Search result for

glory

(70 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glory-, *glory*
English-Thai: Longdo Dictionary
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:
morning glory(n) ผักบุ้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glory[N] ความมีชื่อเสียง, See also: ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. eminence, prominence, Ant. lowliness, unimportance
glory in[PHRV] ดีใจใน, See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ, Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
glory days[N] ความรุ่งเรืองในอดีต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
morning-glory(มอร์'นิง กลอ'รี) n. พืชที่มีดอกเป็นรูปกรวยจำพวกหนึ่ง pl. morning-glories
old gloryn. ชื่อธงชาติอเมริกัน, Syn. Stars and Stripes

English-Thai: Nontri Dictionary
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glory Hole Mine การทำเหมืองเปิดอุโมงค์ขนถ่าย
เป็นการทำเหมืองแร่เปิดแบบหนึ่ง ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่อนข้างชัน ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายแร่ จึงใช้วิธีการเจาะอุโมงค์ขนถ่ายลอดใต้บริเวณบ่อเหมือง เพื่อรอรับแร่จากบริเวณก้นบ่อเหมือง และอาจเจาะปล่องระบายอากาศเพื่อช่วยในการระบายอากาศด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Emma, I was thinking, where is the gloryเอมมา ฉันคิดว่า จะชนะ There Might be Blood (2008)
Must be tough for him. With all the girls, the glory.สำหรับเขาคงเป็นเรื่องยากมากเลยนะ ไหนจะสาวๆ และความสำเร็จ Valiant (2008)
See, I told you he gets all the girls and the glory.เห็นไหม ผมบอกแล้วว่าเขาจะได้ทั้งผู้หญิงและความสำเร็จ Valiant (2008)
No, you just want the honour and glory of battle. That's what drives men like you.ที่เจ้าทำเพียงเอาหน้าเท่านั้น ทำให้พวกชาวบ้านเป็นเหมือนเจ้า The Moment of Truth (2008)
It'll be a matter of time before your family glory is restoredอีกไม่นาน เขาจะสร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล Portrait of a Beauty (2008)
The guts come with the glory, eh?กล้าได้ก็ต้องกล้าเสีย จริงมั้ย The Bank Job (2008)
In the name of God's glory, rise up!ในนามของพระสิริของพระเจ้า จงยืนขึ้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- In the moment of our greatest glory...- ในขณะที่เรากำลังจะได้ชัยชนะอยู่แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
- Glory? What glory?- ชัยชนะอะไรกัน? The Other Boleyn Girl (2008)
I regret that I must withdraw, for a tail is the honor and glory of a mouse.ข้าคงต้องขอถอนตัว, ในเมื่อหางเป็นเกียรติและชัยชนะของหนู The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We're gonna make them choke on our continued success, our continued headlines, our continued awards and power and glory!ต้องทำให้พวกมันสำลักจาก ความสำเร็จต่อเนื่องของเรา พาดหัวนสพ.ต่อเนื่อง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง และอำนาจ และชื่อเสียง! Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloryHanshin's moment of glory didn't last. They fell out of first place in a hurry.
gloryHe has never been crowned with such glory.
gloryHe thus revealed his glory.
gloryHis acts of courage brought him glory.
gloryHis name is the glory of this town.
gloryLet's all make our glory days.
gloryOur soccer team was covered in glory.
gloryStop clinging to your glory days, or you'll be left behind.
gloryThe aristocrat clings to the glory of his past.
gloryThe glory of New York is its museums.
gloryThe glory of the only begotten Son who came from the father.
gloryThe path of duty was the way to glory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรี[N] honour, See also: glory, fame, renown
ศิริ[N] splendor, See also: glory, Syn. ศรี
ความรุ่งโรจน์[N] glory, See also: brilliance, brightness, splendor, Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, Example: พรรคเคยผ่านความรุ่งโรจน์ถึงกับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
ฟ้าประดิษฐ์ [n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory   
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; good name   
นางแย้ม [n.] (nāngyaēm) EN: Glory flower ; Fragrant clerodendrum   
นางแย้ม จีน[n. exp.] (nāngyaēm Jīn ) EN: Glory flower   
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
ผักบุ้งฝรั่ง[n. exp.] (phakbung farang) EN: Morning Glory   
ผักบุ้งจีน[n. exp.] (phakbung Jīn) EN: Chinese Water Convolvulus ; Water Convolvulus ; Swamp Morning Glory ; Water Morning Glory   
ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา[n. exp.] (phīseūa dārā phrai thammadā) EN: Common Jungleglory   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORY    G L AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glory    (v) (g l oo1 r ii)
glorying    (v) (g l oo1 r i i ng)
glory-hole    (n) - (g l oo1 r i - h ou l)
glory-holes    (n) - (g l oo1 r i - h ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローリー[, guro-ri-] (n) (See 御来迎) glory (i.e. an anticorona) [Add to Longdo]
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P) [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
栄光[えいこう, eikou] (n) glory; (P) [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals [Add to Longdo]
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
錦上[きんじょう, kinjou] (n) (abbr) (See 錦上花を添える) crowning beauty with even greater glory [Add to Longdo]
錦上花を添える[きんじょうかをそえる, kinjoukawosoeru] (exp,v1) (See 錦上添花) crowning beauty with even greater glory [Add to Longdo]
錦上添花[きんじょうてんか, kinjoutenka] (n) adding a crowning touch of beauty (to); giving added luster (to); crowning beauty (honor, grace) with even greater glory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] glory; honor; flourish; prosper; variant of 榮|荣 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong [Add to Longdo]
荣光[róng guāng, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] glory [Add to Longdo]
荣华[róng huá, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] glory and splendor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glory \Glo"ry\ (gl[=o]"r[y^]; 111), n. [OE. glorie, OF. glorie,
   gloire, F. gloire, fr. L. gloria; prob. akin to Gr. kle`os,
   Skr. [,c]ravas glory, praise, [,c]ru to hear. See {Loud}.]
   1. Praise, honor, admiration, or distinction, accorded by
    common consent to a person or thing; high reputation;
    honorable fame; renown.
    [1913 Webster]
 
