Search result for

*内*

(338 entries)
(0.0665 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -内-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
股膏薬[うちまたごうやく] ...

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間以 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, See also: A. 外地,
[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
[くないちょう, kunaichou] (n) สำนักพระราชวัง
[しない, shinai] (n) ภายในเมือง
[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม
[しゃない, shanai] (n) ในรถ เช่น ในรถไฟ, ในรถโดยสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
[しゃない, shanai] (n) ภายในบริษัท
その[そのうち, sonouchi] (adv ) สุดท้ายนี้
閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน
[てらうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)
[あんない, annai] Thai: นำทาง
[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
[あんない, annai] Thai: การนำพา
[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂,  Rank: 175
[纳, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 684
[丙, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] third; 3rd heavenly stem
Radical: Decomposition: 一 (yī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,645
[呐, nà, ㄋㄚˋ] to raise one's voice; to yell, to shout; to stammer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,899
[钠, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,479
[讷, nè, ㄋㄜˋ] inarticulate, slow; to mumble, to stammer
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 3,916
[芮, ruì, ㄖㄨㄟˋ] tiny, small; the water's edge
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 4,108
[衲, nà, ㄋㄚˋ] to sew, to mend; quilt; patch; cassock
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 4,660
[蚋, ruì, ㄖㄨㄟˋ] mosquito, gnat
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 5,218
[肭, nà, ㄋㄚˋ] fat, blubber; a seal
Radical: Decomposition: 内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 5,867
[納, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 6,114
[枘, ruì, ㄖㄨㄟˋ] a handle for a tool
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,312
[呙, guō, ㄍㄨㄛ] to chat, to gossip, to jaw, to talk; mouth
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Words 内 coming from a mouth 口,  Rank: 6,323
[鈉, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 8,686
[訥, nè, ㄋㄜˋ] inarticulate, slow; to mumble, to stammer
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな容モデル;曖昧な容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
お上さん;お儀さん;御上さん;御儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
この(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
その(P);其の[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ないに;無い[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
べた塗り部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
アフタ性口[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa [Add to Longdo]
カッコ;括弧[カッコない(カッコ);かっこない(括弧), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
サービス[サービスないよう, sa-bisu naiyou] (n) {comp} service content [Add to Longdo]
スペイン[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War [Add to Longdo]
データ[データないよう, de-ta naiyou] (n) {comp} data content [Add to Longdo]
データ容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] (n) {comp} data content notation [Add to Longdo]
ネットワーク[ネットワークない, nettowa-ku nai] (n,adj-no) {comp} intranetwork [Add to Longdo]
ハッチ部様式[ハッチないぶようしき, hacchi naibuyoushiki] (n) {comp} hatch interior style [Add to Longdo]
パターン部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] (n) {comp} pattern interior style [Add to Longdo]
ヒステリー性黒[ヒステリーせいこくないしょう, hisuteri-seikokunaishou] (n) hysteric amaurosis [Add to Longdo]
レーザー視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope [Add to Longdo]
レコードデータ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] (n) {comp} intra-record data structure [Add to Longdo]
安倍[あべないかく, abenaikaku] (n) (See 公明党,自由民主党) Abe Cabinet (inaugurated as the Japanese government, 2006-09-26) [Add to Longdo]
[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) [Add to Longdo]
[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk [Add to Longdo]
広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
[あんないしゃ, annaisha] (n) (See 案人) guide; usher [Add to Longdo]
[あんないじょ, annaijo] (n) information desk [Add to Longdo]
[あんないしょ, annaisho] (n) guidebook; guide [Add to Longdo]
書呈[あんないしょてい, annaishotei] (n) presentation of a guidebook [Add to Longdo]
[あんないじょう, annaijou] (n) usherette [Add to Longdo]
