Search result for

ขั้น

(105 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้น-, *ขั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้น[N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ขั้น[CLAS] step, Syn. ช่วง, ชั้น, ระดับ, ลำดับ, Example: แม่บอกกับลูกชายว่า ค่อยๆ ขึ้นบันไดไปทีละขั้น ระวังจะหกล้ม, Count unit: ขั้น, Thai definition: คำลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นชั้นที่ทำลดหลั่นกันเป็นลำดับ เช่น บันได 3 ขั้น
ขั้นดี[N] optimum, See also: good level, Syn. เกณฑ์ดี, Ant. ขั้นเลว, Example: รายได้จากการขายอาหารจัดว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร, Thai definition: มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ขั้นตอน[N] step, See also: procedure, Example: วิธีทำขนมแบบไทยๆ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยหาคนทำยากขึ้นทุกวัน, Count unit: ขั้น, Thai definition: รายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการที่เป็นลำดับเรียงกันไป
ขั้นต่ำ[N] minimum, Ant. ขั้นสูง, Example: ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท, Thai definition: ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
ขั้นต่ำ[ADJ] minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
ขั้นต้น[N] preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
ขั้นสูง[N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
ขั้นแรก[N] first step, See also: initial, preliminary, Syn. ขั้นต้น, ขั้นที่หนึ่ง, ขั้นแรกเริ่ม, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ฉันต้องทำขั้นแรกให้ดีที่สุดก่อนเพื่อปูทางให้ขั้นต่อๆ ไปราบรื่น, Thai definition: ช่วงเวลาตอนต้นหรือเป็นช่วงเริ่มแรก
ขั้นบันได[N] steps, Example: อย่าให้เด็กๆ ไต่ไปตามขั้นบันได เพราะอาจทำให้พลาดตกลงมาได้, Count unit: ขั้น, Thai definition: ส่วนของบันไดที่เป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นลำดับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขั้นน. ชั้นที่ทำลดหลั่นกันเป็นลำดับ เช่น ขั้นบันได
ขั้นลำดับ, ตอน, เช่น ในขั้นนี้.
ชั้นขั้นที่ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน เช่น ชั้นดิน ชั้นหิน
ชั้นขั้น, ตอน, เช่น เรื่องดำเนินมาถึงชั้นศาลแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degree of crimeขั้นความหนักเบาแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-transitional stageขั้นตอนก่อนช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stages of lifeขั้นตอนของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
algorithmขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmขั้นตอนวิธี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
algorithmขั้นตอนวิธี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division algorithmขั้นตอนวิธีการหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Euclidean algorithmขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hashing algorithmขั้นตอนวิธีแบบแฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algorithmขั้นตอนวิธี
ลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Waste predisposalการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
International Nuclear Event Scale มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์, ขั้นความรุนแรงของเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์ โดยกำหนดเป็นมาตราสากล ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจได้ทันที [นิวเคลียร์]
Algorithmsขั้นตอนวิธี [TU Subject Heading]
Branch and bound algorithmsขั้นตอนวิธีขยายและจำกัดเขต [TU Subject Heading]
Computer algorithmsขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One step!ขั้นตอนหนึ่ง! Creed (2015)
That little muffy took her first steps as a woman?นั้นสาวน้อยมัฟฟี่บอกหล่อน ขั้นแรกเหมือนกับผู้หญิงหรอ? There Might be Blood (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้ Birthmarks (2008)
"get your new customer hooked" stuff.ฉันต้องการของในขั้นต่อไป Joy (2008)
Chem panel confirms kidney failure, end stage.ผลทางเคมีต่างๆยืนยันว่า ไตวาย ขั้นสุดท้าย Joy (2008)
Treatment tends to be hit and miss once you reach the sweating blood stage.การรักษามีแนวโน้มที่จะถูกและผิด ครั้งหนึ่งคุณเป็นถึงขั้น\ เหงื่อออกเป็นเลือด Joy (2008)
Procedure worked. He's seizing.ขั้นตอนการทำงาน เขากำลังชัก The Itch (2008)
House wants you to do the procedure.เฮาส์ต้องการให้\ คุณทำตามขั้นตอน Emancipation (2008)
Even if House is wrong, the treatment's basically anti-anxiety meds.ถ้าเฮาส์ผิด การรักษาขั้นพื้นฐาน ยาต้านการตื่นเต้น Emancipation (2008)
Means there was no emotional to process.หมายความว่า ไม่มีอารมณ์ในขั้นตอน Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
ขั้นของสี[n. exp.] (khan khøng sī) EN: gradation of colour   FR: nuance de couleur [f]
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning   FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ขั้นต้น[adj.] (khanton) EN: preliminary ; initial   FR: élémentaire ; préliminaire
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage   FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
ขั้นตอนการศึกษา[n. exp.] (khantøn kānseuksā) EN: process of the study   
ขั้นตอนวิธี[n.] (khantønwithī) EN: algorithm   FR: algorithme [m]
ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม[n. exp.] (khantønwithī baēp sum) EN: randomized algorithm   
ขั้นตอนสุดท้าย[n. exp.] (khantøn sutthāi) EN: final stage   

English-Thai: Longdo Dictionary
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adolescence[N] ขั้นกลางของการพัฒนา
adoption[N] การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
at the bottom of the ladder[IDM] ระดับต่ำ, See also: ขั้นต่ำ
end of the line[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย
end of the road[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย
degree[N] ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
final[ADJ] ที่สิ้นสุด, See also: ขั้นสุดท้าย, Syn. definite, irreversible
flight[N] ขั้นบันไดระหว่างชั้น
plain sailing[IDM] ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก, See also: เรื่องง่ายๆ
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
argillite(อาร์'จะไลทฺ) n. หินขั้นแน่นที่ประกอบดินเหนียวส่วนใหญ่. -argilitic adj.
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์,ตัวอ่อน,ขั้นต้น,ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papanicolaou (Pap)ขั้นตอนที่แปรงขนาดเล็กหรือไม้พายที่ใช้ในการกำจัดเซลล์จากปากมดลูกอย่างเบาๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับมะเร็งปากมดลูกหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上級[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
中級[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級
初級[しょきゅう, shokyuu] (n) ขั้นต้น, See also: Related: 中級, 上級
加工[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
段階[だんかい, dankai] (n ) ขั้นตอน ระดับชั้น ลำดับ อันดับ
手続[てつづき, tetsuzuki] ขั้นตอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, See also: S. schrittweise,
Vorbehandlung(n ) |die, pl. Vorbehandlungen| ขั้นตอนก่อนการทดลอง, ขั้นตอนก่อนการรักษา เช่น Transplantation von Tumoren nach Vorbehandlung der Wirtstiere mit radio-aktiven Isotopen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top