Search result for

money

(138 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -money-, *money*.
English-Thai: Longdo Dictionary
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
money    [N] เงิน, See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน, Syn. legal tender, bank notes, cash, coin
money    [N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, Syn. funds, capital, property
moneyed    [ADJ] ซึ่งมีเงินมาก, Syn. monied
moneyed    [ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
moneybag    [N] ถุงเงิน
money box    [N] กระปุกออมสินแบบมีกุญแจล็อกได้, See also: ที่เก็บเงินออม, Syn. repository, treasury
moneybags    [N] คนร่ำรวย
moneymaker    [N] คนหาเงินเก่ง
money order    [N] ใบสั่งจ่ายเงิน, Syn. postal order
money talks    [IDM] เงินบันดาลทุกสิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moneyเงิน, เงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
money billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
money billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
money debtหนี้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
money orderธนาณัติ, คำสั่งให้จ่ายเงิน (แก่ผู้รับเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
money-lender; moneylenderผู้ให้กู้ยืมเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moneylender; money-lenderผู้ให้กู้ยืมเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moneyเงินตรา [TU Subject Heading]
Moneyเงินทอง [การแพทย์]
Money launderingการฟอกเงิน [TU Subject Heading]
Money laundering investigationการสืบสวนคดีฟอกเงิน [TU Subject Heading]
Money marketตลาดเงิน
ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Money marketตลาดเงิน [TU Subject Heading]
Money Market ตลาดเงิน
การค้าหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เงินกู้ยืมและเงินตราต่างประเทศในระยะสั้นตรงข้ามกับตลาดทุน (ดู Capital Market) ที่ค้าหลักทรัพย์ต่างๆ ในระยะยาว ในตลาดเงิน การซื้อขายมักดำเนินการผ่านโทรศัพท์และโทรสาร [สิ่งแวดล้อม]
money marketตลาดสำหรับการกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อ รวมทั้งการซื้อขายตราสารทางการเงินในระยะสั้น (หากเป็นระยะยาวเรียกว่าตลาดทุน หรือ capital market) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตลาดทางการเงินรวมทั้งการกำกับดูแลที่สำคัญได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
Money market fundกองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น [ตลาดทุน]
Money supplyปริมาณเงิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moneyI'd like a money order for ten dollars.
moneyI'd like a money order for ten dollars.
moneyI'd like a money order for ten dollars.
moneyI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
moneyFor one thing I have no money; for another I haven't the time.
moneyFor one thing, I am busy; for another, I have no money.
moneyI will have spent all this money in three months.
moneyThree big men attacked him and stole his money.
moneyFive thousand dollars is a large sum of money.
moneyThat guy is always asking his parents for money.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
money(มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน, See also: moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies
money orderการสั่งจ่ายเงิน
moneyed(มัน'นีดฺ) adj. มีเงิน,รวย
moneyer(มัน'นีเออะ) n. ผู้ทำเหรียญกระษาปณ์
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
moneymaking(มัน'นีเมคิง) adj. กำไร,ซึ่งทำเงินได้,ซึ่งให้กำไรเป็นเงิน. n. การทำเงิน
moneywort(มัน'นี่เวิร์ท) n. ชื่อต้นไม้เลื้อย
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
money(n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน
MONEY money order(n) ธนาณัติ,การสั่งจ่ายเงิน
POCKET pocket money(n) เงินติดกระเป๋า,เงินค่าขนม,เงินติดตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำนม    [N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
สตางค์    [N] money, Syn. เงิน, Count unit: สตางค์
ปริวรรตเงินตรา    [V] money exchange, See also: circulate, Example: รัฐบาลปฏิเสธที่จะปริวรรตเงินตราตามที่ลงนามรับพันธสัญญาไว้กับสากล
สตางค์    [N] money, See also: cash, coin, readies, legal tender, Syn. ตังค์, เงิน, Example: รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางค์ไว้จับจ่ายซื้อของในแต่ละเดือน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
เงิน    [N] money, See also: currency, cash, coin, Example: ข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเงินเพียงไม่กี่สิบบาท, Count unit: บาท, Thai definition: วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินกู้    [N] loan, See also: money lent, Syn. เงินกู้ยืม, Example: ลูกหนี้ต้องนำเงินกู้ไปคืนเจ้าหนี้ภายใน 30 วัน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย
เงินตรา    [N] money, See also: currency, cash, coin, Syn. เงิน, เงินทอง, Example: ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา, Thai definition: เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตาย    [N] money out of circulation, See also: unused money, Example: เงินตายเป็นเงินที่ไม่นำออกมาใช้แล้ว, Thai definition: เงินตราที่รัฐเลิกใช้, เงินที่มิได้ทำเป็นรูปพรรณ, เงินที่เก็บไว้ไม่นำออกใช้
เงินทอง    [N] money, See also: wealth, Syn. ทรัพย์สิน, Example: สูบบุหรี่เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
เงินปากผี    [N] money put in the mouth of a corpse, Example: บุญถมกับบุญนำชวนกันไปขโมยเงินปากผีที่ป่าช้าท้ายวัดบ้านไร่, Thai definition: เงินที่ใส่ไว้ในปากศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ใช้จ่ายเงิน[v. exp.] (chaijāi ngoen) EN: spend money   
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ใช้เงินคืน[v. exp.] (chai ngoen kheūn) EN: pay money back   
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen mot) EN: spend all the money   FR: dépenser tout l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
MONEY    M AH1 N IY0
MONEYS    M AH1 N IY0 Z
MONEY'S    M AH1 N IY0 Z
MONEYED    M AH1 N IY0 D
MONEYLINE    M AH1 N IY0 L AY2 N
MONEYLESS    M AH1 N IY0 L AH0 S
MONEYWEEK    M AH1 N IY0 W IY2 K
MONEYCARD    M AH1 N IY0 K AA2 R D
MONEYWATCH    M AH1 N IY0 W AA2 CH
MONEYPENNY    M AH1 N IY0 P EH2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
money    (n) (m uh1 n ii)
moneyed    (j) (m uh1 n i d)
moneybox    (n) (m uh1 n i b o k s)
moneyless    (j) (m uh1 n i l @ s)
moneyboxes    (n) (m uh1 n i b o k s i z)
money-order    (n) - (m uh1 n i - oo d @ r)
moneylender    (n) (m uh1 n i l e n d @ r)
money-orders    (n) - (m uh1 n i - oo d @ z)
moneychanger    (n) (m uh1 n i ch ei n jh @ r)
moneylenders    (n) (m uh1 n i l e n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldbrief {m}money order [Add to Longdo]
Geldsache {f}money matter [Add to Longdo]
Geldmenge {f}money supply; quantity of money [Add to Longdo]
Geldmarkt {m}money market [Add to Longdo]
Geldmakler {m}money broker [Add to Longdo]
Geldheirat {f}money match [Add to Longdo]
Geldtasche {f}money bag; moneybag [Add to Longdo]
Sparstrumpf {m}money sock; stocking for keeping one's savings in [Add to Longdo]
Sparbüchse {f}money box [Add to Longdo]
Geldwäsche {f}money laundering [Add to Longdo]
Geldsorgen {pl}money troubles [Add to Longdo]
Geld ist knapp.Money is tight. [Add to Longdo]
Postanweisung {f}money order [Add to Longdo]
Geldgeschäft {n}money transaction [Add to Longdo]
Wechselautomat {m}money changer [Add to Longdo]
Kassenabteilung {f}money office [Add to Longdo]
Geldmengenpolitik {f}money stock policy; policy of money supply [Add to Longdo]
Geld regiert die Welt.Money will make the mare go. [Add to Longdo]
Geld spielt keine Rolle.Money is no consideration. [Add to Longdo]
Geld spielt keine Rolle.Money is no object. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
お金(P);御金[おかね, okane] (n) (pol) (See 金・かね・1) money; (P) [Add to Longdo]
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money) [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, / ] money settlement (fine or payment to end a legal dispute) [Add to Longdo]
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] money given to children as new year present [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] money; coins; currency [Add to Longdo]
拜金主义[bài jīn zhǔ yì, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] money worship [Add to Longdo]
洗钱[xǐ qián, ㄒㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] money laundering [Add to Longdo]
洗黑钱[xǐ hēi qián, ㄒㄧˇ ㄏㄟ ㄑㄧㄢˊ, / ] money laundering [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables [Add to Longdo]
财宝[cái bǎo, ㄘㄞˊ ㄅㄠˇ, / ] money and valuables [Add to Longdo]
财迷[cái mí, ㄘㄞˊ ㄇㄧˊ, / ] money grubber; miser [Add to Longdo]
货币供应量[huò bì gōng yìng liàng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] money supply [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子紙幣[でんししへい, denshishihei] electronic money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Money \Mon"ey\, v. t.
   To supply with money. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Money \Mon"ey\, n.; pl. {Moneys}. [OE. moneie, OF. moneie, F.
   monnaie, fr. L. moneta. See {Mint} place where coin is made,
   {Mind}, and cf. {Moidore}, {Monetary}.]
   1. A piece of metal, as gold, silver, copper, etc., coined,
    or stamped, and issued by the sovereign authority as a
    medium of exchange in financial transactions between
    citizens and with government; also, any number of such
    pieces; coin.
    [1913 Webster]
 
