Search result for

*currency*

(289 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: currency, -currency-
English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
currency[N] การแพร่หลาย, See also: การใช้กันทั่วไป, Syn. general use, prevalence
currency[N] การหมุนเวียน, Syn. circulation
currency[N] เงินตรา, Syn. money
currency[N] ช่วงเวลาที่แพร่หลาย
concurrency[N] การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrence
concurrency[N] การเห็นพ้องด้วย, Syn. agreement, concurrence
foreign currency[N] เงินตราต่างประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
paper currencyn. ธนบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
currency(n) กระแสเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revaluation of currencyการปรับเพิ่มค่าเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic currencyระบบเงินตรายืดหยุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national currencyเงินตราของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ, สินเชื่อเงินตรานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency poolingการรวมเงินตรา (หลายสกุล) [เศรษฐศาสตร์]
Currency realignmentการปรับค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency translationการแปลงเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Arab currency unitหน่วยเงินตราอาหรับ [เศรษฐศาสตร์]
Asian currency marketตลาดเงินตราเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Asian currency unitหน่วยเงินตราเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Reserve currencyเงินตราที่ใช้เป็นทุนสำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล [เศรษฐศาสตร์]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Currency swapsการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา [TU Subject Heading]
Devaluation of currencyการลดค่าเงิน [TU Subject Heading]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [TU Subject Heading]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Hard Currency เงินแข็ง
เงินสกุลที่ค่าคงที่หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับเงินตราสกุลอื่นๆ ในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เนื่องมาจากอุปสงค์ของเงินตราสกุลนั้นมีมากกว่าอุปทานของเงินตรา ในบางครั้งอาจหมายถึงเงินตราสกุลที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเงินตราสกุล อื่นๆ ได้อย่างเสรี และในบางกรณีในสถานการณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ยืมหาได้ยาก ในท้องตลาดก็จะเรียกว่าเงินแข็งได้เช่นกัน กรณีหลังนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเงินค่าสูง (ดู Dear Money) [สิ่งแวดล้อม]
Eurocurrency เงินตราสกุลยูโร
เงินตราต่างประเทศที่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ที่มิใช่เงินสกุลที่ออกโดยประเทศแถบยุโรปนั้น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ฝากอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เรียกว่า ยูโรดอลลาร์ (ดู Eurodollar) เงินเยนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี เรียกว่า ยูโรเยน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Green Currency เงินสีเขียว
อัตราหรือราคาประกันสำหรับสินค้าเกษตรกรรมภาย ใต้โครงการเกษตรกรรมร่วมของประชาคมยุโรป (ดู CAP) ซึ่งกำหนดราคาเป็นหน่วยเงินตราของยุโรป (ECU) เพื่อให้ราคาประกันของสินค้าเกษตรกรรมชนิดเดียวกันมีราคาเท่ากันทั่วประชาคม ยุโรป ในทางปฏิบัติเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการชดเชยความแตกต่างระหว่างเงินตราสกุลของแต่ละประเทศกับอัตราหรือ ราคาประกันที่กำหนดเป็นหน่วยเงินตรายุโรป ด้วยเงินชดเชยประชาคมยุโรป อัตราความแตกต่างดังกล่าวเรียกว่า อัตราสีเขียว (green rate) หรืออัตราอ้างอิง (reference rate) [สิ่งแวดล้อม]
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency Revaluation การประกาศเพิ่มค่าเงิน
การประกาศเพิ่มค่าของเงินสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศเพิ่มค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการเพิ่มค่าของเงิน (ดู Currency Appreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกัน คือ กรณี "revaluation" จะใช้กับการเพิ่มค่าของเงินตราในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยการประกาศลดค่าอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ "appreciation" ใช้กับการเพิ่มค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Devaluation, Currency การประกาศลดค่าเงิน
การประกาศลดค่าของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศลดค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดค่าของเงิน (ดู Currency Depreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ กรณีของ "Devaluation" จะใช้กับการลดค่าของเงินตราใน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่โดยการประกาศลดลงอย่างเป็นทางการในขณะที่ "Depreciation" ใช้กับการลดค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Currency Depreciation การลดค่าของเงิน