[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation [Add to Longdo]
[あんないにん, annainin] (n) (a) guide [Add to Longdo]
[あんないず, annaizu] (n) guide map [Add to Longdo]
[あんないやく, annaiyaku] (n) guide; host [Add to Longdo]
[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
意味[いみないよう, iminaiyou] (n) {ling} semantic content (of a term); meaning (of a sentence) [Add to Longdo]
[いきない, ikinai] (n,adj-no) inside the area; (P) [Add to Longdo]
貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
一時間以[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
院の[いんのないがい, innonaigai] (n) legislative circles [Add to Longdo]
[いんない, innai] (n,adj-no) (1) inside the House (Diet); (2) inside the hospital; (P) [Add to Longdo]
会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]
感染[いんないかんせん, innaikansen] (n) infection incurred while hospitalized (hospitalised); nosocomial infection [Add to Longdo]
総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip [Add to Longdo]
[うだい, udai] (n) the whole world [Add to Longdo]
笛鯛[うらうちふえだい;ウラウチフエダイ, urauchifuedai ; urauchifuedai] (n) (uk) Papuan black snapper (Lutjanus goldiei) [Add to Longdo]
営業案[えいぎょうあんない, eigyouannai] (n) pamphlet describing one's business (operations) [Add to Longdo]
影の[かげのないかく, kagenonaikaku] (n) shadow cabinet; (P) [Add to Longdo]
[えんない, ennai] (n) within the circle [Add to Longdo]
[えんない, ennai] (n) inside the garden (park); (P) [Add to Longdo]
[おくない, okunai] (n,adj-no) indoor (court, pool, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] inland; interior, #2,220 [Add to Longdo]
[zài nèi, ㄗㄞˋ ㄋㄟˋ, / ] including, #2,739 [Add to Longdo]
[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor, #3,754 [Add to Longdo]
[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, / ] inside, #3,842 [Add to Longdo]
[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed, #4,109 [Add to Longdo]
[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage, #4,755 [Add to Longdo]
[nèi zài, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ, / ] intrinsic; innate, #5,099 [Add to Longdo]
[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear, #5,600 [Add to Longdo]
[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than, #5,683 [Add to Longdo]
[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|蒙古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[nèi gé, ㄋㄟˋ ㄍㄜˊ, / ] (government) cabinet, #7,157 [Add to Longdo]
[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department, #8,516 [Add to Longdo]
[nèi pí, ㄋㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] (med.) endothelium; thin skin on the inside of some fruits (e.g. oranges), #9,923 [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] inside the city, #10,180 [Add to Longdo]
[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]
[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal, #11,118 [Add to Longdo]
分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]
瑞拉[Wěi nèi ruì lā, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ, / ] Venezuela, #11,906 [Add to Longdo]
[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy), #12,007 [Add to Longdo]
生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP), #12,185 [Add to Longdo]
[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract, #12,915 [Add to Longdo]
[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country), #13,749 [Add to Longdo]
[nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war, #13,780 [Add to Longdo]
[nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ, / ] internal organs; viscera, #14,568 [Add to Longdo]
[duì nèi, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄟˋ, / ] internal; national; domestic (policy), #15,774 [Add to Longdo]
[Hé nèi, ㄏㄜˊ ㄋㄟˋ, / ] Hanoi (capital of Vietnam), #16,283 [Add to Longdo]
[nèi jiù, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] a guilty conscience; to feel a twinge of guilt, #16,348 [Add to Longdo]
[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] inland; interior, #16,589 [Add to Longdo]
贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪贾德, #17,718 [Add to Longdo]
[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science), #19,626 [Add to Longdo]
政部[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of the Interior, #19,939 [Add to Longdo]
蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]
[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] inside information, #25,075 [Add to Longdo]
