ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fame

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fame-, *fame*
Possible hiragana form: ふぁめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame(n) ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
famed(adj) ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก, Syn. renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, เกียรติยศ, เกียรติคุณ, ศักดิ์ศรี, ข่าวลือ, การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง, เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง, โด่งดัง
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ill fameชื่อเสียงไม่ดี, ชื่อเสียงเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เลื่องชื่อ, เป็นที่รู้จัก
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เสียชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, สบประมาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ The Nightmare Before Christmas (1993)
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก Good Will Hunting (1997)
What big step? Getting off these lousy planks of wood and going after... going after your fame and fortuneก้าวอะไร The Legend of 1900 (1998)
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Clearly, fame isn't everything is it, Mr. Potter?เห็นชัดว่า ชื่อเสียงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่มั้ย คุณพอตเตอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And I'm not in it for fame or money or anything like that.ผมไม่ได้เข้าทีมเพื่อหวังชื่อเสียงเงินทอง Goal! The Dream Begins (2005)
I don't have a problem with football. It's fame I have a problem with.ฉันไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะ ที่เกลียดคือชื่อเสียง Goal! The Dream Begins (2005)
And he blew a big hole in Jock's plans for fame and Jimmy's for fortune.จ็อควางแผนการเพื่อสร้างชื่อเสียง และเงินทองสำหรับจิมมี่ The Water Horse (2007)
And every detail we unearth about your Hall of Fame psychopath husband...และทุกๆรายละเอียด เราขุดคุ้ย เกี่ยวกับความโรคจิตที่เป็นส่วนนึงของสามีคุณ Saw IV (2007)
- There's not gonna be fame and there's not gonna be bitches, okay?ไม่ได้อยากมีมีผู้หญิง เข้าใจมั้ยครับ? Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fameDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
fameDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
fameDon't go after fame.
fameFame is not always an accompaniment of success.
fameFor all his wealth and fame, he is a lonely man.
fameFor all his wealth and fame, he is unhappy.
fameFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
fameHe carved his way to fame.
fameHe doesn't dare to reach for fame.
fameHe had got nationwide fame.
fameHe has a hunger for kindness after fame.
fameHe has outlived his fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง(n) fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
เกียรติ(n) fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai Definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรืองนาม(adj) famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai Definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชื่อเสียง(n) fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
กิตติ(n) rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ(n) prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์(n) fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
ความกว้างขวาง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai Definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง(n) popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
ชื่อเสียงไม่ดี[cheūsīeng mai dī] (n, exp) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [ f ] ; piètre réputation [ f ]
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[hairāi] (v, exp) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse  FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[heūhā] (v) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous
หิวจัด[hiū jat] (v, exp) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished  FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
เกียรติยศ[kīattiyot] (n) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity  FR: honneur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fame
famed
famer
famers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fame
famed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ,   /  ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) #9,640 [Add to Longdo]
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ,   /  ] fame #11,007 [Add to Longdo]
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ,   /  ] fame; good reputation; famous for sth #14,230 [Add to Longdo]
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ,  ] fame and profit #16,096 [Add to Longdo]
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ,  ] fame for fighting prowess; military glory #35,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n, n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) #787 [Add to Longdo]
有名[ゆうめい, yuumei] (adj-na) (1) famous; (n) (2) fame; (P) #1,927 [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals #6,239 [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] (n, adj-no) (1) fame; reputation; popularity; (2) rumour (rumor); talk; (P) #7,672 [Add to Longdo]
聞こえ[きこえ, kikoe] (n) reputation; fame; renown #12,526 [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] (n) fame; reputation; renown; (P) #13,463 [Add to Longdo]
バッファメモリ[baffamemori] (n) { comp } buffer memory [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n, vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fame \Fame\ (f[=a]m), n. [OF. fame, L. fama, fr. fari to speak,
   akin to Gr. ???? a saying, report, fa`nai to speak. See
   {Ban}, and cf. {Fable}, {Fate}, {Euphony}, {Blame}.]
   1. Public report or rumor.
    [1913 Webster]
 
       The fame thereof was heard in Pharaoh's house.
                          --Gen. xlv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. Report or opinion generally diffused; renown; public
    estimation; celebrity, either favorable or unfavorable;
    as, the fame of Washington.
    [1913 Webster]
 
       I find thou art no less than fame hath bruited.
                          --Shak.
 
   Syn: Notoriety; celebrity; renown; reputation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fame \Fame\, v. t. [imp. & p. p. {Famed},; p. pr. & vb. n.
   {Faming}.]
   1. To report widely or honorably.
    [1913 Webster]
 
       The field where thou art famed
       To have wrought such wonders.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make famous or renowned.
    [1913 Webster]
 
       Those Hesperian gardens famed of old. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fame
   n 1: the state or quality of being widely honored and acclaimed
      [syn: {fame}, {celebrity}, {renown}] [ant: {infamy},
      {opprobrium}]
   2: favorable public reputation [ant: {infamy}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FAME
     FORMEX Applied to Multilingualism in Europe (SGML, Europe)
     

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 fame
  hunger

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top