การลดค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุล หนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ คำว่า การลดค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "depreciation" นี้จะใช้กับการแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัว หรือในตลาดเสรี ส่วนการลดค่าของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ที่มีการประกาศลดค่าของเงิน อย่างเป็นทางการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "devaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency Basket ตะกร้าเงินตรา
เงินตราสกุลต่างๆ ที่รวมผสมกันในการคำนวณ หาหน่วยของมูลค่าหรือดัชนีชี้วัดเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่ง ในตะกร้าเงินตราสกุลต่างๆ จะมีส่วนประกอบของเงินสกุลใดมากหรือน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการหาค่าเงิน นั้น สำหรับดัชนีชี้วัดค่าเงินบาทของไทยก็ใช้วิธีคำนวณหาค่าจากเงินตราสกุลต่างๆ หลายสกุลรวมกันในลักษณะตะกร้า โดยเงินในตะกร้าจะใช้เงินสกุลที่ไทยใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ดอลลาร์ลสหรัฐ มาร์กเยอรมันนี เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ เป็นต้น ดดยน้ำหนักของตะกร้าเงินที่ใช้คำนวณค่าจะอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงิยสกุลที่ไทยใช้ในการค้าระหว่างประเทศมาก [สิ่งแวดล้อม]
European Currency Unit (ECU) หน่วยเงินตราของยุโรป
เงินตราที่เกิดจากเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรป สภายุโรปได้สร้างหน่วยเงินตราของยุโรปขึ้นพร้อม กับการก่อตั้งระบบเงินตราของยุโรป (ดู European Monetary System) เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยใช้เป็นหน่วยวัดค่าทางบัญชีในกิจกรรมต่างๆ ของประชาคมยุโรป เช่น นโยบายเกษตรกรรมร่วม (ดู Common Agricultural Policy) กองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป การทำงบประมาณ เป็นต้น ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตรา สกุลต่างๆ ของประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ปัจจุบันเวินตราของยุโรปได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของประเทศยุโรป รวมทั้งองค์การเอกชนขนาดใหญ่ก็ได้ใช้เงินตราของยุโรปในการกู้ยืมในตลาดการ เงินด้วย หน่วยเงินตรายุโรป หรือ ECU มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา [สิ่งแวดล้อม]
Cross currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน [การบัญชี]
Currency futuresตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Currency optionสิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ [การบัญชี]
Currency seapการแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน [การบัญชี]
Single currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cigarettes, Scotch, drugs, currency?บุหรี่, สก็อต, ยาเสพติด, สกุลเงิน? The Russia House (1990)
Trade goods-- that's the only currency... that'll be worth anything in the ghetto.ในเขตควบคุมทำได้แค่แลกของกัน Schindler's List (1993)
It's their only real currency.มันเป็นสกุลเงินที่แท้จริงของพวกเขาเท่านั้น The Birdcage (1996)
- No, I'm not but airline mileage is like a currency these days.เปล่า... แต่เดี๋ยวนี้สะสมไมล์ก็เหมือน กับเงินแล้ว Punch-Drunk Love (2002)
We have no insurance, we have no foreign currency.ได้เร้ด 80 ดีกรีมาแล้วครับ! King Kong (2005)
In fact, we have no currency of any kind.แพ็กใส่ลังที่เขียนว่า "น้ำมะนาว" King Kong (2005)
To prevent from those world profiters of profiting large amount of money... to become the worldwide's currency.อุปสรรคในการหากำไรของเงินจำนวนมหาศาล Super Rookie (2005)
No doubt you've discovered that loyalty is no longer the currency of the realm, as your father believes.สงสัยคุณจะรู้แล้วสินะ ว่าความภักดี ต่อราชอาณาจักรทุกวันนี้ มันเอาแน่ไม่ได้แล้ว อย่างที่พ่อของคุณเชื่อ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I didn't realize we had our own currency.เรามีค่าเงินเองด้วยเหรอเนี่ย Pilot (2007)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Currency at a lot of wasted water. Without both of these reasons.ทำให้ต้องเสียค่าไฟและน้ำมากขึ้น เพราะทั้ง 2 เหตุผลนี้ Paranormal Activity (2007)
To print as much currency as we needที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมามากเท่าที่เราต้องการ The Legend (2008)
Let me guess. Darby used it as currency?ถ้าให้ฉันเดานะ ดาร์บี้ใช้เป็นข้อเเลกเปลี่ยนใช่ไหม Hell Followed (2008)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Our currency.ไหนจะค่าเงินของเราอีกล่ะ! Invictus (2009)
