ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑞-, *瑞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑞, ruì, ㄖㄨㄟˋ] auspicious; a good omen
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  耑 (duān ㄉㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,332

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit), #3,040 [Add to Longdo]
[Ruì shì, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ, ] Switzerland, #5,559 [Add to Longdo]
[Ruì diǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, ] Sweden, #6,265 [Add to Longdo]
委内[Wěi nèi ruì lā, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ, / ] Venezuela, #11,906 [Add to Longdo]
[Ruì ān, ㄖㄨㄟˋ ㄢ, ] (N) Rui'an (city in Zhejiang), #29,402 [Add to Longdo]
[Ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] (N) Ruili (city in Yunnan), #31,908 [Add to Longdo]
[Ruì jīn, ㄖㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, ] Ruijin county level city in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #32,555 [Add to Longdo]
[Lǐ Ruì huán, ㄌㄧˇ ㄖㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] Li Ruihuan, #33,194 [Add to Longdo]
[Hǎi Ruì, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ, ] Hai Rui (1514-1587), Ming politician, famous for honesty and integrity, #36,184 [Add to Longdo]
[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, ] auspicious; propitious, #41,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen [Add to Longdo]
々しい(P);しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
[ずいうん, zuiun] (n) auspicious clouds [Add to Longdo]
[ずいき, zuiki] (n) good omen [Add to Longdo]
[ずいじゅう, zuijuu] (n) (See 麒麟) auspicious beast (i.e. qilin) [Add to Longdo]
[ずいしょう, zuishou] (n) auspicious sign; good omen [Add to Longdo]
西[すいす;スイス, suisu ; suisu] (n) (1) (uk) Switzerland (fre [Add to Longdo]
[ずいちょう, zuichou] (n) auspicious sign; good omen [Add to Longdo]
[ずいちょう, zuichou] (n) auspicious bird (i.e. crane) [Add to Longdo]
[すうぇーでん;スウェーデン, suue-den ; suue-den] (n) (uk) Sweden [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Secretary Pierce was the man in charge, the only person Fury took orders from, and he was HYDRA.[CN] 皮尔斯部长是当时的头 是弗唯一需要服从的人 而他是九头蛇的人 Nothing Personal (2014)
Mizuki, you're on fire![JA] 希さん 絶好調ね Sorezore no michi (2015)
That's offensive.[CN] -你这样歧视很过分 -杰 - That's offensive. The Wedding, Part 1 (2014)
Jerry and I weren't married at the time.[CN] 杰和我不是已婚 在那时。 The Memory Book (2014)
Fury said he buried that intel when he decided not to bury Coulson.[CN] 弗说 当他决定不埋葬寇森时 就将这份情报埋葬了 Nothing Personal (2014)
What about the theme?[JA] (希)テーマは? Nakama? Soretomo jibun? (2015)
Yes it is.[JA] (希)そうですよ Sorezore no michi (2015)
THIS IS TOTES OUR RACHEL MCADAMS RYAN GOSLING NOTEBOOK MOMENT.[CN] 这是我们的零件箱秋・麦克亚当斯 恩・高斯林笔记本的时刻。 Not Cool (2014)
The Em samples for the trunk show just came in.[JA] (希)トランクショーに出す Emのサンプルが上がったんで Sorezore no michi (2015)
For the trunk show in March, the theme is elegance.[JA] (希)3月のトランクショー テーマはエレガンス Sorezore no michi (2015)
This is...[JA] (希)これって... Sorezore no michi (2015)
Mizuki, we might make it happen.[JA] 希さん 実現するかもしれません Emの店舗 Sorezore no michi (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top