Search result for

อักษรกล้ำ

(5 entries)
(0.0783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อักษรกล้ำ-, *อักษรกล้ำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อักษรกล้ำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อักษรกล้ำ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรกล้ำ[N] diphthong, Syn. อักษรควบกล้ำ, Example: ลักษณะดังที่ท่านเจ้าคุณเล่ามานี้คือการเรียนรู้เรื่องอักษรกล้ำ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตลอดจนเครื่องหมายหนังสือ, Count unit: ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำกร่อนน. คำที่ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง อะ โดยยังคงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยวหรือเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบอักษรกล้ำไว้ มักจะเกิดในคำสองพยางค์ที่พยางค์แรกออกเสียงเบา เช่น หมากม่วง เป็น มะม่วง ต้นเคียน เป็น ตะเคียน อันหนึ่ง เป็น อนึ่ง แจ้นแจ้น เป็น จะแจ้น ขวักไขว่ เป็น ขวะไขว่ โครมโครม เป็น คระโครม, และมีปรากฏในคำพยางค์เดียวด้วย เช่น เสีย เป็น ซะ แล้ว เป็น ละ, แต่บางกรณีก็ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง เออะ หรือ อึ เช่น เถิด เป็น เถอะ หรือ เป็น รึ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top