Search result for

fame

(80 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fame-, *fame*
Possible hiragana form: ふぁめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
famed[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก, Syn. renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We gonna get fame, money...เราได้มีชื่อเสียง มีกะตังค์ใช้ไง... Superhero Movie (2008)
- There's not gonna be fame and there's not gonna be bitches, okay?ไม่ได้อยากมีมีผู้หญิง เข้าใจมั้ยครับ? Superhero Movie (2008)
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก Frost/Nixon (2008)
such antiquated fame!แก่เกินแกงไปแล้ว! Three Kingdoms (2008)
- # You and I, all the fame - # Sharpay and what's-his-nameเธอกับฉัน มีชื่อเสียง ชาเำพย์ กับใครนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# The fame and the fortune and moreชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และอย่างอื่น High School Musical 3: Senior Year (2008)
# The fame and the fortune and moreการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และอื่นๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- # The fame and the fortune and more - # I want it allการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบติ และอื่นๆ ฉันต้องการมันทั้งหมด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Among the gangsters The gringos' fame is inflatedเอาเงินกับยากูคืนมา กูไม่ใช่นังแพทศยา Negro Y Azul (2009)
From the book that He's gonna write. You want the fame That's gonna come From the media.นายต้องการชื่อเสียงที่มาจากสื่อ Omnivore (2009)
He's been named conductor of Paris' famed Deschamps Orchestra!สุดยอดเลย ได้เป็นวาทยากรของวงเดอชองส์ ออร์เคสตร้าด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We offer fame and fortune.เราเสนอชื่อเสียงและเงินทอง Chuck Versus the Beefcake (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fameHe had got nationwide fame.
fameFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
fameI don't care for wealth and fame.
famePeople usually go after fame.
fameTolstoy achieved worldwide fame.
fameHe was ambitious of political fame.
fameHe carved his way to fame.
fameHe is thirsty for fame.
fameMy brother is anxious for fame.
fameI do not care for fame.
fameFor all his wealth and fame, he is a lonely man.
fameSome people go after fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรืองนาม[ADJ] famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng mai dī) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAME    F EY1 M
FAMED    F EY1 M D
FAMER    F EY1 M ER0
FAMERS    F EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fame    (n) (f ei1 m)
famed    (j) (f ei1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P) [Add to Longdo]
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability [Add to Longdo]
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame [Add to Longdo]
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] fame and profit [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory [Add to Longdo]
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth [Add to Longdo]
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fame \Fame\ (f[=a]m), n. [OF. fame, L. fama, fr. fari to speak,
   akin to Gr. ???? a saying, report, fa`nai to speak. See
   {Ban}, and cf. {Fable}, {Fate}, {Euphony}, {Blame}.]
   1. Public report or rumor.
    [1913 Webster]
 
       The fame thereof was heard in Pharaoh's house.
                          --Gen. xlv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. Report or opinion generally diffused; renown; public
    estimation; celebrity, either favorable or unfavorable;
    as, the fame of Washington.
    [1913 Webster]
 
       I find thou art no less than fame hath bruited.
                          --Shak.
 
   Syn: Notoriety; celebrity; renown; reputation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fame \Fame\, v. t. [imp. & p. p. {Famed},; p. pr. & vb. n.
   {Faming}.]
   1. To report widely or honorably.
    [1913 Webster]
 
       The field where thou art famed
       To have wrought such wonders.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make famous or renowned.
    [1913 Webster]
 
       Those Hesperian gardens famed of old. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fame
   n 1: the state or quality of being widely honored and acclaimed
      [syn: {fame}, {celebrity}, {renown}] [ant: {infamy},
      {opprobrium}]
   2: favorable public reputation [ant: {infamy}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAME
     FORMEX Applied to Multilingualism in Europe (SGML, Europe)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 fame
    hunger
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top