ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荣誉

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荣誉-, *荣誉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] emeritus professor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing could tempt me to forego the honour... of participating in the revolution![CN] 什么也不能让我放弃 参加革命的荣誉 Baltic Deputy (1937)
Walking up and down in a hospital. Is there no honor?[CN] 在医院里跑上跑下 没有荣誉了吗? His Girl Friday (1940)
Family honor.[CN] 家族荣誉 Rebecca (1940)
He won another blue ribbon and bit the judge.[CN] 它又赢得了一项最高的 荣誉并且咬了裁判 Ninotchka (1939)
And that's what I promised to love, honor, and obey.[CN] 这就是我承诺的爱 荣誉和遵从 Bordertown (1935)
"decided to honour your family by selecting your daughter...[CN] 决定给你的家族予荣誉 选择你的女儿 The Scarlet Empress (1934)
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.[CN] 当时我过于年轻气盛 太过于在乎家族荣誉 Rebecca (1940)
I can't understand why such a brave man hasn't been decorated.[CN] 我不能明白这么一个 勇敢的男人还没有被 冠之以荣誉 The Scarlet Empress (1934)
We have been honoured with a communication from His Majesty... which concerns you principally.[CN] 陛下旨意已经让我们 蒙受了极大的荣誉 主要是关于你的 The Scarlet Empress (1934)
You'll never corner me, Rhett Butler, or frighten me![CN] 我们没有荣誉,是吗? Gone with the Wind (1939)
You wouldn't have owned a mill had I not taken over.[CN] 他们仍是那么荣誉和仁慈 Gone with the Wind (1939)
We'll keep Williams under cover, until we can break the story then share the glory with the governor.[CN] 我们要保护威廉斯 直到我们把报导宣世... ...然后跟州长分享荣誉 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top