ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内核

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内核-, *内核*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内核[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science), #19,626 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want anybody else to have to go through the same thing I had to find something like Linux.[CN] (Linus Torvalds,Linux内核的最早作者,Git主要开发者) 我不想让其他人也把我经历的事再经历一遍 试图找到像Linux这样的系统。 The Code (2001)
The Russians, having developed and finalized a series of atmospheric tests, pretended to surrender tests, knowing full well[CN] 苏联刚刚完成一系列的大气层内核试验 显出中止核试验的决定 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
Your reading scores are average, Jimmy, but, you're killing on a 12th grade level![CN] 你的阅读s内核 有AV erage,吉米, 但是,你杀 在12年级嘞V EL! Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)
It was in July of 1991 which was shortly after Linus had released the 0.09 version of the kernel that I started playing with Linux.[CN] (Theodore Ts'o,中文名曹子德, Linux内核在北美最早的开发者) 那是1991年的7月 Linus发布0.09版内核不久之后 我开始使用Linux 当时应该是从Usenet上那听说的它 The Code (2001)
Almost as though it's wired into the core of our being.[CN] 仿佛这才是生命的内核似的 Ghost in the Shell (1995)
As I said, Linus developed the kernel but I think that the most interesting part here is really-[CN] 尽管Linus开发了内核 但最有意思的部分还是 The Code (2001)
Unless there's a small inner core... that can tear loose from the mass and survive on its own.[CN] 除非有一个小型核内核... ...既能从他自身破裂出来. Phantoms (1998)
Just because we aren't at the same place doesn't mean that we aren't together in a social sense.[CN] (Alan Cox,Linux内核的开发者之一) 虽然我们没有身处一处,但绝不意味着 我们感知不到对方。 The Code (2001)
It will come down through the center of the rings and into the Machine's core.[CN] 它将通过各转环的中心掉入机器的内核部分 Contact (1997)
So it's a psychic, political, thriller comedy with a heart.[CN] 所以就是个算命的政治惊悚喜剧 并且还是有内核 The Player (1992)
But it's got heart in the right spot. Anyway, he has an accident.[CN] 但它的内核是正确的 啊总之 然后他出了一起事故 The Player (1992)
With a heart, not unlike Ghost meets Manchurian Candidate.[CN] 有内核的 也并不是不像 《人鬼情未了》加《满洲候选人》 The Player (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top