ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonor

D IH0 S AA1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonor-, *dishonor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonor(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonorable(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonorably(adv) อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ, ความอัปยศอดสู, ความดูถูก, การไม่ยอมรับตั๋วเงิน, การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
I will not dishonor my profession.ผมจะไม่ลบหลู่อาชีพตนเอง Bandidas (2006)
Your temper brings dishonor to my Happy Mu Shu Palace.อารมณ์ของคุณจะนำความอับอายขายหน้า เพื่อหมู่บ้านของฉันมีความสุขชูพาเลซ Balls of Fury (2007)
You dare dishonor the games by interfering?เจ้ากล้าทำให้เกียรติของการคัดเลือกเสื่อมเสีย ด้วยการขัดจังหวะหรือ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่ The Other Boleyn Girl (2008)
Don't dishonor his death like this.อย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเลย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
My actions have brought dishonor to your family.การกระทำของผมได้นำสิ่งที่ไม่มีเกียรติมาสู้ครอบครัวคุณ The Karate Kid (2010)
You dishonor me.เจ้าไม่ให้เกียรติข้า Shadow Games (2010)
Yet you dishonor me.ซ้ำเจ้ายังทำข้าอับอายขายหน้า The Thing in the Pit (2010)
Remove your hand. You dishonor your family.เอามือออกไปซ่ะ นายกำลังลบหลู่ครอบครัวนายอยู่นะ Mark of the Brotherhood (2010)
You dishonor your own wife.นายลบหลู่ภรรยาของนายเอง Mark of the Brotherhood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonorDeath is preferable to dishonor.
dishonorHer act reflected dishonor upon her.
dishonorI would rather die than live in dishonor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่น[min] (v) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace  FR: diffamer ; insulter ; humilier
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISHONOR D IH0 S AA1 N ER0
DISHONORED D IH0 S AA1 N ER0 D
DISHONORABLE D IH0 S AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ㄨˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf, n) (1) { food } soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s, vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp, v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Dishonored}
   (d[i^]s*[o^]n"[~e]rd or d[i^]z*[o^]n"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Dishonoring}.] [OE. deshonouren, F. d['e]shonorer; pref.
   d['e]s- (L. dis-) + honorer to honor, fr. L. honorare. See
   {Honor}, v. t.] [Written also {dishonour}.]
   1. To deprive of honor; to disgrace; to bring reproach or
    shame on; to treat with indignity, or as unworthy in the
    sight of others; to stain the character of; to lessen the
    reputation of; as, the duelist dishonors himself to
    maintain his honor.
    [1913 Webster]
 
       Nothing . . . that may dishonor
       Our law, or stain my vow of Nazarite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate the chastity of; to debauch. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse or decline to accept or pay; -- said of a bill,
    check, note, or draft which is due or presented; as, to
    dishonor a bill exchange.
 
   Syn: To disgrace; shame; debase; degrade; lower; humble;
     humiliate; debauch; pollute.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), n. [OE. deshonour, dishonour, OF.
   deshonor, deshonur, F. d['e]shonneur; pref. des- (L. dis-) +
   honor, honur, F. honneur, fr. L. honor. See {Honor}.]
   [Written also {dishonour}.]
   [1913 Webster]
   1. Lack of honor; disgrace; ignominy; shame; reproach.
    [1913 Webster]
 
       It was not meet for us to see the king's dishonor.
                          --Ezra iv. 14.
    [1913 Webster]
 
       His honor rooted in dishonor stood.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The nonpayment or nonacceptance of commercial paper
    by the party on whom it is drawn.
 
   Syn: Disgrace; ignominy; shame; censure; reproach;
     opprobrium.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonor
   n 1: a state of shame or disgrace; "he was resigned to a life of
      dishonor" [syn: {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor},
      {honour}, {laurels}]
   2: lacking honor or integrity [syn: {dishonor}, {dishonour}]
     [ant: {honor}, {honour}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   3: refuse to accept; "dishonor checks and drafts" [syn:
     {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor}, {honour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top