Status is like currency. When your bank account is full, You can get away with doing just about anything.สถานะก็เหมือนกับเงิน ตอนเรามีเงิน อยากได้ทำอะไรก็ได้ Mash-Up (2009)
And when the fight finally let your eyes sold it for a Syrian unpleasant currency by half.และเมื่อโรมรันกันเสร็จสิ้นแล้ว ข้าขายให้พวกซีเรียในราคาครึ่งเหรียญ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Do you know, since the beginning of time, cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.คุณรู้มั้ย ตั้งแต่อดีตกาลแล้ว อบเชยถูกใช้ทำทุกอย่างเลย ทั้งทำเป็นเงินตราหรือกระทั้ง เครื่้องปรุงดองศพคนตาย Slight of Hand (2010)
Cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.ซินนาม่อนถูกใช้ กับทุกอย่าง ตั้งแต่,เอ่อ,ธนบัตร จนถึงการดองศพ Questions and Antlers (2010)
Over $5 mil in fake currency.มีเงินปลอมมากกว่า 5 ล้าน NS (2010)
I'll generate false currency transaction reports out the wazoo.ผมจะสร้าง การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน อันเป็นเท็จขึ้นมา จากจำนวนเงินที่มากเกินไป Abiquiu (2010)
My associates don't accept that currency.พันธมิตรข้าไม่ยอมรับเงินสกุลนั่น Bounty Hunters (2010)
That's before they redesigned the currency.That's before they redesigned the currencyA Deadly Affair (2010)
Thadine thugs have seized what's left of the Iraqi national mint to run off billions of dollars, in unbacked American currency.พวกอีรักโดนจับหมดมีอะไรเหลือ โรงพิม์ไง เพื่อพิมพ์ล้านดอลล่า The A-Team (2010)
I still have some of the currency.ผมยังมีเงินหน่วยที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองอยู่เลย The Toast Derivation (2011)
Time is now the currency.เวลาคือสกุลเงินในตอนนี้ In Time (2011)
The second team will contaminate currency at the bureau of engraving facility in Virginia in time for the monthly Reserve Bank distribution.ทีมที่ 2 จะปนเปื้อนเงิน ที่โรงกษาปณ์ในเวอร์จิเนีย ให้ทันการส่งเงินไปยังธนาคารเงินสำรอง The Beginning of the End (2011)
It says to use a new drying agent for the currency.มันบอกให้ใช้สารแห้งตัวใหม่สำหรับเงิน The Beginning of the End (2011)
Art is currency for guys like this.สำหรับคนแบบนี้ศิลปเปรียบดังเงิน Countdown (2011)
Belief is the currency of the delusionist, Jethro, not the mentally ill.ความเชื่อเป็นกระแสของ การหลงผิด เจโทร ไม่ใช่ป่วยทางจิต Restless (2011)
Because, had the Japanese invaded Hawaii, they would have been able to seize huge sums of U.S. currency.เพราะถ้าญี่ปุ่นบุกฮาวาย พวกเขา คงยึดเงินอเมริกันได้มาก Mea Makamae (2011)
That money is still valid currency.เงินนั่นยังนำมาใช้ไม่ได้ Mea Makamae (2011)
It's currency exchange.มันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. The Iceman (2012)
What's currency exchange?แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไร? The Iceman (2012)
They want the interest paid before I sell the currency.พวกเขาต้องการจ่ายดอกเบี้ย ก่อนที่ผมจะขายสกุลเงิน. The Iceman (2012)
So you were just about to tell us your feelings about the future of a unified european currency.เราคุยกันถึงตอนที่คุณกำลังจะเล่าความรู้สึก ถึงอนาคตค่าเงินยูโรน่ะครับ Who Can Say What's True? (2012)
Conrad's got a half dozen offshore entities holding multicurrency bank accounts in Denmark and Spain.คอนราดได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง จากเงินฝากลับทั้งหมด เป็นเงินหลายสกุล บ/ชในเดนมาร์กและเสปน Commitment (2012)
With this much fake currency, there must be a conspiracy behind it.เงินปลอมมากขนาดนี้ ย่อมต้องมีคนบงการ The Four (2012)
If we can't stop the circulation of this fake currency, we're looking at riots and rebellion.หากหยุดการระบาดของเงินพวกนี้ไม่ได้ อีกไม่นานคงเกิดจราจล The Four (2012)
Currency.เงินตรา A Stitch in Time (2012)
He's a currency trader in a foreign exchange office upstairs.เขาเป็นนักค้าเงินตราต่างประเทศ ที่สำนักงานด้านบน Undead Again (2012)
Okay, then explain this-- why would a zombie go after a currency trader at 4:00 AM in a garage?โอเค งั้นอธิบายนี่ ทำไมซอมบี้ไล่ฆ่านักค้าเงิน ตอนตี 4 ที่โรงจอดรถ Undead Again (2012)
The thing that I don't get is, why would a currency trader like David Lock come down here?สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือ ทำไมนักค้าเงินตราแบบเดวิด ล็อค ถึงได้มาที่นี่ Undead Again (2012)
Selling multiplayer online game currency for real cash?ขายเงินในเกมส์ออนไลน์แลกกับเงินจริงๆ Critical (2012)
I reckon it takes a betrayal before you realize the real currency in the world ain't money... it's trust.ฉันคิดว่ามันจะใช้เวลา ทรยศก่อนที่คุณจะตระหนักถึง สกุลเงินที่แท้จริงในโลก ไม่ได้เงิน ... มันเป็นความไว้วางใจ The Art of the Steal (2013)
