ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorarium

AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorarium-, *honorarium*
Possible hiragana form: ほのらりうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HONORARIUM AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M
HONORARIUMS AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorarium (n) ˌɒnərˈɛəʳrɪəʳm (o2 n @ r e@1 r i@ m)
honorariums (n) ˌɒnərˈɛəʳrɪəʳmz (o2 n @ r e@1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] honorarium; gift as thanks #87,271 [Add to Longdo]
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, / ] honorarium; gift as thanks [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorar { n } | Honorare { pl }honorarium | honoraria [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謝礼[しゃれい, sharei] (n, vs) reward; honorarium; remuneration; (P) [Add to Longdo]
謝礼金[しゃれいきん, shareikin] (n) reward money; reward; honorarium [Add to Longdo]
車代[くるまだい, kurumadai] (n) carfare; cartage fee; honorarium [Add to Longdo]
礼金[れいきん, reikin] (n) (1) finder's fee; reward; honorarium; (2) key money; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honorarium \Hon`o*ra"ri*um\, Honorary \Hon"or*a*ry\, n. [L.
   honorarium (sc. donum), fr. honorarius. See {Honorary}, a.]
   1. A fee offered to professional men for their services; as,
    an honorarium of one thousand dollars. --S. Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An honorary payment, usually in recognition of
    services for which it is not usual or not lawful to assign
    a fixed business price. --Heumann.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorarium
   n 1: a fee paid for a nominally free service

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 honorarium /honorarijɵm/
  fee

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top