Search result for

ศรี

(60 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศรี-, *ศรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรี[N] honour, See also: glory, fame, renown
ศรีสะเกษ[N] Si Sa Ket, Syn. จังหวัดศรีสะเกษ, Example: เขาเคยเป็นรองผู้ว่าฯ จ. ศรีสะเกษมาก่อน, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศรี(สี) น. มิ่ง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความงาม, ความเจริญ, เช่น ศรีบ้าน ศรีเรือน ศรีเมือง, ใช้นำหน้าคำบางคำเป็นการยกย่อง เช่น พระศรีรัตนตรัย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.
ศรี(สี) น. พลู. (ม.)
ศรีหมากพลู เรียกว่า พระศรี.
ศรี(สี) น. ผู้หญิง.
ศรี(สี) น. ลักษณนามใช้แก่คน เช่น พระปิตุราชมาตุรงค์ทรงพระสรวล เห็นสมควรคู่ครองกันสองศรี (อภัย).
ศรีตรังน. ชื่อไม้ต้น ๒ ชนิดในสกุล Jacaranda วงศ์ Bignoniaceae ต้นอาจสูงได้ถึง ๑๐ เมตร ใบเป็นฝอยเล็ก คือ ชนิด J. filicifolia (G. Anderson) D. Don ดอกสีม่วงปนน้ำเงิน และชนิด J. mimosifolia D. Don ดอกสีม่วง.
ศรียะลาดู อโศก.
ศรีสังคีตน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sri Lankaศรีลังกา [TU Subject Heading]
Srivijaya (Kingdom)ศรีวิชัย (อาณาจักร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sri lanka--ศรีลังกา There Might be Blood (2008)
Two in the back of the head. Quick and painless.สองนัดตรงด้านหลังของศรีษะ รวดเร็วและไม่เจ็บปวด Pilot (2008)
Have you no pride?มีศักดิ์ศรีบ้างไหม? The Labyrinth of Gedref (2008)
I cannot think of my pride when our people go hungry.ข้าไม่สนในศักดิ์ศรีใดๆทั้งนั้น ตราบใดที่ประชาชนยังหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
So what are you saying, the murder weapon went all the way through her head?งั้นคุณจะบอกว่าอาวุธทะลุ ลงมาได้จากศรีษะเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Of course you must marry her. Have you no pride?แน่นอน เจ้าควร ไม่มีศักดิ์ศรีบ้างเลยรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
- Ben?เบน... ศรีทนได้ Shutter (2008)
They are much too noble for that.พวกเขามีศักดิ์ศรีมากกว่านี้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Is one that takes pride in himself while protecting the family. While destroying his own life...เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีในตัวเอง ขณะที่ปกป้อง ครอบครัว ก็ทำลายชีวิตตัวเองไปด้วย... Episode #1.7 (2008)
You live on your pride.คุณอยู่ด้วยศักดิ์ศรีEpisode #1.8 (2008)
- You are worth nothing, yet your pride is so high.- แกมันไม่มีค่าอะไร, ใช่ศักดิ์ศรีของแกมันสูงมาก Episode #1.8 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศรี[n.] (sī) EN: luck ; fortune ; success ; greatness   FR: chance [f] ; bonne fortune [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown   FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ศรี[n.] (sī ) EN: majesty ; honour ; glory ; fame ; renown   FR: prospérité [f] ; gloire [f] ; honneur [f]
ศรี-[pref.] (sī-) EN: [majestic, glorious]   FR: [majestueux, glorieux]
ศรีตรัง [n.] (sītrang ) EN: Green ebony ; Jacaranda   
ศรีมาลา[n. exp.] (sī mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
ศรีราชา[n. prop.] (Sī Rāchā) EN: Sri Racha ; Si Racha   FR: Sri Racha
ศรีลังกา[n. prop.] (Sī Langkā) EN: Sri Lanka   FR: Sri Lanka [m] ; Ceylan (anc.)
ศรีวิชัย[n. prop.] (Si Wichai) EN: Srivijaya   
ศรีสะเกษ[n. prop.] (Sī Sakēt) EN: Si Sa Ket   FR: Si Sa Ket

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bald[ADJ] ล้าน, See also: ศรีษะล้าน, Syn. hairless, Ant. hairy
loaf[N] ศรีษะหรือสมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
ceylon(ซิลอน') n. ประเทศศรีลังกา, See also: Ceylonese n. -adj.
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
chaplet(แชพ'ลิท) n. มาลัยบนศรีษะ,สายลูกประคำ,พวกลูกประคำ -chapleted adj.
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
corporal(คอร์'เพอเริล) adj. เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,โดยส่วนตัว,เกี่ยวกับร่าง (แตกต่างจากศรีษะและแขนขา) ,เกี่ยวกับวัตถุ n. สิบโท,จ่าอากาศโท, See also: corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,

English-Thai: Nontri Dictionary
Ceylon(n) ประเทศศรีลังกา
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Srirangapatnaศรีรังคปัฏนา เป็นเมืองในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kopf(n) |der, pl. Köpfe| หัว ศรีษะ
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: S. Schwindelgefühl, R. schwindelig
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,

French-Thai: Longdo Dictionary
mal à la têteอาการปวดศรีษะ อาการปวดหัว เช่น J'ai mal à la tête. ฉันมีอาการปวดหัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top