They got close to the queen, but they did it by breaking the rules -- paying off other players with real money, rather than Moondoor currency.พวกเขาใกล้ชิดกับราชินี แต่พวกเขาทำโดยการแหกกฎ จ่ายเงินจริงให้ผู้เล่น LARP and the Real Girl (2013)
He's a currency trader, and he likes the arts.เป็นนักค้าค่าเงิน ชอบศิลปะ Behind the Red Curtain (2013)
Knowledge is the new currency.ความรู้ คือ เงิน Reunions (2013)
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ Uh... Oh... Ah... (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currencyBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
currencyCurrency and bond markets are relatively calm.
currencyIn 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.
currencyIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
currencyIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
currencyInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
currencyJapanese currency is widely used here.
currencyThat custom has little currency in Japan.
currencyThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
currencyThe authorities managed to stabilize the currency.
currencyThe dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.
currencyThe exchange rates for foreign currency change daily.
currencyThe Japanese currency has appreciated against the U.S. dollar by more than 25% over the past year.
currencyThe Japanese yen is a stable currency.
currencyWhen a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.
currencyYou must convert dollars into the local currency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ต.[N] a monetary Thai currency, Syn. สตางค์
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
ขาดสภาพคล่อง[V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
สกุล[N] currency, Example: ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเยนแล้วแข็งตัวขึ้นมากเป็นลำดับ, Thai definition: ประเภทของเงิน
กีบ[CLAS] Laotian currency, See also: Laos currency, Example: นักท่องเที่ยวซื้อเข็มขัดเงินจากประเทศลาวด้วยราคา 10,000 กีบ, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราของลาว
เงิน[N] money, See also: currency, cash, coin, Example: ข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเงินเพียงไม่กี่สิบบาท, Count unit: บาท, Thai definition: วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตรา[N] money, See also: currency, cash, coin, Syn. เงิน, เงินทอง, Example: ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา, Thai definition: เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตราต่างประเทศ[N] foreign currency, See also: foreign exchange, Example: นพพรไปแลกเงินดอลลาร์ที่แผนกเงินตราต่างประเทศ
เงินบาท[N] baht, See also: Thai unit of currency, Example: หน่วยของเงินตราที่ใช้ในประเทศไทยคือ เงินบาท, Count unit: บาท, Thai definition: สกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทย
เศษสตางค์[N] fractional currency, Example: หนุ่มน้อยกำลังควานหาเศษสตางค์ในกระเป๋า, Thai definition: เหรียญราคาน้อย
ตลาดเงิน[N] money market, See also: currency market, Syn. ตลาดเงินตรา, Example: สภาพคล่องของระบบการเงินส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นขยับได้, Count unit: แห่ง, Thai definition: แหล่งแลกเปลี่ยนกู้ยืมเงิน
กระแสการเงิน[N] monetary flow, See also: currency flow, money, currency movement, Syn. ทิศทางการเงิน, Example: ขณะนี้กระแสการเงินกำลังผันผวน
กระแสเงิน[N] currency, See also: circulation (cycle) of money, Syn. กระแสการเงิน, Example: ในปี 2537 ต้องถือว่าเป็นยุคที่พระเครื่องได้รับความนิยมมากที่สุดทำให้มีมูลค่ากระแสเงินหมุนเวียนในวงการพระเครื่องนับพันล้านบาท, Thai definition: การหมุนเวียนของการเงิน
เฟ้อ[V] (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai definition: (เงิน) ลดค่าลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
แฟรงค์[n.] (fraēng) EN: franc (currency)   FR: franc [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
ค่าเงินตรา[n. exp.] (khā ngoentrā) EN: currency rate   
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen) EN: foreign currency volatility   FR: volatilité des changes [f]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng jāk attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange risk   
กีบ[n.] (kīp) EN: kip (Laotian currency)   FR: kip [m] (devise laotienne)
กระแสการเงิน[n. exp.] (krasaē kānngoen) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement   FR: flux monétaire [m]