[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, / ] expert; adept; experienced, #25,784 [Add to Longdo]
[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that, #27,574 [Add to Longdo]
政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior, #28,290 [Add to Longdo]
[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace, #29,205 [Add to Longdo]
出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage, #30,490 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と気な青年は言った。
I'll be back within an hour.1時間以に戻ってきます。
Come back within a month.1ヶ月以に帰ってきなさい。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以に返してくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分以なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒以で走ることができます。
We'll arrive there within an hour.1時間以にそこに着くでしょう。
The results will be back in a week.1週間以に検査の結果が出ます。
I will call you within a week.1週間以に電話します。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城の中を案してくれた。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以の配達は無料です。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以にあなた方が全員、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
I'll be back within two hours.2時間以に戻ります。
I had hardly waited a minute when he came.1分待つか待たないに彼が来た。
Sum up the passage within 200 words.200語以でその文章を要約してください。
I will answer within three days.3日以に返事します。
You have to come back in 30 minutes.30分以にここに戻ってきて下さい。
Your shipment should be delivered within twenty four hours.あなたの船荷は、24時間以に運ばれるでしょう。
We'd like a deposit of $50.50$の金をお願いします。
Write in less than 50 words.50語以で書きなさい。
FEN does not carry domestic news.FENは国ニュースを放送していない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。昔はとても気な女の子だったからね。
I will show you around.あちらこちらご案いたします。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案状をなくしてしまったなんて、自分でも信じられません。
Such a disaster won't come again in my time.あのような災害は一生のに二度とやってこないだろう。
That girl is far from being shy.あの女の子は気どころではない。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は外の事情に精通している。
That guy is walking pigeon-toed.あの男の人股で歩いているよ。
I had not waited long before he came.あまり長く待たないに彼がきた。
We had not gone far before we were caught in a shower.あまり遠くに行かないににわか雨にあった。
No, but they might have them at our other store.いいえ、でも、の別の店にあるかもしれません。
Getting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.あんな気な京子をパーティーでしゃべらせるなんていくら何でも無茶だよ。
You might as well stay at home as go to America.アメリカへ行くくらいなら、国にいるほうがましだ。
No country should interfere in another country's internal affairs.いかなる国も他国の政に干渉してはならない。
Charity begins at home. [Proverb]いつくしみは、身から始めよう。
My cousin took me around the town.いとこは私を町中案してくれた。
Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'エメット理論を検討する前に、「部シンメトリー」という概念を明確にしておかなければならない。
England was once torn by civil war.イングランドはかつて乱で分裂したことがあった。
It's quite an informal meeting.ごく輪の集まりなのです。
I will show you around in return.お返しに案してあげましょう。
Put the words in parentheses into abbreviated form.カッコの言葉を短縮形にしなさい。
Could you show me the campus?キャンパスを案してもらえますか。
Let me show you around the town this afternoon.きょうの午後、ぼくが街を案してあげよう。 [M]
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。
Let me show you to the elevator.エレベーターまでご案しましょう。
Our guests should be here within an hour.お客様は1時間以にお越しになるはずです。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以という条件だったと思いますが。
The guide led us to the hotel.ガイドが私たちをホテルまで案してくれた。
A guide conducted the visitors round the museum.ガイドは観光客に博物館の案をした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The function controls are located in a window on the bottom right-hand corner of your screen.[JA] 関数のコントロール ウィンドウに位置する 右下に あなたの画面の角。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
East July is a sub-heading of some folders in the server at the office of the DNI.[JA] 東7月は副題です サーバーのいくつかのフォルダの DNIの事務所で 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
People inside the campaign were already whispering about me before the Gage ad.[JA] キャンペーンの人 私について既に囁いていた ゲージ広告の前に 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
It's not that easy to write, you know.[CN] (当然 回路超越了回路后 俯瞰我心 想要原谅... ) Values (2017)
- You have to prove to me that my daughter is safely inside the embassy.[JA] - あなたは私に証明しなければならない 私の娘は 大使館で安全に 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Well, how do you know that if nobody ever told you?[CN] 但这件事要曝光 别说五年出狱 Brooklyn Housing (2017)
But I have something--[CN] 也就是说他们在这里安插了应 给他们指了方向 Divide and Conquer (2017)
