ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

siphon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siphon-, *siphon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siphon(vt) ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
siphon(n) ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
siphon off(phrv) ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย, Syn. siphon out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siphon(ไซ'เฟิน) n. กาลักน้ำ, ท่อดูดของสัตว์, ท่อเก็บน้ำ. vt., vi. ถ่ายของเหลวโดยใช้ท่อดูดดังกล่าว., See also: siphonal, siphonic adj., Syn. syphon.

English-Thai: Nontri Dictionary
siphon(n) ท่อเก็บน้ำ, ท่อคอห่าน, กาลักน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siphonท่อ [ สาหร่าย ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonogamousไซโฟโนแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonosteleไซโฟโนสตีล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siphonกาลักน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
siphonsiphon, กาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ท่อเชื่อมกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ทางน้ำใต้ดินแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siphon barometerบารอมิเตอร์แบบไซฟอน หรือกาลักน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
siphon spillwaysiphon spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย How I Won the War (1967)
Dan and I siphon it from expensive cars down at the beach--แดนกับผมดูดมันออกมาจากรถหรูที่จอดตรงชายหาด Won't Get Fueled Again (2008)
Vascular defect coupled with constant arm movement could siphon blood flow from the brain.หลอดเลือดเสียหาย ทำให้การเคลื่อนไหวแขนผิดปกติ ทำให้เลือดไหลจากสมองติดขัด House Divided (2009)
But I'd rather be the bad guy than watch you siphon him.แต่ผมยอมเป็นผู้ร้ายดีกว่า ปล่อยให้คุณสูบเงินเขาโดยที่ผมไม่ทำอะไร Basic Genealogy (2010)
If I can siphon some of that off, ถ้าผมถ่ายเทพลังมาได้ Frontierland (2011)
Now Crowley wants to siphon off my supply and torture my children to do it?คราวลี่ย์อยากจะ ยักยอกเสบียงฉัน และทรมานลูกๆฉันเพื่อทำแบบนั้น Mommy Dearest (2011)
While he was trying to siphon power off our grid.ขณะที่เขากำลังพยายาม ลักถ่ายเทพลังงานของเรา Genesis: Part 1 (2011)
I can siphon more fuel from these cars for a start.เช่น ดูดน้ำมันจากรถพวกนี้ What Lies Ahead (2011)
So he can see how much money he can siphon from the endowment.ดังนั้นเขาจะเห็นจำนวนเงินที่เขาสามารถเอาไปได้จากการบริจาค Upper West Side Story (2012)
After what happened last night, you trying to siphon magic from the circle, จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืน คุณพยายามสูบเอา พลังเวทย์จากวงเวทย์ Witness (2012)
I've been using those to siphon funds from the company.ฉันใช้บัญชีเหล่านั้น สูบเงินออกจากบริษัท Let's Kill Bridget (2012)
The soldier Connor found a way to siphon venom from a werewolf.ทหารคอนเนอร์พบวิธีที่จะดูดพิษจากมนุษย์หมาป่า Graduation (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาลักน้ำ(n) siphon, See also: syphon, Example: ท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่โขงด้วยระบบกาลักน้ำ, Thai Definition: เครื่องมืออย่างง่ายซึ่งอาศัยความดันของอากาศเพื่อใช้ถ่ายเทของเหลวออกจากภาชนะ โดยใช้หลอดหรือท่อที่ใช้ถ่ายเทของเหลวจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า โดยไหลผ่านระดับที่สูงกว่าระดับทั้ง 2 นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแซวสวรรค์[nok saēo sawan] (n, exp) EN: Asian Paradise-Flycatcher  FR: Tchitrec de paradis [ m ] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [ m ] ; Gobemouche du paradis [ m ] ; Gobemouche du paradis asiatique [ m ] ; Tersiphone asiatique [ m ]
นกแซวสวรรค์หางดำ[nok saēo sawan hāng dam] (n, exp) EN: Japanese Paradise-Flycatcher  FR: Tchitrec du Japon [ m ] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [ m ] ; Gobemouche du paradis du Japon [ m ] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
siphon
siphons
siphoned
siphoning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siphon
siphons
siphoned
siphoning