กระแสเงิน[n. exp.] (krasaē ngoen) EN: currency ; circulation of money ; cycle of money   FR: circulation de l'argent [f]
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m]
เงินไทย[n. exp.] (ngoen Thai) EN: Thai currency   FR: devise thaïe [f] ; monnaie thaie [f]
เงินตรา[n.] (ngoentrā) EN: money ; currency ; cash ; coin   FR: devise [f] ; monnaie [f] ; argent [m]
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā samrøng) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve   
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign currency ; foreign exchange   FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
หน่วยเงินตรา[n. exp.] (nūay ngoentrā) EN: monetary unit ; unit of currency   FR: unité monétaire [f]
ระบบเงินตรา[n. exp.] (rabop ngoentrā) EN: currency   
สกุล[n.] (sakun) EN: currency   FR: monnaie [f] ; devise [f]
สกุลเงิน[n.] (sakun-ngoen) EN: currency ; monetary   
ตลาดเงิน[n. exp.] (talāt ngoen) EN: money market ; currency market   FR: marché des changes [m]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān khā ngoen) EN: currency crisis   FR: crise monétaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRENCY    K ER1 AH0 N S IY0
CURRENCY'S    K ER1 AH0 N S IY0 Z
CURRENCYWATCH    K ER1 AH0 N S IY0 W AA2 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
currency    (n) (k uh1 r @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer [Add to Longdo]
Devisenmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Devisenschmuggel {m}currency smuggling [Add to Longdo]
Doppelwährungsphase {f}dual currency phase [Add to Longdo]
Einheitswährung {f}single currency [Add to Longdo]
Eurowährung {f}Eurocurrency [Add to Longdo]
Fremdwährung {f}foreign currency [Add to Longdo]
Gebräuchlichkeit {f}currency [Add to Longdo]
Geldabwertung {f}currency depreciation [Add to Longdo]
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeit {f}concurrency [Add to Longdo]
Landeswährung {f}national currency [Add to Longdo]
Leitwährung {f} [fin.]key currency; base currency [Add to Longdo]
Referenzwährung {f}reference currency [Add to Longdo]
Umlauf {m} | Umläufe {pl}currency | currencies [Add to Longdo]
Verbreitung {f}currency [Add to Longdo]
aus dem Verkehr ziehento withdraw from currency [Add to Longdo]
Währung {f}; Zahlungsmittel {n} | Währungen {pl} | Währung aufwertencurrency | currencies | to appreciate a currency [Add to Longdo]
Währungskurs {m} [fin.]currency exchange rate [Add to Longdo]
Währungsmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Währungsreform {f} | Währungsreformen {pl}currency reform | currency reforms [Add to Longdo]
Währungsspekulant {m}currency speculator [Add to Longdo]
Währungssymbol {n}currency sign [Add to Longdo]
Währungsumstellung {f}currency conversion [Add to Longdo]
Wechselkursschwankung {f} | Wechselkursschwankungen {pl}exchange rate fluctuation; currency fluctuation | exchange rate fluctuations [Add to Longdo]
allgemein bekannt seinto be common currency [Add to Longdo]
allgemein bekannt werdento become common currency [Add to Longdo]
sich verbreiten; um sich greifen; Verbreitung findento gain currency [Add to Longdo]
ein Gerücht verbreiten; ein Gerücht in Umlauf bringento give currency to a rumour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
ウォン(P);ウオン(P)[, uon (P); uon (P)] (n) won (unit of Korean currency) (kor [Add to Longdo]
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
カレンシー[, karenshi-] (n) currency; (P) [Add to Longdo]
キーカレンシー[, ki-karenshi-] (n) key currency [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[, zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency) [Add to Longdo]
セディ[, sedei] (n) cedi (Ghanan currency) [Add to Longdo]
ソフトカレンシー[, sofutokarenshi-] (n) soft currency [Add to Longdo]
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
テール[, te-ru] (n) (1) tail; (2) tael (Chinese unit of mass & currency); (3) (abbr) (obsc) (See テールコート) tailcoat; tails [Add to Longdo]
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
ハードカレンシー[, ha-dokarenshi-] (n) hard currency [Add to Longdo]
ユーロ[, yu-ro] (n) (1) Euro-; (2) euro (the currency); (P) [Add to Longdo]
ユーロカレンシー[, yu-rokarenshi-] (n) Eurocurrency [Add to Longdo]
ランド[, rando] (n) (1) land; (2) rand (currency of South Africa); (P) [Add to Longdo]