I don't remember you being so concerned about my tax affairs while you were out fucking spending all over the place.[JA] いつもどおり何とかする 仲間での おふざけとは違うの The Widow Maker (2017)
The funny thing is, I'd completely given up the ghost until this shameful piece of self-promotion landed in my lap.[JA] スワンさん 国歳入庁のバーンズです やめろ The Widow Maker (2017)
-Keep it a secret.[JA] 緒(ないしょ)よ Values (2017)
She has a powerful army at her back and, if this message is to be believed, three dragons.[JA] 彼女は強大な軍隊を背景にしており― この容が正しければ― 3頭のドラゴンを有する Stormborn (2017)
I'll assume it was something clever.[JA] きっと機智に富んだ容でしょう Dragonstone (2017)
Thank you for your opinion.[CN] 也看得懂里面的 Affection (2017)
Cam F. Awesome, everybody.[CN] 红方选手来自堪萨斯州莱克萨 CounterPunch (2017)
But based on the images we have seen so far, we can speculate that the number of fatalities could easily be within the 100 range...[JA] しかし ,画像に基づいて 私たちは今まで見てきましたが , 私たちはそれを推測することができます 死者の数 簡単に100の範囲にすることができます... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
It's a demand from the tax office for unpaid national insurance.[JA] 国歳入庁から 未払い請求だよ Close Encounters (2017)
How have you been?[CN] (《伤心故事》 《烟灰缸的水》) (《青空之上》) Disbanded (2017)
Between starting and breaking up, a month.[JA] 出会いから別れまで 1ヵ月以  ()
It's because my father is a murderer.[CN] 我一定会在短期让世人知晓的 Appeal (2017)
What's this about?[JA] (慎) これ どんな容なんですか? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Alright. I see.[CN] (《飘忽不定的情感》 《烟灰缸的水》) Appeal (2017)
That domestic you rolled last week, the one with the broken collarbone?[JA] それは国 先週転がった 壊れた襟 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Uh, as well as could be expected.[JA] 予想の範囲です The Queen's Justice (2017)
I only show people around. I don't really have a say in that.[JA] 案係なので何も言えません The Secret of Sales (2017)
About what?[CN] 而是关于我心的感受 Mudmare (2017)
I don't really know.[CN] 你的意思是一起住的女性们 也包含在吗? Reason (2017)
Because I was so ignorant,[CN] 接着还巨细靡遗地写了我至今的经历 出生地、毕业的学校 包含打工在的工作经历 当时的交往对象与交友关系 Disbanded (2017)
EMU at 4.7 PSI, pure O2.[JA] 宇宙服酸素4・7正常 Life (2017)
Peter "Kid Chocolate" Quillin![CN] 我在能力范围想尽办法 取得成功 CounterPunch (2017)
You already informed on this guy?[CN] 弄清了事情的幕 开始挺好 后来我意识到 Brooklyn Housing (2017)
These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting and annulments and bowel movements for all eternity, while the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored.[JA] そのメイスターたちは・・・ 僕に窓の数や臓の動きだのの 記録を保存させる仕事を課しながら Eastwatch (2017)
He even recorded his own bowel movements.[JA] 自分の臓の動きまで記録している Eastwatch (2017)
Somebody overrides them from the inside.[JA] 誰かがそれを部で上書きする Life (2017)
Whether I spend what's left of my life in or out of prison,[JA] 私は何が残っているかを過ごすかどうか 私の人生のうち、刑務所の外で、 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I'm going to spill your guts all over.[JA] 臓をえぐり出してやる Resident Evil: Vendetta (2017)
Please![CN] 我看了其他的候选作品 无论是容或是销售量 花木柚都让他们望尘莫及 Appeal (2017)
A Golden Glove champion, ranked number one in the country.[JA] C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 113勝3敗 C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 113勝3敗 国ランキング1位だ CounterPunch (2017)
That shadow behind[CN] 是不是一直都有线 The Villainess (2017)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの候補作も読んだけども 容 売り上げともに 花木ゆずの足元にも及ばない Appeal (2017)
Wait, Donna, you can't be serious right now.[CN] 今天早上 说来话长了 但是有人把我们的部消息给了他们 又鉴于她刚刚去了那里 Divide and Conquer (2017)
Yes.[CN] 你看着我穿衣的样子 心里会蠢蠢欲动吗? Choices (2017)
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours,[JA] チームが完成 俺たちにふさわしく 上等な装に変更し Salesmen Are Like Vampires (2017)
And our losses are growing by the day.[CN] 部消息透露给布莱顿的奸 好吧 路易 如果你真这么想 Divide and Conquer (2017)
First question.[CN] 为什么你只穿衣? Choices (2017)
-But you want it too?[CN] 几乎像是区域的一场战斗 无论是从男人变女人 或从女人变男人  ()
- within the contained area.[JA] - 含まれている領域 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Gladly.[CN] 就算不是穿衣? Choices (2017)
But if a belt was that important, you probably would've made the weight no matter how much you suffered.[CN] 我以前带的孩子经常在两天 减掉4.53到5.44公斤 CounterPunch (2017)
I guess it was a little difficult for you.[JA] 少し容が難しかったかな? Affection (2017)
- I want you to say you make promises you can't keep.[CN] 所以你想让我出于疚救济你吗 Brooklyn Housing (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
べた塗り部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
サービス[サービスないよう, sa-bisu naiyou] service content [Add to Longdo]
データ[データないよう, de-ta naiyou] data content [Add to Longdo]
データ容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] data content notation [Add to Longdo]
