ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorary

AA1 N ER0 EH2 R IY0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorary-, *honorary*
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honorary[ADJ] ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ, See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorary degree[N] ปริญญากิตติมศักดิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As Honorary Chairman of the Welcoming Committee..."ในฐานะประธานคณะกรรมการต้อนรับ... Blazing Saddles (1974)
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'd like to congratulate you as an honorary firefighter.ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณ ในฐานะนักดับเพลิงกิตติมศักดิ์ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
"An honorary member of the Merry Marvel Marching Society.""สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของ Merry Marvel ของพวกไฮโซ" Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
No, no, no, no. No, no. You're an honorary member.ไม่ใช่ๆๆๆๆ เธอเป็นสมาชิกคนพิเศษ High School Musical 2 (2007)
Whether I'm accepting an honorary doctorate or performing a citizen's arrest-- people ask me, "Sue, what's your secret?"ทั้งตอนที่ฉันได้รับดุษฎีบัณฑิต หรือขณะจับกุมผู้กระทำผิด หลายคนถามว่า "ซู คุณมีเคล็ดลับอะไร?" Preggers (2009)
- Objectifying. - As an honorary girl, I have to agree.และเราต้อง เคารพความสามารถกัน The Power of Madonna (2010)
Honorary fell came by the apothecary yesterdayฉันได้สิ่งนี้มาโดยบังเอิญจากร้านขายยา Children of the Damned (2010)
You may or not be aware of this... but I'm an honorary officer of the Lima Police Department.ของขวัญพวกนี้เป็นของฉัน ตอนนี้นายอาจรู้รึไม่รู้ A Very Glee Christmas (2010)
But, before I give you your Honorary Operative License Entitlement, your H.O.L.E., you have one more assignment you must complete.แต่ก่อนที่ฉันจะมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้นาย H.O.L.E. (ไอ้ตูด) อีกแค่ภารกิจเท่านั้นเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย Agents of Secret Stuff (2010)
Russian President Boris Matveyev has joined from Moscow to be an honorary forbearer of the man who's called, "his greatest friend in the West".ประธานาธิบดีรัสเซีย บอริส แมตเวเยฟ พึ่งเดินทางมาถึงจากมอสโคว์ Salt (2010)
I reckon that makes you an honorary elephant seal.ที่ทำให้คุณเพื่อน ของแมวน้ำช้าง Happy Feet Two (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honoraryGeneral Franks received an honorary knighthood.
honoraryThe college bestowed an honorary degree on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรตินิยม[N] honor (degree), See also: honorary gift, Example: ทางคณะบอกว่าถ้าอยากได้เกียรตินิยม แม้เพียงอันดับสองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่ง, Thai definition: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ปริญญากิตติมศักดิ์[N] honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร
กิตติมศักดิ์[ADJ] honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary   FR: honoraire
ปริญญากิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā kittimasak) EN: honorary degree   
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (rātchabandit kittimassak) EN: Honorary Member   FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORARY AA1 N ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorary (j) ˈɒnərəriː (o1 n @ r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehrenmitglied {n}honorary member [Add to Longdo]
Ehrentitel {m}honorary title [Add to Longdo]
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
尊号[そんごう, songou] (n) honorary title; title of honour; title of honor [Add to Longdo]
尊称[そんしょう, sonshou] (n) honorary title; (P) [Add to Longdo]
名誉会員[めいよかいいん, meiyokaiin] (n) honorary member [Add to Longdo]
名誉会長[めいよかいちょう, meiyokaichou] (n) honorary president [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] (n) honorary citizen [Add to Longdo]
名誉職[めいよしょく, meiyoshoku] (n) honorary position; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honorarium \Hon`o*ra"ri*um\, Honorary \Hon"or*a*ry\, n. [L.
   honorarium (sc. donum), fr. honorarius. See {Honorary}, a.]
   1. A fee offered to professional men for their services; as,
    an honorarium of one thousand dollars. --S. Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An honorary payment, usually in recognition of
    services for which it is not usual or not lawful to assign
    a fixed business price. --Heumann.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honorary \Hon"or*a*ry\, a. [L. honorarius, fr. honor honor: cf.
   F. honoraire.]
   1. Done as a sign or evidence of honor; as, honorary
    services. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conferring honor, or intended merely to confer honor
    without emolument; as, an honorary degree. "Honorary
    arches." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Holding a title or place without rendering service or
    receiving reward; as, an honorary member of a society.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honorary
   adj 1: given as an honor without the normal duties; "an honorary
       degree"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top