ルーブル(P);ルーヴル[, ru-buru (P); ru-vuru] (n) (1) ruble (Russian currency); rouble; (2) Louvre (Museum); (P) [Add to Longdo]
悪貨は良貨を駆逐する[あっかはりょうかをくちくする;あくかはりょうかをくちくする, akkaharyoukawokuchikusuru ; akukaharyoukawokuchikusuru] (exp) (id) (See グレシャムの法則) when there is a legal tender currency, bad money drives out good money (Gresham's Law) [Add to Longdo]
為替差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange [Add to Longdo]
為替取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction [Add to Longdo]
為替投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation [Add to Longdo]
英貨[えいか, eika] (n,adj-no) British currency; British goods [Add to Longdo]
円貨[えんか, enka] (n) yen currency [Add to Longdo]
欧州通貨単位[おうしゅうつうかたんい, oushuutsuukatan'i] (n) (See エキュー) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
貨幣[かへい, kahei] (n,adj-no) money; currency; coinage; (P) [Add to Longdo]
貨幣価値[かへいかち, kaheikachi] (n) currency value; (P) [Add to Longdo]
貨幣制度[かへいせいど, kaheiseido] (n) currency system [Add to Longdo]
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P) [Add to Longdo]
外貨獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency [Add to Longdo]
外貨換算[がいかかんさん, gaikakansan] (n) foreign currency translation [Add to Longdo]
外貨建[がいかだて, gaikadate] (n) rate in foreign currency [Add to Longdo]
外貨債[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
外貨預金[がいかよきん, gaikayokin] (n) foreign currency deposit [Add to Longdo]
管理通貨制度[かんりつうかせいど, kanritsuukaseido] (n) managed currency system [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) (1) kan (obs. unit of weight, approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (2) kan (obs. unit of currency); (ctr) (3) pieces of sushi; (P) [Add to Longdo]
基軸通貨[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
現金通貨[げんきんつうか, genkintsuuka] (n) cash currency in circulation; physical currency [Add to Longdo]
現地通貨[げんちつうか, genchitsuuka] (n) local currency [Add to Longdo]
硬貨[こうか, kouka] (n) (1) coin; (2) (See 軟貨) hard currency; (P) [Add to Longdo]
国際通貨[こくさいつうか, kokusaitsuuka] (n) an international currency [Add to Longdo]
自国通貨建て[じこくつうかだて, jikokutsuukadate] (n) home currency rate; denominated in local currency [Add to Longdo]
新貨[しんか, shinka] (n) (obsc) new currency [Add to Longdo]
新貨条例[しんかじょうれい, shinkajourei] (n) The New Currency Act (1871) [Add to Longdo]
人民元[じんみんげん, jinmingen] (n) Chinese Yuan; renminbi (currency) [Add to Longdo]
正貨[せいか, seika] (n) specie; metallic currency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民币[rén mín bì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ, / ] Renminbi (RMB), PRC currency; The unit is RMB Yuan 人民幣元|人民币元 or simply 元. [Add to Longdo]
人民币元[rén mín bì yuán, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] Renminbi Yuan (RMB), PRC currency unit [Add to Longdo]
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, / ] counterfeit currency [Add to Longdo]
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] reserve currency [Add to Longdo]
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, ] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] yen (Japanese currency); Japanese variant of 圓|圆 [Add to Longdo]
创汇[chuàng huì, ㄔㄨㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to make a profit on the currency market [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify [Add to Longdo]
埃斯库多[āi sī kù duō, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄉㄨㄛ, / ] escudo (unit of currency) [Add to Longdo]
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, / ] firm and upright; strong (of currency) [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱 [Add to Longdo]
外汇[wài huì, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] foreign (currency) exchange [Add to Longdo]
外币[wài bì, ㄨㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] foreign currency [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum) [Add to Longdo]
套换[tào huàn, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to change (currency) illegally; fraudulent exchange [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] money; coins; currency [Add to Longdo]
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ, / ] value of a currency [Add to Longdo]
币制[bì zhì, ㄅㄧˋ ㄓˋ, / ] currency system [Add to Longdo]
批汇[pī huì, ㄆㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] to approve use of foreign currency [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book [Add to Longdo]
