ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欧-, *欧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[欧, ōu, ] Europe, ohm; surname
Radical: Decomposition: 区 (qū ㄑㄩ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 823

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] Europe, #3,503 [Add to Longdo]
[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro, #2,634 [Add to Longdo]
[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
[Zhōng Ōu, ㄓㄨㄥ ㄡ, / ] China-Europe (e.g. trading relations); Central Europe, #13,764 [Add to Longdo]
[Ōu yáng, ㄡ ㄧㄤˊ, / ] two-character surname Ouyang, #14,631 [Add to Longdo]
佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries, #15,025 [Add to Longdo]
西[xī ōu, ㄒㄧ ㄡ, 西 / 西] Western Europe, #15,204 [Add to Longdo]
[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おうしゅう, oushuu] (n) ยุโรป, See also: ヨーロッパ
州連合[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうあ, oua] (n) Europe and Asia [Add to Longdo]
亜大陸[おうあたいりく, ouatairiku] (n) Eurasia; Eurasian Continent [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) Europeanization; Europeanisation; Westernization; Westernisation [Add to Longdo]
化主義[おうかしゅぎ, oukashugi] (n) Europeanism [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] (n) alphabetic; letter [Add to Longdo]
字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code [Add to Longdo]
字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set [Add to Longdo]
字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set [Add to Longdo]
字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string [Add to Longdo]
州(P);[おうしゅう, oushuu] (n) Europe; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
In most cases, modernization is identified with Westernization.ほとんどの場合、近代化は西化と同一のものとみなされる。
Japan has caught up with Europe and America in medicine.医学では日本は米に追いつきました。
Generally speaking, Westerners don't eat fish raw.一般的に言えば、西人は魚を生では食べない。
Britain is separated from the Continent by the Channel.英国はイギリス海峡によって州大陸と隔てられている。
Learning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.州を参考にしつつ、超高齢化社会への政策対応、「経済大国」から「生活大国」への転換を21世紀に向けて日本はしていかねばならない。
The EC's Twelve are working out a compromise on farm-price.州共同体の12ヶ国は農産物価格についての妥協案を作成しています。
European currencies weakened against the dollar.州通貨はドルに対して弱くなった。
In Europe and America they regard the dog as a member of the family.米では犬を家族の一員とみなす。
In Europe and America people regard punctuality as a matter of course.米では時間厳守は当然の事と考えられている。
They say our house is too small by Western standards.私たちの家は西の基準から見ると小さすぎるとのことです。
Punctuality is thought to be a matter of course in Europe and America.時間を厳守することは、米では当然のことと考えられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Owen.[CN]  The Sword's Edge (2012)
Rafael.[CN] 罗费 The Mask of Zorro (1998)
"Various presents designed for your use and enjoyment "at a specific European location will arrive under separate cover[JA] 「州の各場所でのプレゼントは 別途 郵送でお知らせします」 Someone's Watching Me! (1978)
Paramount News brings you special coverage of Princess Ann's visit to London. The first stop on her much publicised goodwill tour of European capitals.[JA] アン王女 ロンドンご訪問のニュースです 州親善の旅 最初の訪問地ロンドンは Roman Holiday (1953)
"Congratulations. You have won a free six-month vacation to Europe."[JA] 「あなたは<州6ヶ月の休暇>に 当選しました」 Someone's Watching Me! (1978)
On June 12, the armies of Western Europe crossed the Russian border, and the war began,[JA] 6 月 1 2日 西 の軍隊が ロ シ ア 国境 を越 え た そ し て戦争 が始ま っ た War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Ohh![CN]  Hoodwinked! (2005)
Back from Europe.[CN] 从洲回来 City Lights (1931)
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.[JA] ほんと? 州の優秀な時計職人? 12 Angry Men (1957)
We have them in the West, you know. That's what it's all about.[JA] 西では当たり前だ それだけのことだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
On June 12, the armies of Western Europe crossed the Russian border, and the war began,[JA] 6月12日西の軍隊が ロシア国境を越えた そして戦争が始まった War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
How did Her Highness react to the idea of a European Federation?[JA] 州連盟に対する王女の意見は? Roman Holiday (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string [Add to Longdo]
州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
数字コード[おうすうじコード, ousuuji ko-do] alphanumeric code [Add to Longdo]
数字コード化集合[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
数字データ[おうすうじデータ, ousuuji de-ta] alphanumeric data [Add to Longdo]
数字英数字データ[おうすうじえいすうじデータ, ousuujieisuuji de-ta] alphanumeric data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top