียบ
อัตราเร็ว(n) speed, Syn. อัตราความเร็ว, Thai Definition: อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการเคลื่อนที่
อัตราชีพจร(n) pulse rate, See also: pulse, Syn. อัตราการเต้นของหัวใจ, Example: การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพดีนั้น ต้องกระทำแต่พอเหมาะ โดยต้องสังเกตอาการเหนื่อย และอัตราชีพจรด้วย
อัตราการตาย(n) death rate
อัตราร้อยละ(n) percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549, 300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น
อัตราเสี่ยง(n) risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตรา(อัดตฺรา) น. ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์, เช่น อัตราภาษี อัตราเร็ว.
อัตรา(อัดตฺรา) ว. เป็นประจำตามกำหนด, สมํ่าเสมอ, เป็นนิจ, เช่น แล้วให้เทศนาอัตราไป (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓).
อัตราส่วนน. เกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณของของอย่างเดียวกันหรือต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น อัตราส่วนของนายแพทย์ ๑ คน ต่อประชาชน ๒๕๐ คน อัตราส่วนของนักศึกษา ๑ คน ต่อหนังสือในห้องสมุด ๕ เล่ม
อัตราส่วนการเปรียบเทียบปริมาณที่เป็นของอย่างเดียวกัน เพื่อให้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นกี่เท่าของปริมาณหลัง หรือเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น จำนวนผู้ใช้หนังสือในห้องสมุดกับจำนวนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางแห่งคิดเป็นอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ ครูกับนักเรียนควรจะมีอัตราส่วนไม่เกิน ๑ : ๔๐.
อัตราเร็วน. อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการเคลื่อนที่.
กระเชออัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด.
ขนาด ๑อัตรา, เกณฑ์ที่กำหนดไว้, เช่น ดีถึงขนาด เกินขนาด ไม่ได้ขนาด.
แรง ๑อัตราการทำงาน กำหนดเป็นกำลังคนต่อช่วงเวลาหนึ่ง เช่น งานนี้ต้องใช้ ๑๐ แรง.
อายุขัยอัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rateอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rateอัตรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous rateอัตรา ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rate, sedimentationอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentation rateอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forge rateอัตรากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrel per Dayอัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Time of Useอัตราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลาการใช้, อัตราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลาการใช้, Example: การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุน การผลิตกระแสไฟฟ้าที่แท้จริงในช่วงเวลาของแต่ละวัน กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง ระหว่างเวลา 9.00 - 22.00 น. โรงไฟฟ้าทุกโรงจะต้องเดินเครื่องเต็มท ี่และใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำมันเตา ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำ ระหว่างเวลา 22.00 - 9.00 น. โรงไฟฟ้าจะหยุดเดินเครื่องที่มีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงนี้ต่ำ ค่าไฟฟ้าช่วงนี้จึงมีราคาถูกลงตามไปด้วย ดังนั้นการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาใช้ไฟฟ้าได้ตามราคาต้นทุน เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของตนเอง โดยหากผู้ใช้ไฟหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 9.00 - 22.00 น. ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าของครอบครัว และจะส่งผลให้ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลดลงได้ จะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศโดยรวม [ปิโตรเลี่ยม]
Accumulation rateอัตราการสะสม [เศรษฐศาสตร์]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Growth rateอัตราการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Debt-equity ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน [เศรษฐศาสตร์]
Differential interest rateอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง Yellow Submarine (1968)
Car's got a lot of pick-up.รถยนต์มีอัตราความเร่งมาก The Blues Brothers (1980)
-They are increasing. -At what rate?มันจะเพิ่มขึ้น ในอัตราอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
We have rations for threeตอนนี้มีอัตราส่วนสาม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- All on computers?แต่ว่า อัตราความชื่นชอบ Big (1988)
Everybody, move! Right flank! Right flank!ย้ายไปทางปีกขวาแล้วถล่มเต็มอัตรา Casualties of War (1989)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
We don't have the margin.เราไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้น The Russia House (1990)
I get extra food here.อยู่ที่นี่ฉันได้อัตราพิเศษแล้ว Schindler's List (1993)
You might even make money at it. [ Madritsch ] I don't know.คนงานของคุณเกินอัตรา Schindler's List (1993)
Paul, the son-of-a-bitch pilot wants to renegotiate his rate.พอลลูกชายของ-เลวนักบิน ต้องการที่จะเจรจาอัตราของเขา Dante's Peak (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[attrā] (n) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule  FR: taux [ m ] ; niveau [ m ] ; cours [ m ]
อัตรา[attrā] (n) EN: tariff  FR: tarif [ m ]
อัตราการตาย[attrā kān tāi] (n, exp) EN: death rate  FR: taux de mortalité [ m ]
อัตราการบริโภคน้ำมัน[attrā kān børiphōk namman] (n, exp) FR: niveau de consommation de carburant [ m ]
อัตราการเกิด[attrā kān koēt] (n, exp) EN: birth rate  FR: taux de natalité [ f ]
อัตราการเติบโต[attrā kān toēptō] (n, exp) EN: growth rate
อัตราการเย็นตัว[attrā kān yen tūa] (n, exp) EN: cooling rate  FR: vitesse de refroidissement [ f ]
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [ m ] ; niveau d'expansion [ m ]
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
อัตราค่าจ้าง[attrā khājāng] (n, exp) EN: wage rate ; wage  FR: niveau des salaires [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base rate(n) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน), Syn. bank rate, prime rate
current(n) อัตราการไหลของกระแสไฟ
death rate(n) อัตราการตาย
exchange rate(n) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, Syn. rate of exchange
fertility(n) อัตราการเกิดของประชากร
incidence(n) อัตราการเกิด, Syn. frequency, rate
Mach number(n) อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง, Syn. Mach
market(n) อัตราแลกเปลี่ยน, See also: ราคาแลกเปลี่ยน, Syn. exchange, stock exchange
millage(n) อัตราค่าภาษี
mortality(n) อัตราการตาย, See also: จำนวนผู้ตาย, Syn. death rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advance(แอดวานซ'ฺ) vt., vi., n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง, จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง, ทาบทาม, เกี้ยว, Syn. forward
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน, ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.

