Search result for

eurocurrency

(6 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurocurrency-, *eurocurrency*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eurocurrency เงินตราสกุลยูโร
เงินตราต่างประเทศที่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ที่มิใช่เงินสกุลที่ออกโดยประเทศแถบยุโรปนั้น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ฝากอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เรียกว่า ยูโรดอลลาร์ (ดู Eurodollar) เงินเยนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี เรียกว่า ยูโรเยน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ, สินเชื่อเงินตรานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーロカレンシー[, yu-rokarenshi-] (n) Eurocurrency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eurocurrency
   n 1: currency of the major financial and industrial countries
      held in those countries for the purpose of lending and
      borrowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top