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虹吸管[hóng xī guǎn, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ,   ] siphon #149,216 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siphon { m }siphon; syphon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイフォン;サイホン[saifon ; saihon] (n) siphon [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1, vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
吸水管[きゅうすいかん, kyuusuikan] (n) siphon; suction pipe [Add to Longdo]
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe [Add to Longdo]
三光鳥[さんこうちょう;サンコウチョウ, sankouchou ; sankouchou] (n) (uk) Japanese paradise flycatcher (Terpsiphone atrocaudata) [Add to Longdo]
水雲;藻付;海蘊;海雲[もずく;モズク, mozuku ; mozuku] (n) (uk) mozuku (Cladosiphon okamuranus and Sphaerotrichia divaricata, types of edible seaweed) [Add to Longdo]
伏越し[ふせこし, fusekoshi] (n) inverted siphon; siphon culvert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siphon \Si"phon\, v. t. (Chem.)
   To convey, or draw off, by means of a siphon, as a liquid
   from one vessel to another at a lower level.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Siphon \Si"phon\, n. [F. siphon, L. sipho, -onis, fr. Gr. ??? a
   siphon, tube, pipe.]
   1. A device, consisting of a pipe or tube bent so as to form
    two branches or legs of unequal length, by which a liquid
    can be transferred to a lower level, as from one vessel to
    another, over an intermediate elevation, by the action of
    the pressure of the atmosphere in forcing the liquid up
    the shorter branch of the pipe immersed in it, while the
    continued excess of weight of the liquid in the longer
    branch (when once filled) causes a continuous flow. The
    flow takes place only when the discharging extremity of
    the pipe ia lower than the higher liquid surface, and when
    no part of the pipe is higher above the surface than the
    same liquid will rise by atmospheric pressure; that is,
    about 33 feet for water, and 30 inches for mercury, near
    the sea level.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) One of the tubes or folds of the mantle border of a
      bivalve or gastropod mollusk by which water is
      conducted into the gill cavity. See Illust. under
      {Mya}, and {Lamellibranchiata}.
    (b) The anterior prolongation of the margin of any
      gastropod shell for the protection of the soft siphon.
    (c) The tubular organ through which water is ejected from
      the gill cavity of a cephaloid. It serves as a
      locomotive organ, by guiding and confining the jet of
      water. Called also {siphuncle}. See Illust. under
      {Loligo}, and {Dibranchiata}.
    (d) The siphuncle of a cephalopod shell.
    (e) The sucking proboscis of certain parasitic insects and
      crustaceans.
    (f) A sproutlike prolongation in front of the mouth of
      many gephyreans.
    (g) A tubular organ connected both with the esophagus and
      the intestine of certain sea urchins and annelids.
      [1913 Webster]
 
   3. A siphon bottle.
    [1913 Webster]
 
   {Inverted siphon}, a tube bent like a siphon, but having the
    branches turned upward; specifically (Hydraulic
    Engineering), a pipe for conducting water beneath a
    depressed place, as from one hill to another across an
    intervening valley, following the depression of the
    ground.
 
   {Siphon barometer}. See under {Barometer}.
 
   {Siphon bottle}, a bottle for holding aerated water, which is
    driven out through a bent tube in the neck by the gas
    within the bottle when a valve in the tube is opened; --
    called also {gazogene}, and {siphoid}.
 
   {Siphon condenser}, a condenser for a steam engine, in which
    the vacuum is maintained by the downward flow of water
    through a vertical pipe of great height.
 
   {Siphon cup}, a cup with a siphon attached for carrying off
    any liquid in it; specifically (Mach.), an oil cup in
    which oil is carried over the edge of a tube in a cotton
    wick, and so reaches the surface to be lubricated.
 
   {Siphon gauge}. See under {Gauge}.
 
   {Siphon pump}, a jet pump. See under {Jet}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 siphon
   n 1: a tube running from the liquid in a vessel to a lower level
      outside the vessel so that atmospheric pressure forces the
      liquid through the tube [syn: {siphon}, {syphon}]
   2: a tubular organ in an aquatic animal (especially in mollusks)
     through which water can be taken in or expelled [syn:
     {siphon}, {syphon}]
   v 1: convey, draw off, or empty by or as if by a siphon [syn:
      {siphon}, {syphon}, {siphon off}]
   2: move a liquid from one container into another by means of a
     siphon or a siphoning action; "siphon gas into the tank"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Siphon /ziːfɔŋ/ 
  siphon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top