ネットワーク[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
ハッチ部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
パターン部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
レコードデータ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure [Add to Longdo]
[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]
ケーブル[おくないケーブル, okunai ke-buru] house cable [Add to Longdo]
配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
加入者宅装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
共通容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion [Add to Longdo]
共通容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description [Add to Longdo]
境界オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk [Add to Longdo]
部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
[こうない, kounai] in-house (a-no) [Add to Longdo]
交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
[しない, shinai] local (a-no) [Add to Longdo]
局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number [Add to Longdo]
自動式構交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
実現された[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]
準市通話[じゅんしないつうわ, junshinaitsuuwa] message area call [Add to Longdo]
[じゅんないじ, junnaiji] quasi-internal character [Add to Longdo]
処理[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
中空部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
[ないじ, naiji] internal character [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal [Add to Longdo]
蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
蔵装置[ないぞうそうち, naizousouchi] built-in device [Add to Longdo]
[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock [Add to Longdo]
部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization) [Add to Longdo]
部データ[ないぶデータ, naibu de-ta] internal data [Add to Longdo]
部データ項目[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item [Add to Longdo]
部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer [Add to Longdo]
部ファイル[ないぶファイル, naibu fairu] internal file [Add to Longdo]
部ファイルサービス[ないぶファイルサービス, naibu fairusa-bisu] internal file service [Add to Longdo]
部ファイル結合子[ないぶファイルけつごうし, naibu fairu ketsugoushi] internal file connector [Add to Longdo]
部メモリ[ないぶメモリ, naibu memori] internal storage, internal memory [Add to Longdo]
部ラベル[ないぶラベル, naibu raberu] internal label [Add to Longdo]
部割り込み[ないぶわりこみ, naibuwarikomi] internal interrupt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一年以[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
[たいない, tainai] das_Innere_des_Koerpers [Add to Longdo]
[うち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
分泌[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
[ないがい, naigai] innen_und_aussen, In-und_Ausland [Add to Longdo]
[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] Innerstes, wahre_Meinung [Add to Longdo]
[ないせん, naisen] Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないせい, naisei] Innenpolitik [Add to Longdo]
[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] Verbrennungsmotor [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] inoffizieller_Bericht, geheimer_Bericht [Add to Longdo]
[ないせい, naisei] (innere) Einkehr [Add to Longdo]
[ないせん, naisen] Apparat, Nebenanschluss(Telefon) [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] innere_Organe, Eingeweide [Add to Longdo]
[ないしょう, naishou] Geheimnis [Add to Longdo]
[ないだく, naidaku] geheime_Zustimmung, private_Zustimmung [Add to Longdo]
[ないかく, naikaku] Kabinett, Regierung [Add to Longdo]
[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
[けんない, kennai] innerhalb_eines_Gebietes [Add to Longdo]
事故[こうないじこ, kounaijiko] Grubenunglueck [Add to Longdo]
[けいだい, keidai] Tempelbezirk [Add to Longdo]
外柔[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] freundlich_aber_bestimmt [Add to Longdo]
[うだい, udai] die_ganze_Welt [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] im_Zimmer, im_Hause [Add to Longdo]
[かない, kanai] (eigene) Ehefrau [Add to Longdo]
[ねんないに, nennaini] noch_in_diesem_Jahr [Add to Longdo]
[わくない, wakunai] im_Rahmen [Add to Longdo]
[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
[こうない, kounai] im_Hafen [Add to Longdo]
瀬戸[せとないかい, setonaikai] Setonaigai - Inlandsee [Add to Longdo]
[ちょうない, chounai] Stadt, Nachbarschaft [Add to Longdo]
[かんない, kannai] Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[ていない, teinai] Grundstueck, -Hof [Add to Longdo]
[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top