       Glory to God in the highest.     --Luke ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       Spread his glory through all countries wide.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That quality in a person or thing which secures general
    praise or honor; that which brings or gives renown; an
    object of pride or boast; the occasion of praise;
    excellency; brilliancy; splendor.
    [1913 Webster]
 
       Think it no glory to swell in tyranny. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Jewels lose their glory if neglected. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Your sex's glory 't is to shine unknown. --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. Pride; boastfulness; arrogance.
    [1913 Webster]
 
       In glory of thy fortunes.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. The presence of the Divine Being; the manifestations of
    the divine nature and favor to the blessed in heaven;
    celestial honor; heaven.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward
       receive me to glory.         --Ps. lxxiii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   5. An emanation of light supposed to proceed from beings of
    peculiar sanctity. It is represented in art by rays of
    gold, or the like, proceeding from the head or body, or by
    a disk, or a mere line.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is the general term; when confined to the head it
      is properly called nimbus; when encircling the whole
      body, aureola or aureole.
      [1913 Webster]
 
   {Glory hole}, an opening in the wall of a glass furnace,
    exposing the brilliant white light of the interior.
    --Knight.
 
   {Glory pea} (Bot.), the name of two leguminous plants
    ({Clianthus Dampieri} and {C. puniceus}) of Australia and
    New Zeland. They have showy scarlet or crimson flowers.
 
   {Glory tree} (Bot.), a name given to several species of the
    verbenaceous genus {Clerodendron}, showy flowering shrubs
    of tropical regions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glory \Glo"ry\, v. i. [imp. & p. p. {Gloried}; p. pr. & vb. n.
   {Glorying}.] [OE. glorien, OF. glorier, fr. L. gloriari, fr.
   gloria glory. See {Glory}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To exult with joy; to rejoice.
    [1913 Webster]
 
       Glory ye in his holy name.      --Ps. cv.?
    [1913 Webster]
 
   2. To boast; to be proud.
    [1913 Webster]
 
       God forbid that I should glory, save in the cross of
       our Lord Jesus Christ.        --Gal. vi. 14
    [1913 Webster]
 
       No one . . . should glory in his prosperity.
                          --Richardson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glory
   n 1: a state of high honor; "he valued glory above life itself"
      [syn: {glory}, {glorification}]
   2: brilliant radiant beauty; "the glory of the sunrise" [syn:
     {glory}, {resplendence}, {resplendency}]
   3: an indication of radiant light drawn around the head of a
     saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
     {gloriole}]
   v 1: rejoice proudly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top