披索[pī suǒ, ㄆㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Peso (currency in Lat. Amer.); also written 比索 bi3 suo3 [Add to Longdo]
拉里[lā lǐ, ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] lari (currency of Georgia) [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency) [Add to Longdo]
日圓[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency) [Add to Longdo]
本位货币[běn wèi huò bì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] local currency; our own currency; abbr. 本幣|本币 [Add to Longdo]
本币[běn bì, ㄅㄣˇ ㄅㄧˋ, / ] local currency; our own currency; abbr. for 本位貨幣|本位货币 [Add to Longdo]
欧洲货币[Ōu zhōu huò bì, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] Euro; European currency [Add to Longdo]
比索[bǐ suǒ, ㄅㄧˇ ㄙㄨㄛˇ, ] Peso (currency in Lat. Amer.) [Add to Longdo]
法定货币[fǎ dìng huò bì, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] fiat currency [Add to Longdo]
港币[gǎng bì, ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ, / ] Hong Kong currency; Hong Kong dollar [Add to Longdo]
卢布[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble [Add to Longdo]
福林[fú lín, ㄈㄨˊ ㄌㄧㄣˊ, ] forint (Hungarian currency) [Add to Longdo]
第纳尔[dì nà ěr, ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄦˇ, / ] dinar (currency) [Add to Longdo]
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency [Add to Longdo]
罗布[luó bù, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ, / ] to display; to spread out; to distribute; old spelling of 盧布|卢布, rouble, Russian currency [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money [Add to Longdo]
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] currency devaluation; to devaluate a currency [Add to Longdo]
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, / ] agio (charge for changing currency); premium [Add to Longdo]
辅币[fǔ bì, ㄈㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fractional currency [Add to Longdo]
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] currency; exchange of goods [Add to Longdo]
边币[biān bì, ㄅㄧㄢ ㄅㄧˋ, / ] Border Region currency, issued by the Communist Border Region governments during the War against Japan and the War of Liberation [Add to Longdo]
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, / ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]
金钱[jīn qián, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] money; currency [Add to Longdo]
银两[yín liǎng, ˊ ㄌㄧㄤˇ, / ] silver currency; currency of the Qing dynasty based on the silver tael 兩|两 [Add to Longdo]
钱庄[qián zhuāng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤ, / ] money farm (dealing in illegal foreign currency of money laundering) [Add to Longdo]
韩元[Hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Won (Korean currency) [Add to Longdo]
韩圆[hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Korean won (unit of currency) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
通貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Currency \Cur"ren*cy\ (k?r"r?n-c?), n.; pl. {Currencies} (-s?z).
   [Cf. LL. currentia a current, fr. L. currens, p. pr. of
   currere to run. See {Current}.]
   1. A continued or uninterrupted course or flow like that of a
    stream; as, the currency of time. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or quality of being current; general acceptance
    or reception; a passing from person to person, or from
    hand to hand; circulation; as, a report has had a long or
    general currency; the currency of bank notes.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is in circulation, or is given and taken as
    having or representing value; as, the currency of a
    country; a specie currency; esp., government or bank notes
    circulating as a substitute for metallic money.
    [1913 Webster]
 
   4. Fluency; readiness of utterance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. Current value; general estimation; the rate at which
    anything is generally valued.
    [1913 Webster]
 
       He . . . takes greatness of kingdoms according to
       their bulk and currency, and not after intrinsic
       value.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The bare name of Englishman . . . too often gave a
       transient currency to the worthless and ungrateful.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top