Search result for

hon

(209 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hon-, *hon*
Possible hiragana form: ほん
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
python(n.) งูขนาดใหญ่
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honk[VT] บีบแตร
honk[VT] ร้องเสียงห่าน
honk[N] เสียงแตรรถยนต์
honk[N] เสียงห่านร้อง
honey[N] น้ำผึ้ง
honey[N] ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
honor[N] เกียรติ, See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honor[N] ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor[VT] เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor[N] ชื่อเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hone(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยายรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยาย vi. คร่ำครวญ,ปรารถนา, Syn. strop
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty,wonder,delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hone(n) หินลับมีด
hone(vt) ลับมีด
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honour clauseข้อตกลงโดยเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honour policyกรมธรรม์ด้วยเกียรติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honda automobileรถยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda motorcycleจักรยานยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda vansรถยนต์ตู้ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]
Hong Kong (China)ฮ่องกง (จีน) [TU Subject Heading]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honeหินลับมีด ทำให้คม ขัดเกลา
honor (n adv) เป็นเกียรติ
honor roll (n) เกียรตินิยม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honest.Honest. Maid in Manhattan (2002)
MADE OF HONORMADE OF HONOR Made of Honor (2008)
Honey?ที่รัก? Drag Me to Hell (2009)
Hon!ที่รัก! If It's Only in Your Head (2009)
Honey?ว่าไงที่รัก Don't Walk on the Grass (2009)
Honest...ซื้อสัตย์ The Grandfather: Part II (2009)
Honey.ที่รัก Episode #1.16 (2010)
Honey.ลูกรัก 50/50 (2011)
Honey?ลูกรัก? The New Normal (2011)
Honey!น้ำผึ้ง RED 2 (2013)
- Honey!- ที่รัก Deepwater Horizon (2016)
I'd be honored.เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honWe assume that he is honest.
honDon't tell a lie. Be honest.
honHe is as honest a lad as any.
honCould you share your honest opinion on this issue?
honHim, honest? What a joke!
honIt seems that Mr Brooke is an honest man.
honWe'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.
honShe is an honor to our college.
honHe got angry because his honor was at stake.
honA prize was given in honor of the great scientist.
honIt is because he is honest that I like him.
honI am sure that he is an honest man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ศรี[N] honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี[N] honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
สัตย์[N] honest, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. เท็จ, ความเท็จ
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ฮ่องกง[N] Hong Kong
เถนตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
น้ำผึ้งพระจันทร์[N] honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่คู่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรสและวันสมรส, Thai definition: ความสุขร่วมกันของสามีภรรยาที่เพิ่งสมรสกันใหม่
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
สัตย์[ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   

CMU English Pronouncing Dictionary
HON    HH AA1 N
HON    HH AH1 N
HON    AH1 N ER0 AH0 B AH0 L
HONN    HH AA1 N
HONG    HH AO1 NG
HONS    HH AA1 N Z
HONK    HH AA1 NG K
HONE    HH OW1 N
HONEA    HH AA1 N IY0 AH0
HONER    HH OW1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hon    (n) (h o1 n)
hone    (v) (h ou1 n)
honk    (v) (h o1 ng k)
honed    (v) (h ou1 n d)
hones    (v) (h ou1 n z)
honey    (n) (h uh1 n ii)
honks    (v) (h o1 ng k s)
honest    (j) (o1 n i s t)
honeys    (n) (h uh1 n i z)
honing    (v) (h ou1 n i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
[ほね, hone] (n) กระดูก
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
本物[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
本年[ほんねん, honnen] (n) ปีนี้, See also: S. 今年,
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほん, hon, hon , hon] (n ) หนังสือ
本気[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
本籍[ほんせき, honseki] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
本人[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้
本命[ほんめい, honmei] (n ) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
本意[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book
本業[ほんぎょう, hongyou] Thai: อาชีพหลัก English: principal occupation
本題[ほんだい, hondai] Thai: เรื่องสำคัญ
本題[ほんだい, hondai] Thai: ปัญหาสำคัญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
schon-ไปแล้ว
schön(adj) สวย งาม ดูดี
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]
Honahle {f}honing tool [Add to Longdo]
Honen {n} [techn.]honing [Add to Longdo]
Honleiste {f}honing stone retainer [Add to Longdo]
Honöl {n}honing oil [Add to Longdo]
Honstein {m}honing stone [Add to Longdo]
Honig {m}honey [Add to Longdo]
Honig ums Maul schmierento butter up [Add to Longdo]
Honigbiene {f} | Honigbienen {pl}honey bee | honey bees [Add to Longdo]
Honigwabe {f}; Wabe {f}honeycomb [Add to Longdo]
Honorant {m}acceptor for honor [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Honorar {n} | Honorare {pl}honorarium | honoraria [Add to Longdo]
honigerzeugend {adj}melliferous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信报财经新闻[xìn bào cái jīng xīn wén, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory [Add to Longdo]
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
刚正[gāng zhèng, ㄍㄤ ㄓㄥˋ, / ] honest; upright [Add to Longdo]
北柴胡[běi chái hú, ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ, ] honewort; Cryptotaenia japonica [Add to Longdo]
汇丰[Huì fēng, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄥ, / ] Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Add to Longdo]
汇丰银行[Huì fēng yín háng, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄥ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] clang [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] (phonetic) [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] resound with laughter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほん, hon] LAUFEN [Add to Longdo]
奔放[ほんぽう, honpou] -wild, -frei, ungehemmt [Add to Longdo]
奔走[ほんそう, honsou] hin-und_herlaufen, sich_bemuehen [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
本位[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
本堂[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
本塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
本州[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
本店[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  hon
     her; she
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top