English-Thai: Nontri Dictionary
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
coefficient(n) ค่าคงที่, ตัวเลข, ตัวคูณ, อัตรา
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
proportion(n) สัดส่วน, ปฏิภาค, การแบ่งสันปันส่วน, อัตราส่วน
rating(n) อัตรา, ชั้น, ขั้น, ยศ, ระดับ, อันดับ
ratio(n) ส่วนสัด, อัตราส่วน
risk(n) อันตราย, ภัย, การเสี่ยง, อัตราการเสี่ยง
scale(n) สะเก็ด, เกล็ด, เปลือก, มาตราส่วน, ตาชั่ง, อัตรา, คราบหินปูน
speed(n) อัตรา, ความเร็ว, ฝีเท้า, ความไว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
casivity[เเคซิฝิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
growth rate(phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
罹病率[りびょうりつ, ribyouritsu] (n) อัตราการติดเชื้อ, อัตราการป่วยเป็นโรค
風量[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ, See also: S. 弾性率
弾性率[だんせいりつ, danseiritsu] (n) อัตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง, See also: S. ヤング率
膨張率[ぼうちょうりつ, bouchouritsu] (n) อัตราการขยายตัว
普及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] อัตราการแพร่หลาย
皆勤率[かいきんりつ, kaikinritsu] (n) อัตราเบี้ยขยัน
定率税[ていりつぜい, teiritsuzei] อัตราภาษีคงที่
利益率[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低成長[ていせいちょう, teiseichou] TH: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า  EN: small (low) growth
割合[わりあい, wariai] TH: อัตราส่วน  EN: rate

German-Thai: Longdo Dictionary
Tarif(n) |der, pl. Tarife| อัตรา เช่น อัตราค่ารถโดยสาร
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต

French-Thai: Longdo Dictionary
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top