       To prevent such abuses, . . . it has been found
       necessary . . . to affix a public stamp upon certain
       quantities of such particular metals, as were in
       those countries commonly made use of to purchase
       goods. Hence the origin of coined money, and of
       those public offices called mints.  --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any written or stamped promise, certificate, or order, as
    a government note, a bank note, a certificate of deposit,
    etc., which is payable in standard coined money and is
    lawfully current in lieu of it; in a comprehensive sense,
    any currency usually and lawfully employed in buying and
    selling.
    [1913 Webster]
 
   3. Any article used as a medium of payment in financial
    transactions, such as checks drawn on checking accounts.
    [PJC]
 
   4. (Economics) Any form of wealth which affects a person's
    propensity to spend, such as checking accounts or time
    deposits in banks, credit accounts, letters of credit,
    etc. Various aggregates of money in different forms are
    given different names, such as {M-1}, the total sum of all
    currency in circulation plus all money in demand deposit
    accounts (checking accounts).
    [PJC]
 
   Note: Whatever, among barbarous nations, is used as a medium
      of effecting exchanges of property, and in the terms of
      which values are reckoned, as sheep, wampum, copper
      rings, quills of salt or of gold dust, shovel blades,
      etc., is, in common language, called their money.
      [1913 Webster]
 
   4. In general, wealth; property; as, he has much money in
    land, or in stocks; to make, or lose, money.
    [1913 Webster]
 
       The love of money is a root of all kinds of evil.
                          --1 Tim vi. 10
                          (Rev. Ver. ).
    [1913 Webster]
 
   {Money bill} (Legislation), a bill for raising revenue.
 
   {Money broker}, a broker who deals in different kinds of
    money; one who buys and sells bills of exchange; -- called
    also {money changer}.
 
   {Money cowrie} (Zool.), any one of several species of
    {Cypraea} (esp. {Cypraea moneta}) formerly much used as
    money by savage tribes. See {Cowrie}.
 
   {Money of account}, a denomination of value used in keeping
    accounts, for which there may, or may not, be an
    equivalent coin; e. g., the mill is a money of account in
    the United States, but not a coin.
 
   {Money order},
    (a) an order for the payment of money; specifically, a
      government order for the payment of money, issued at
      one post office as payable at another; -- called also
      {postal money order}.
    (b) a similar order issued by a bank or other financial
      institution.
 
   {Money scrivener}, a person who procures the loan of money to
    others. [Eng.]
 
   {Money spider}, {Money spinner} (Zool.), a small spider; --
    so called as being popularly supposed to indicate that the
    person upon whom it crawls will be fortunate in money
    matters.
 
   {Money's worth}, a fair or full equivalent for the money
    which is paid.
 
   {A piece of money}, a single coin.
 
   {Ready money}, money held ready for payment, or actually
    paid, at the time of a transaction; cash.
 
   {plastic money}, credit cards, usually made out of plastic;
    also called {plastic}; as, put it on the plastic.
 
   {To make money}, to gain or acquire money or property; to
    make a profit in dealings.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 money
   n 1: the most common medium of exchange; functions as legal
      tender; "we tried to collect the money he owed us"
   2: wealth reckoned in terms of money; "all his money is in real
     estate"
   3: the official currency issued by a government or national
     bank; "he changed his money into francs"

Are you satisfied with the result?

Go to Top